הצעת חוק: איסור הפליה בשל זהות מגדרית

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – איסור הפליה בשל זהות מגדרית), התשע"ג–2013

הצעת החוק באה להרחיב את איסור ההפליה ולהגן על מי שמופלה בשל מגדר שאינו תואם נורמות חברתיות מסוימות.

תיקון סעיף 2:
1. בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988 , בסעיף 2(א), אחרי "מחמת מינם", יבוא "זהותם המגדרית".

דברי הסבר

אצל מרבית האנשים יש הלימה בין המין הביולוגי (זכר/נקבה) ובין זהותם המגדרית (גבר/אישה, בהתאמה). אולם בני ובנות אדם שחשים חוסר הלימה בין מינם למגדר המצופה מהן/ם להשתייך אליו, ויש בחזותם החיצונית או בהתנהגותם סממנים המשקפים חוסר הלימה לעיל, חשופים פעמים רבות לאפליה והטרדות.
הצעת החוק באה להרחיב את איסור ההפליה ולהגן על מי שמופלה בשל מגדר שאינו תואם נורמות חברתיות מסוימות.

——————————— 
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בסיוון התשע"ג – 3.6.13