הצעת חוק: איסור התניה בחוזה על פתיחת עסק ביום המנוחה השבועי

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי אין להפלות עובד שמסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי.
עם זאת, הסעיף אינו מתייחס לעסקים או נותני שירות שאינם מעוניינים לעבוד ביום המנוחה ונאלצים לעשות זאת תחת חוזים הכופים עליהם לעשות כך. הצעת חוק זו מבקשת לתקן את המצב הקיים, ותביא לכך שמעסיקים או בעלי מתחמים מסחריים לא יוכלו לכפות על עסק או נותן שירות לעבוד בשבת בניגוד לרצונם ולפגוע ביום המנוחה השבועי שלהם, הקבוע בחוק.

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – איסור התניה בחוזה על פתיחת עסק או מתן שירות), התשע"ו–2016

הוספת סעיף 9ח בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 9ז יבוא:
"איסור התניה בחוזה על פתיחת עסק ביום המנוחה השבועי 9ח. (א) לא יתנה אדם את קיומו של חוזה בהפעלת בית עסק בימי המנוחה השבועית שלא בהיתר.
(ב) תניה בחוזה המנוגדת לסעיף קטן (א) – בטלה.
(ג) צד לחוזה כאמור בסעיף קטן (א) לא יהיה רשאי להודיע לצד השני על ביטול החוזה, או לדרוש פיצויים מוסכמים בשל אי-הפעלת בית העסק ביום המנוחה השבועי."
הוראות סעיף 9ח לחוק העיקרי כנוסחן בחוק זה יחולו גם על חוזה שנחתם לפני תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר
סעיף 9ג לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי אין להפלות עובד שמסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי.
עם זאת, הסעיף אינו מתייחס לעסקים או נותני שירות שאינם מעוניינים לעבוד ביום המנוחה ונאלצים לעשות זאת תחת חוזים הכופים עליהם לעשות כך (מקרה "הנריס" במתחם שרונה מרקט בת"א ומקרים נוספים).
הצעת חוק זו תתקן את המצב הקיים, ותביא לכך שמעסיקים או בעלי מתחמים מסחריים לא יוכלו לכפות על עסק או נותן שירות לעבוד בשבת בניגוד לרצונם ולפגוע ביום המנוחה השבועי שלהם, הקבוע בחוק.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר ב' התשע"ו – 30.3.16