הצעת חוק: איסור מתן טיפולי המרה

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור מתן טיפול המרה לקטין), התשע"ה–2015

מטרת הצעת החוק היא למנוע קיום טיפולי המרה בקטינים. טיפולי המרה הם טיפולים הנערכים במטרה לשנות נטייה מינית הומוסקסואלית להטרוסקסואלית או לשנות זהות מגדרית (שינוי שאינו פיזיולוגי). בשנת 2014 פרסם משרד הבריאות אזהרה נגד טיפולי המרה תוך הבעת עמדה ברורה לגבי אי יעילותם וציון כי קיימות עדויות בדבר נזקים אפשריים. 
למרות עמדות מקצועיות ואזהרות אלה, עדיין יש המבקשים לבצע טיפולי המרה בכלל ובקטינים בפרט. יתרה מזו, טיפולי המרה מציגים אנשים בעלי נטייה מינית או זהות מגדרית שונה כחריגים שיש "להמיר" אותם לנורמה.

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור מתן טיפול המרה לקטין), התשע"ה–2015
 
הוספת סעיף 368א1
1.
בחוק העונשין, התשל"ז–1977,[1] אחרי סעיף 368א יבוא:
 
 
"איסור מתן טיפול המרה לקטין
368א1.
(א)      הנותן טיפול המרה לקטין, דינו – מאסר שנה.
 
 
 
 
 
 
(ב)       בסעיף זה, "טיפול המרה" – אבחון, הערכה, ייעוץ או טיפול, במטרה לשנות את נטייתו המינית של קטין להטרוסקסואלית או לשנות את זהותו המגדרית; לא ייחשב כטיפול המרה לקטין טיפול שמטרתו לסייע לקטין להבין ולקבל את נטייתו המינית או את זהותו המגדרית באופן חופשי, לספק לו תמיכה, יכולת התמודדות, ייעוץ או סיוע ביחס לנטייתו המינית או לזהותו המגדרית וכן טיפול לשינוי מיני פיזיולוגי."
דברי הסבר
מטרת הצעת החוק היא למנוע קיום טיפולי המרה בקטינים. טיפולי המרה הם טיפולים הנערכים במטרה לשנות נטייה מינית הומוסקסואלית להטרוסקסואלית או לשנות זהות מגדרית (שינוי שאינו פיזיולוגי). בשנת 2014 פרסם משרד הבריאות אזהרה נגד טיפולי המרה תוך הבעת עמדה ברורה לגבי אי יעילותם וציון כי קיימות עדויות בדבר נזקים אפשריים. אזהרה זו מבוססת על נייר עמדה של הסתדרות הפסיכולוגים, שקובע כי טיפולי המרה אינם יעילים.
למרות עמדות מקצועיות ואזהרות אלה, עדיין יש המבקשים לבצע טיפולי המרה בכלל ובקטינים בפרט. כתוצאה מכך חשופים מקבלי טיפולי ההמרה לנזקים פוטנציאלים, וזאת ללא שום הוכחה ליעילות הטיפול. יתרה מזו, טיפולי המרה מציגים אנשים בעלי נטייה מינית או זהות מגדרית שונה כחריגים שיש "להמיר" אותם לנורמה.
במאבק נגד טיפולי ההמרה קטינים נזקקים להגנה מוגברת שכן הם נתונים ללחצים רבים מסביבתם ומבני משפחותיהם, וזאת בתקופה של בלבול וגיבוש אישיותם. על כן, מוצע לאסור על ביצוע טיפול המרה בקטינים. הצעת החוק מצטרפת לחקיקה אמריקאית בנושא במדינות קליפורניה וניו-ג'רזי האוסרות על טיפולי המרה.
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו באייר התשע"ה – 4.5.15
 
[1] ס"ח התשל"ז, עמ' 226.