הצעת חוק איסור טיפול המרה לקטין, של ח"כ יעל גרמן.

היום, שני 11.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור טיפול המרה לקטין, התש"ף–2019 של ח"כ יעל גרמן (כחול לבן).

הצעת החוק מבקשת לקבוע בחוק העונשין עבירה פלילית שעניינה איסור מתן טיפולי המרה לקטין, שעונשה שנת מאסר.

מספר פנימי: 2081182

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמים:     חברי הכנסת           יעל גרמן
איתן גינזבורג

 

______________________________________________

פ/217/22

 

הצעת חוק איסור טיפול המרה לקטין, התש"ף–2019

 

מטרת החוק 1. חוק זה מטרתו לאסור טיפול המרה בקטין והפניית קטין לטיפול המרה כדי להגן על כבודו, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי למנוע פגיעה אפשרית בנפשו או בגופו של קטין.
הגדרות 2. בחוק זה –
"השר" – שר המשפטים;
"טיפול המרה" – אבחון, הערכה, ייעוץ או טיפול, במטרה לנסות ולשנות את נטייתו המינית של קטין להטרוסקסואלית או לנסות לשנות את זהותו המגדרית; לא ייחשב כטיפול המרה טיפול שמטרתו לסייע לקטין להבין ולקבל את נטייתו המינית או את זהותו המגדרית באופן חופשי, לספק לו תמיכה, יכולת התמודדות, ייעוץ או סיוע ביחס לנטייתו המינית או לזהותו המגדרית וכן טיפול לשינוי מיני פיזיולוגי;
"קטין" – כהגדרתו בסעיף 3 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962[1].
איסור מתן טיפול המרה לקטין 3. לא יבצע אדם טיפול המרה בקטין.
איסור הפניית קטין לטיפול המרה 4. לא יפנה או ישדל אדם קטין לעבור טיפול המרה.
טיפול המרה בקטין והפניית קטין לטיפול המרה – עוולות אזרחיות 5. (א)      טיפול המרה בקטין והפניית קטין לטיפול המרה הן עוולות אזרחיות, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש][2], יחולו עליהם בכפוף להוראות חוק זה.
(ב)      בית המשפט רשאי לפסוק בשל מתן טיפול המרה פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים;
(ג)       בית המשפט רשאי לפסוק בשל הפניית קטין לטיפול המרה פיצוי שלא יעלה על סך 60,000 שקלים חדשים;
(ד)      סכום זה יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי והודעה על הסכום המעודכן תפורסם ברשומות; לעניין סעיף קטן זה – "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; "המדד הבסיסי" – מדד חודש אוגוסט 2015.
ביצוע ותקנות 6. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא למנוע קיום טיפולי המרה בקטינים או הפנייה לטיפולים אלה. טיפולי המרה הם טיפולים הנערכים במטרה לנסות ולשנות נטייה מינית הומוסקסואלית להטרוסקסואלית או לנסות ולשנות זהות מגדרית (שינוי שאינו פיזיולוגי).

מזה למעלה מעשור נתקלים טיפולי המרה בהתנגדות ברורה וגוברת מצד גופים מקצועיים בתחום הבריאות בכלל ובריאות הנפש בפרט. התנגדות זו הגיעה גם לישראל, כאשר בשנת 2014 פרסם משרד הבריאות אזהרה נגד טיפולי המרה תוך הבעת עמדה ברורה לגבי אי יעילותם וציון כי קיימות עדויות בדבר נזקים אפשריים. אזהרה זו מבוססת על נייר עמדה של הסתדרות הפסיכולוגים, שקבע כי טיפולי המרה אינם יעילים.

למרות עמדות מקצועיות ואזהרות אלה, עדיין יש המבקשים לבצע טיפולי המרה בכלל ובקטינים בפרט. כתוצאה מכך, חשופים מקבלי טיפולי ההמרה לנזקים פוטנציאלים, וזאת ללא שום הוכחה ליעילות הטיפול. יתרה מזו, טיפולי המרה מציגים אנשים בעלי נטייה מינית או זהות מגדרית שונה כחריגים שיש "להמיר" אותם לנורמה.

במאבק נגד טיפולי ההמרה קטינים נזקקים להגנה מוגברת, שכן הם נתונים ללחצים רבים מסביבתם, מצוותי חינוך, ממטפלים ומבני משפחותיהם, וזאת בתקופה של בלבול וגיבוש אישיותם. נבירה מסוכנת ומיותרת בנפשו של קטין עשויה להותיר צלקות קשות לכל ימי חייו.

הצעת החוק מצטרפת למדינות שונות בארצות הברית, אשר אסרו בחוק על קיום טיפולי המרה בקטינים המתבצעים על-ידי מטפלים מורשים. בין מדינות אלה ניתן למצוא את קליפורניה (SB-1172 (Sexual orientation change efforts, ניו-ג'רזי (N.J. Rev stat § 45: 1-55), אילנוי (405 ILCS 48 Youth Mental Health Protection), אורגון (House Bill 2307), ורמונט (26 V.S.A 1354) ווושינגטון די.סי (Act 20-530, Conversion Therapy for Minors Prohibition Amendment Act of 2014). לצד אלה, הוגשה הצעת חוק פדראלית בנושא זה (H.R. 2450 Therapeutic Fraud Prevention Act (TFPA)), אשר זכתה לתמיכה פומבית של הבית הלבן בארה"ב.

הצעת חוק המבקשת לקבוע בחוק העונשין עבירה פלילית שעניינה איסור מתן טיפולי המרה לקטין, שעונשה שנת מאסר, הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/244), אך הוסרה מסדר היום ביום ט"ו באדר א' תשע"ו (24 בפברואר 2016), בין היתר, בנימוק כי "הממשלה סבורה כי השימוש בכלי הפלילי אינו מתאים ביחס להתנהגות זו" (דברי הכנסת חוברת כ', ישיבה ק"ז, ט"ו באדר א התשע"ו (24 בפברואר 2016)). על כן, מוצע לקבוע כי טיפול המרה בקטין והפניית קטין לטיפול המרה הן עוולות אזרחיות, המאפשרות לקבל פיצוי כספי.

הצעת החוק זו גובשה בשיתוף איגי – ארגון הנוער הגאה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3093/20; הוסרה מסדר היום ביום ג' באדר התשע"ז (1 במרס 2017); פ/4096/20; הוסרה מסדר היום ביום ו' בכסלו התשע"ט (14 בנובמבר 2018)).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג בחשוון התש"ף – 11.11.19