הצעת חוק איסור שימוש ברכב ממשלתי לשר וסגן שר ביום המנוחה השבועי ובחג, של ח"כ תמר זנדברג.

אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור שימוש ברכב ממשלתי לשר וסגן שר ביום המנוחה השבועי ובחג, התש"ף– 2019 של ח"כ תמר זנדברג (המחנה הדמוקרטי).

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי ייאסר על שרים וסגני שרים לעשות שימוש ברכבם הממשלתי בימי שבת וחג כל עוד אין בישראל תחבורה ציבורית נגישה בימים אלה.

מספר פנימי: 2081395

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמת:       חברת הכנסת         תמר זנדברג

______________________________________________

פ/63/22

 

הצעת חוק איסור שימוש ברכב ממשלתי לשר וסגן שר ביום המנוחה השבועי ובחג, התש"ף–2019

מטרה 1. מטרת חוק זה היא לאסור על שרים וסגני שרים לעשות שימוש ברכב ממשלתי בימי שבת וחג, כל עוד לא ניתנת האפשרות לשימוש בתחבורה ציבורית בימים אלה.
הגדרות 2. בחוק זה –
"יום המנוחה השבועי" – פרק זמן אשר מתחיל עם שקיעת החמה ביום שישי ומסתיים עם שקיעת החמה ביום שבת;
"סגן שר" – כהגדרתו בסעיף 25 לחוק-יסוד: הממשלה[1];
"רכב ממשלתי" – רכב לו זכאי שר או סגן שר מתוקף החלטות הממשלה מס' 992 (ר/14) מיום א' באלול התשל"ח (3 בספטמבר 1978), ומס' 311 (ר/2) מיום ח' בטבת התשל"ט (1 בינואר 1979), ומכתב שר האוצר לראש הממשלה מיום כ' בחשוון התשנ"ו (13 בנובמבר 1995), שנמצא באחריות מנהל הרכב הממשלתי;
"שירותי תחבורה ציבורית" – כהגדרתם בסעיף 77א(א) לפקודת התעבורה[2];
"שר" – ממונה על משרד ואחראי בפני ראש הממשלה לתפקידים שעליהם ממונה."
איסור שימוש ברכב ממשלתי ביום המנוחה השבועי 3. על אף האמור בכל דין או הסכם, שר או סגן שר לא יעשה שימוש ברכב ממשלתי ביום המנוחה השבועי ובחג.
מקרים חריגים 4. שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים חריגים שבהם יעשה שר או סגן שר שימוש ברכב ממשלתי ביום המנוחה השבועי.
תחילה ותוקף 5. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו והוא יעמוד בתוקפו עד ליום שבו יופעלו שירותי תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי ובחג.

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא לקבוע כי ייאסר על שרים וסגני שרים לעשות שימוש ברכבם הממשלתי בימי שבת וחג כל עוד אין בישראל תחבורה ציבורית נגישה בימים אלה. במציאות הקיימת היום, כאשר ברוב המקומות בישראל אין תנועה של תחבורה ציבורית מערב שבת ועד מוצאי שבת וימי החג, בעוד שתנועת התחבורה הפרטית אינה מוגבלת, תושבי ישראל שאין ברשותם רכב פרטי מופלים לרעה בצורה בלתי הוגנת. זכותם לחופש תנועה נשללת למשך 24 שעות בכל שבוע, בלא שום הסבר סביר.

על חברי הממשלה לגלות אחריות ודוגמה אישית ולהשבית את רכבם הממשלתי, אשר ממומן מכספי הציבור, ביום המנוחה השבועי ובימי חג, כל עוד הציבור שאינו מחזיק ברכב פרטי אינו יכול להשתמש בתחבורה ציבורית בימים אלה, ובכך לפעול לצמצום אי-השוויון.

בהצעת החוק מוצע לקבוע כי תוקף החוק יפוג עם הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי ובחג, החלטה שתביא לצמצום הפערים החברתיים ולסיוע לאלפי אזרחים שאינם מחזיקים ברכב פרטי ובהם קשישים, סטודנטים, נוער ומעוטי יכולת.

הפעלת התחבורה הציבורית בשבת היא תנאי לפעילות יעילה של התחבורה הציבורית גם בשאר ימות השבוע, מכיוון שקשה מאוד לשכנע את הציבור לעבור מתלות מוחלטת ברכב הפרטי אינו לשימוש אינטנסיבי בתחבורה הציבורית אם היא מושבתת חודשיים מהשנה במצטבר. יום השבת היה ויישאר יום המנוחה – זהו ערך יהודי וסוציאלי חשוב, אולם השאלה היא אם השבת תסמל את אי השוויון בין אזרחי ישראל ותהיה חסומה וכפויה או נוחה ומאפשרת לכולם.

ההצעה נתמכת על ידי עשרות אלפי אזרחים ואזרחיות שחתמו על עצומה בנושא, והשמיעו את צעקתם למען תחבורה ציבורית בשבת ובחג במחאה ציבורית רחבת היקף.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/2699/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ו' בחשוון התש"ף – 4.11.19