הצעת חוק אי-נקיטת הליכים לפני מועדי ישראל של ח"כ ישראל אייכלר.

היום, שני 25.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק אי-נקיטת הליכים לפני מועדי ישראל (תיקוני חקיקה), התש"ף–2019 של ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה).

הצעת החוק מבקשת להשהות את הליכי הוצאה לפועל ואת הפעולות לגביית המס בשלושת הימים שלפני מועדי ישראל.

מספר פנימי: 2081792

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזם:          חבר הכנסת ישראל אייכלר

______________________________________________

פ/820/22

הצעת חוק אי-נקיטת הליכים לפני מועדי ישראל (תיקוני חקיקה), התש"ף–2019

תיקון חוק ההוצאה לפועל 1. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967[1], בסעיף 16, בסופו יבוא:
    "(ג)     לא ינקוט מנהל לשכת ההוצאה לפועל כל הליך, בשלושת הימים שלפני מועדי ישראל כהגדרתם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948[2]".
תיקון פקודת המסים (גבייה) 2. בפקודת המסים (גבייה)[3], אחרי סעיף 9 יבוא:
    "השהיית גביית המס לפני מועדי ישראל 9א. לא ינקוט פקיד גבייה או גובה מס כל פעולה לגביית המס, בשלושת הימים שלפני מועדי ישראל כהגדרתם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948"[4].

דברי הסבר

מטרת הסנקציות נגד חייבים אינה לחנך את הציבור למוסר תשלומים. מי שיש לו לשלם משלם. רוב החייבים אין ביכולתם לשלם והם מסתבכים. לכן מטרת ההוצאה לפועל ומערכת גביית המס היא לכפות על החייב הליכים, במטרה לגבות ממנו את כספי הזכאי.

אבל כאשר עושים זאת בערבי חגים ומועדים, הפגיעה היא בלתי מידתית, מאחר שאם החייב לא יספיק לגייס את סכום החוב ולהסדיר את חובו טרם החג, ייאלץ להמתין עד לאחר החג וכל אותם ימים יתמודד עם הגבלות שהוטלו עליו בשל החוב, לדוגמא עם חשבון מעוקל.

לכן, מוצע להשהות את הליכי הוצאה לפועל ואת הפעולות לגביית המס בשלושת הימים שלפני מועדי ישראל.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2383/20).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום