הצעת חוק: איסור השימוש בתשלום בעבור חלקת קבר למען תשלום משכורות

הצעת החוק, שהוגשה ע"י ח"כ מיכל רוזין מסיעת מרצ, מבקשת לאסור על חברה קדישא את השימוש בכספים המיועדים לתשלום על רכישת חלקת קבר בחיים למען תשלום משכורות לעובדיה.
מתוך דברי ההסבר לחוק:"סכומים שחברה קדישא גובה עבור רכישת חלקת קבר בחיים הם סכומים נוספים על אלה המשולמים לה בגין שירותי הקבורה על ידי הביטוח הלאומי, לכן אין זה ראוי שסכומים אלו ישמשו את חברה קדישא עבור תשלום משכורות.
מוצע לפיכך לאסור על חברה קדישא להשתמש בסכומים הנגבים עבור רכישת חלקת קבר בחיים לתשלום משכורות, ולהגביל השימוש בו לשם כיסוי ההוצאות המפורטות בהצעה."

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייעוד תשלומים לרכישת חלקת קבר), התשע"ה–2015
תיקון סעיף 14א    1.    בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971 , בסעיף 14א, אחרי סעיף קטן (יא) יבוא:
        "(יא1)    בלי לגרוע מהוראות סעיף 14א7, כספים שהתקבלו עבור רכישת חלקת קבר בחיים ישמשו לכיסוי ההוצאות המפורטות להלן ויוחזקו בחשבונות בנק נפרדים שייוחדו למטרות אלה:
            (1)    רכישה ופיתוח הקרקע שנושא בהם גורם הקבורה;
            (2)    טיפול בחלקה;
            ׁ(3)    טיפול בלוויה ובשירותים הנלווים לכך;
            (4)    קבורה;
            (5)    עלויות אחזקת בית העלמין לאורך שנים;
            (6)    תשלום משכורות לעובדים העוסקים בפועל בקבורה."
דברי הסבר
סכומים שחברה קדישא גובה עבור רכישת חלקת קבר בחיים הם סכומים נוספים על אלה המשולמים לה בגין שירותי הקבורה על ידי הביטוח הלאומי, לכן אין זה ראוי שסכומים אלו ישמשו את חברה קדישא עבור תשלום משכורות.
מוצע לפיכך לאסור על חברה קדישא להשתמש בסכומים הנגבים עבור רכישת חלקת קבר בחיים לתשלום משכורות, ולהגביל השימוש בו לשם כיסוי ההוצאות המפורטות בהצעה. כדי להבטיח את האמור לעיל מוצע כי הכספים הנ"ל יוחזקו בחשבון בנק נפרד.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם פורז וקבוצת חברי הכנסת (פ/485) ועל ידי חבר הכנסת אברהם פורז (פ/1625), על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אהוד רצאבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1695), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת אורית זוארץ ושלמה מולה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3478/18).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/752/19) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2776/19).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו באייר התשע"ה – 4.5.15