הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – הגדלת סכום הפיצוי בלא הוכחת נזק), התשע"ח–2018

הצעת חוק זו מבקשת להעלות את סכום הפיצוי שבית המשפט רשאי לפסוק ללא הוכחת נזק. העלאה זו מתבקשת גם לאור העובדה שסכומי הפיצוי ללא הוכחת נזק הקבועים בחוק היום הם נמוכים, בשל הזמן הרב, העלות הכספית והקושי הנפשי הכרוכים בניהול תביעות, אשר הופכים אותן לחסרות כדאיות כלכלית.

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתפנינה תמנו                     רועי פולקמן                                        
  קארין אלהרר                                          מירב בן ארי
              
______________________________________________                                          
                                             פ/5235/20
הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים        (תיקון – הגדלת סכום הפיצוי בלא הוכחת נזק), התשע"ח–2018
תיקון סעיף 5
1.
בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000‏[1], בסעיף 5(ב), במקום "50,000" יבוא "120,000".
דברי הסבר
הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים היא עוולה אזרחית ואפשר להגיש בגינה תביעה אזרחית לפיצוי. סעיף 5(ב) לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000, מסמיך את בית המשפט לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק עד סכום של 50 אלף שקלים חדשים. בבסיס האפשרות לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק, עומדים כמה טעמים ביניהם ההכרה שעצם ההפליה פוגעת בכבוד, בביטחון העצמי ובשוויון וכן הקושי להוכיח ולכמת את הנזקים הטבועים בהפליה. תיקון זה מוצע בהמשך לתיקוני חקיקה דומים, בעיקרם משנת 2013, דוגמת תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998, משנת 2013, במסגרתו הועלה הסכום המרבי לפיצוי ללא הוכחת נזק שבית המשפט רשאי לפסוק ל-120,000 שקלים חדשים, וכן תיקון דומה בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988. בהמשך לשני תיקונים אלה, ובשל הרציונליים הזהים שעומדים בבסיסם של חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים וחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שעוסקים שניהם בהפליה, מוצע להעלות את סכום הפיצוי שבית המשפט רשאי לפסוק ללא הוכחת נזק. העלאה זו מתבקשת גם לאור העובדה שסכומי הפיצוי ללא הוכחת נזק הקבועים בחוק היום הם נמוכים, בשל הזמן הרב, העלות הכספית והקושי הנפשי הכרוכים בניהול תביעות, אשר הופכים אותן לחסרות כדאיות כלכלית.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2032/19).
 
[1] ס"ח התשס"א, עמ' 58.