הצעת חוק אי קיום בחינות במוסדות חינוך בימי חג של האוכלוסייה הערבית בישראל

לפי הצעת החוק שהגישו ח"כ איימן עודה (הרשימה המשותפת), עליה חתומים ח"כים נוספים מהרשימה המשותפת, מועדי בחינות במוסדות חינוך לא ייערכו בחגים ומועדים של האוכלוסייה הערבית- העדות המוסלמיות, הנוצריות והדרוזיות. הצעת החוק נועדה לשנות את המצב הקיים במוסדות החינוך שלפיו פעילויות כמו בחינות בגרות, בחינות פסיכומטריות ובחינות במוסדות להשכלה גבוהה מתנגשות עם ימי חג של הציבור הערבי.

להלן הצעת החוק המלאה-

הצעת חוק קביעת מועדי בחינות (אי קיום בחינות במועדים מסוימים) (תיקוני חקיקה),
התשע"ה–2015

1. בחוק  זכויות התלמיד, התשס"א–2000,  אחרי סעיף 9 יבוא:
 
9א. בחינות בגרות ממשלתיות לא ייערכו בימי מנוחה שנקבעו בהתאם לסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948, ובערביהם."
2. בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007, בסעיף 15, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה)  בחינות לפי סעיף זה לא ייערכו בימי מנוחה שנקבעו בהתאם לסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948, ובערביהם."

3. בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט–2008, אחרי סעיף 9 יבוא:

9א.  המרכז הארצי לבחינות והערכה יפרסם את מועדי המבחנים הפסיכומטריים שהוא עומד לקיים בתחילת כל שנה; המבחנים לא ייערכו בימי מנוחה שנקבעו בהתאם לסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948, ובערביהם."


דברי הסבר
מטרתה של הצעת חוק זו לקבוע כי מועדי הבחינות במוסדות חינוך לא ייערכו בחגים ומועדים של האוכלוסייה הערבית (העדות המוסלמיות, הנוצריות והדרוזיות). פקודת סדרי השלטון והמשפט מעניקה מעמד מיוחד לימי החג והמועדים, ועל כן הצעת חוק זו נועדה להבטיח התאמה בין מועדי החגים כאמור לבין הפעילויות והמחויבויות של מוסדות החינוך במדינה, כך שהציבור הערבי יזכה לימי מנוחה מלאים בימי חגיו.
הצעת החוק נועדה לשנות את המצב הקיים במוסדות החינוך שלפיו פעילויות כמו בחינות בגרות, בחינות פסיכומטריות ובחינות במוסדות להשכלה גבוהה מתנגשות עם ימי חג של הציבור הערבי. דבר זה גורם להתנגשות בין המחויבויות כלפי מוסד החינוך והזכות ללימודים ובין המחויבות לחברה, למשפחה ולקיום המצוות הדתיות ומונע מבני האוכלוסייה הערבית את האפשרות ליהנות מימי המנוחה הרשמיים הקבועים בפקודת סדרי השלטון והמשפט.
תיקוני החקיקה המוצעים יתרמו לשוויון בין אזרחי המדינה בנושאים שאין בהם מחלוקת, ומן הראוי לעגן את המוצע בחקיקה ראשית על מנת למנוע התנגשות בין ערכים וזכויות בסיסיים ובין תהליכי הלמידה והזכות ללמוד במוסדות החינוך השונים.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת חנא סוייד וקבוצת חברי הכנסת (פ/2520/19).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט באייר התשע"ה – 18.5.15