הצעת חוק איסור הפליה בשל מין, נטייה מינית או זהות מגדרית (תיקוני חקיקה), של ח"כ מרב מיכאלי.

היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור הפליה בשל מין, נטייה מינית או זהות מגדרית (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה-גשר).

הצעת החוק מבקשת להרחיב את איסור ההפליה ולהגן על מי שמופלה בשל מינו, נטייתו המינית או זהות המגדרית שאינה תואמת את הנורמות החברתיות המקובלות, על ידי עריכת תיקונים בחוקים הרלוונטיים.

מספר פנימי: 2082759

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמת:       חברת הכנסת         מרב מיכאלי

______________________________________________

פ/1334/22

הצעת חוק איסור הפליה בשל מין, נטייה מינית או זהות מגדרית (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019

תיקון פקודת האגודות השיתופיות 1. בפקודת האגודות השיתופיות[1], בסעיף 6ג(ג), אחרי "נטייה מינית," יבוא "זהות מגדרית,".
תיקון חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם 2. בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951[2], בסעיף 4(א)(3)(ב), אחרי "הפליה" יבוא "לרבות בגין מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק ההסגרה 3. בחוק ההסגרה, התשי"ד–1954[3], בסעיף 2ב(א)(2), במקום "בשל גזעו או דתו" יבוא "בשל גזעו, דתו, מינו, נטייתו המינית או זהותו המגדרית".
תיקון חוק שירות התעסוקה 4. בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט–1959[4], בסעיף 42(א), אחרי "נטייתו המינית," יבוא "זהותו המגדרית,".
תיקון חוק הבחירות (דרכי תעמולה) 5. בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959[5]
    (1)      בסעיף 10ב(ב)(2), אחרי "לרבות" יבוא "מחמת מין, נטייה מינית, זהות מגדרית או";
    (2)      בסעיף 16ד(ד), אחרי "לרבות" יבוא "מחמת מין, נטייה מינית, זהות מגדרית או".
תיקון פקודת העיריות 6. בפקודת העיריות[6], בסעיף 149ז(א), אחרי "אי אפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק הירושה 7. בחוק הירושה, התשכ"ה–1965[7], בסעיף 143, אחרי "מין" יבוא "נטייה מינית, זהות מגדרית".
תיקון חוק איסור לשון הרע 8. בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה–1965[8], בסעיף 1(4), אחרי "נטייתו המינית" יבוא "זהותו המגדרית".
תיקון חוק העונשין 9. בחוק העונשין, התשל"ז–1977[9], בסעיף 293(2), אחרי "הפליה לרעה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) 10. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981[10], בסעיף 78ט(ב)(1), אחרי "עמיתים בקרן" יבוא "לרבות הפליה מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק הבנקאות (שירות לקוחות) 11. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981[11], בסעיף 7א(ב), אחרי "בעקיפין" יבוא "לרבות הפליה מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה 12. בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988[12], בסעיף 2(א), אחרי "נטייתם המינית," יבוא "זהותם המגדרית,".
תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 13. בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990[13], בסעיף 46(א)(2), אחרי "על רקע" יבוא "נטייתם המינית, זהותם המגדרית או על רקע".
תיקון חוק חובת המכרזים 14. בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992[14], בסעיף 2(ב), אחרי "נטיה מינית," יבוא "זהות מגדרית,".
תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי 15. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994[15], בסעיף 31, אחרי "נותני השירותים" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק משק החשמל 16. בחוק משק החשמל, התשנ"ו–1996[16], בסעיף 17(א)(1), אחרי "הפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק זכויות החולה 17. בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996[17], בסעיף 4(א), אחרי "נטיה מינית," יבוא "זהות מגדרית,".
תיקון חוק עזרה משפטית בין מדינות 18. בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח–1998[18], בסעיף 5(א)(3), אחרי "הפוליטיות" יבוא "נטייתו המינית, זהותו המגדרית".
תיקון חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים 19. בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000[19], בסעיף 3(א), אחרי "נטיה מינית," יבוא "זהות מגדרית,".
תיקון חוק תאגידי מים וביוב 20. בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001[20]
    (1)      בסעיף 1(א)(1), אחרי "הפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית";
    (2)      בסעיף 1(ב), אחרי "הפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית";
    (3)      בסעיף 31, אחרי "הפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית";
    (4)      בסעיף 33, אחרי "הפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק משק הגז הטבעי 21. בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב–2002[21], בסעיף 31, אחרי "הפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק זכויות הסטודנט 22. בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007[22]
    (1)      בסעיף 4(א), אחרי "מין" יבוא "נטייה מינית, זהות מגדרית";
    (2)      בסעיף 9(א), אחרי "הקבלה למוסד" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק תכנון משק החלב 23. בחוק תכנון משק החלב, התשע"א–2011[23], בסעיף 24(א), אחרי "הפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".

דברי הסבר

הצעת החוק נועדה לחזק את ההגנה מפני הפליה בשל מין, נטייה מינית וזהות מגדרית. קיימת חקיקה עניפה שכבר כוללת הגנה מפני הפליה על רקע מין, חקיקה חלקית להגנה מפני הפליה על רקע נטייה מינית והיעדר כמעט מוחלט של חקיקה שתגן מפני הפליה על רקע זהות מגדרית. יש צורך ממשי בתיקון חקיקה שייצר הגנה מקיפה יותר מפני הפליה על רקע מין, נטייה מינית וזהות מגדרית. הגנה מפני הפליה על רקע זהות מגדרית נדרשת משום הקושי שיש לרבות ולרבים להכיל פער בין מין ביולוגי לבין הופעה או זהות מגדרית שונה מהמקובל. אצל מרבית האנשים יש הלימה בין המין הביולוגי (זכר או נקבה) ובין זהותם המגדרית (גבר או אישה, בהתאמה), אולם בני ובנות אדם שחשים חוסר הלימה בין מינם לבין המגדר שמצופה מהם להשתייך אליו, ויש בחזותם החיצונית או בהתנהגותם סממנים המשקפים חוסר הלימה לעיל, חשופים פעמים רבות להפליה ולהטרדות.

המונח "הפליה" מפורש בהתאם לדבר החקיקה שבו הוא נמצא, ולתכלית החיקוק הקובע את איסור ההפליה. איסור על הפליה נועד למנוע יחס מפלה במקום שבו בנסיבות מסוימות יש חשש ליחס כאמור על רקע מסוים. לכן, כל דבר חקיקה שמופיע בו איסור על הפליה, צריך להתפרש על רקע תכליתו של אותו דבר חקיקה, בהתאם לחששות מפני הפליה הקיימים באותו תחום. הצעת החוק באה להרחיב את איסור ההפליה ולהגן על מי שמופלה בשל מינו, נטייתו המינית או זהות המגדרית שאינה תואמת את הנורמות החברתיות המקובלות, על ידי עריכת תיקונים בחוקים הרלוונטיים.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1330/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"א בכסלו התש"ף – 9.12.19

 

 

שינוי גודל גופנים