הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – קיום אירועי תרבות בהפרדה מגדרית בשל טעמי דת)

ביום א', 19 בדצמבר 2021, ט"ו בטבת תשפ"ב, הונחה לפני וועדת שרים לחקיקה הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – קיום אירועי תרבות בהפרדה מגדרית בשל טעמי דת).

יוזם הצעת החוק היינו: חה"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס).

דברי ההסבר:

"חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000 (להלן החוק), נחקק במטרה לקדם שוויון ולמנוע הפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובהספקת מוצרים ושירותים, מחמת גזע, דת, מין ועוד.

בסעיף 3(ד) לחוק נקבעו חריגים לפיהם אין רואים במקרים מסוימים הפליה לפי החוק, ובין השאר לא יראו כהפליה קיומן של מסגרות נפרדות לגברים או לנשים, כאשר אי הפרדה תמנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי, את הכניסה למקום הציבורי, או את מתן השירות במקום הציבורי, ובלבד שההפרדה היא מוצדקת, בהתחשב, בין השאר, באופיו של המוצר, השירות הציבורי או המקום הציבורי, במידת החיוניות שלו, בקיומה של חלופה סבירה לו, ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה (סעיף 3(ד)(3) לחוק).

חריג זה מבטא הכרה בכך שלצד הרצון לקדם את מטרת החוק (דהיינו, קידום שוויון ומניעת הפליה), אין לפתור עוול בעוול, ואין להתעלם או לפגוע בזכויות יסוד של ציבור אשר זכאי לחופש דת מחד גיסא, ולשוויון באספקת שירותי תרבות מאידך גיסא.

כוונת המחוקק, כפי שעולה אף מהפרוטוקולים של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בדיוניה לעניין חריג זה, היא שהחריג נועד להסדיר ולעגן בחוק, למען הסר ספק, אפשרות קיומם של אירועי תרבות למגזר הדתי על פי אמונתו, כלומר, בהפרדה.

בהתחשב בכל אלה, על מנת לוודא כי כוונת המחוקק כאמור לעיל אכן מיושמת ולאור הקו שאותו התווה בית המשפט העליון בעניין, מוצע לקבוע מסמרות כי קיום אירועי תרבות לכל מגזר באשר הוא, תוך התחשבות באמונותיו ובצרכיו הדתיים באשר הם, לא ייחשב כהפליה לפי החוק."

הצעת חוק איסור אפליה במוצרים ובאירועים במקומות ציבוריים