הצעת חוק איסור רוכלות רוחנית במוסדות חינוך ובקרבתם, של ח"כ תמר זנדברג.

אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור רוכלות רוחנית במוסדות חינוך ובקרבתם, התש"ף– 2019 של ח"כ תמר זנדברג (המחנה הדמוקרטי).

הצעת החוק מבקשת למנוע תופעה לפיה אנשים וגורמים שונים נכנסים למוסדות חינוך או מתמקמים בסמוך לשערי מוסדות חינוך בכדי לשווק את מרכולתם הרוחנית והדתית.

מספר פנימי: 2081319

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמת:       חברת הכנסת         תמר זנדברג

 

______________________________________________

פ/168/22

 

הצעת חוק איסור רוכלות רוחנית במוסדות חינוך ובקרבתם, התש"ף–2019

 

מטרה 1. חוק זה מטרתו למנוע מארגונים, קבוצות או בודדים מטעם עצמם לעסוק ברוכלות רוחנית של השקפת עולמם במוסדות חינוך ובקרבתם.
הגדרות 2. בחוק זה –
"מוסד חינוך" – מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949[1], וכן בית ספר שבו ניתן חינוך על יסודי, ושחל עליו חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969[2], וכן כל מקום בו מתנהלת פעילות חינוכית, חברתית או תרבותית המיועדת לילדים או נערים;
"רוכלות רוחנית" – שידול, שיווק והפצה של השקפת עולם ממניעים רוחניים, אמוניים, מיסטיים ודתיים, לרבות פעילות טקסית ופולחנית;
"השר" – שר החינוך.
איסור על רוכלות רוחנית 3. (א)      לא יעסוק אדם ברוכלות רוחנית במוסד חינוך.
(ב)      לא יעסוק אדם ברוכלות רוחנית במרחק של עד מאתיים מטרים מגדר המעטפת החיצונית של מוסד חינוך.
אחריות מנהל מוסד חינוך 4. מנהל מוסד חינוך לא יאפשר קיום רוכלות רוחנית בשטח מוסד החינוך.
אכיפה 5. שר הפנים, בהתייעצות עם שר החינוך, יקבע בתקנות הוראות בדבר –
(1)      דרכי הפיקוח על האיסור לעסוק ברוכלות רוחנית כאמור בסעיף 3(ב);
(2)      כשירותם, סמכויותיהם וחובותיהם של פקחים שיתמנו לצורך ביצוע חוק זה וכל תקנה לפיו, וכן את דרכי פעולתם.
עונשין 6. העובר על הוראות סעיף 3, דינו – קנס בסכום של 1,500 שקלים חדשים.

 

דברי הסבר

התופעה לפיה אנשים וגורמים שונים נכנסים למוסדות חינוך או מתמקמים בסמוך לשערי מוסדות חינוך בכדי לשווק את מרכולתם הרוחנית והדתית הולכת ומתרחבת, ומקבלת ביטוי בתלונות רבות של גורמי חינוך, הורים ותלמידים.

מגוון התופעות הוא רחב וכולל פעילות של רוכלות רוחנית, מיסטית ודתית אשר במקרים רבים נוגדת את עולם הערכים של בני הנוער ומשפחותיהם ואף של מוסדות החינוך. מערכת החינוך בישראל עוברת תהליך הדתה, כאשר התלמידים החילונים נחשפים בעל כורחם למסרים הסותרים את אמונתם והשקפת עולמם. פעמים רבות מתבצע השידול בדרכים מניפולטיביות שמטרתן לנצל את הסקרנות והתמימות של ילדים ובני-נוער. יש למנוע תופעה פסולה זו בתוך ובקרבת מוסדות חינוך וכך להגן על בני הנוער, על משפחותיהם ועל החברה בכללותה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/4516/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ו' בחשוון התש"ף – 4.11.19