הצעת חוק: איסור החרמת חרדים מהממשלה רק בשל היותם חרדים

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור החרמת חרדים), התשע"ג–2013

בהקמת הממשלה האחרונה עלה כי ישנה קבוצה אשר בחרה להדיר את נציגיהם של חלק מהותי מהאוכלוסייה, בממשלה, אך ורק לנוכח היותם חרדים. אמירה קשה זו לא הוקעה ולא עוד אלא שעל בסיסה הוקמה הממשלה ה- 33 של מדינת ישראל.
להדרה זו אין מקום בחברה פלורליסטית מתוקנת ומתחשבת, היודעת להוקיר ולכבד את הזולת באשר הוא חרף השונות ביניהם. לפיכך עולה הצורך לשרש תופעה זו מעיקרה. הוספת המונח "החרמה" והכללת המגזר החרדי במסגרת הגדרות העבירה, נוסף על החמרת הענישה בגינה, נועדו להרתיע ולמנוע את הישנותה.

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור החרמת חרדים), התשע"ג–2013

תיקון סעיף 144א
    1.    בחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 144א, בהגדרה "גזענות", אחרי "עוינות," יבוא "החרמה", ובסופה יבוא "מחמת דת, או מחמת היותו חרדי."
תיקון סעיף 144ב    2.    בסעיף 144ב לחוק העיקרי –
        (1)    בכותרת השוליים, במקום "איסור פרסום הסתה לגזענות" יבוא "איסור פרסום הסתה לגזענות והחרמה";
        (2)    אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
            "(ג)    לעניין סעיף זה, "החרמה" – לרבות המפרסם קריאה להחרמה; אחד הוא אם הפרסום הביא להחרמה או לא."
תיקון סעיף 144ו    3.    בסעיף 144ו לחוק העיקרי –
        (1)    בסעיף קטן (א), אחרי "או של עוינות" יבוא "מכל סוג שהיא כלפי ציבור חרדי או", אחרי "נטיה מינית או היותם עובדים זרים," יבוא "או מחמת שנאה סתם או שנאה מכל סיבה שהיא", ובסופו, במקום "כפל העונש הקבוע לאותה עבירה או מאסר עשר שנים, הכל לפי העונש הקל יותר" יבוא "מאסר עשר שנים";
        (2)    אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
        "(א1)    נוסף על מאסר בפועל לעובר העבירה או לשותפי העבירה כאמור בסעיף קטן (א), גם כל תוצאה שהושגה בגין אותה עבירה, דינה להתבטל."

דברי הסבר
בהקמת הממשלה האחרונה עלה כי ישנה קבוצה אשר בחרה להדיר את נציגיהם של חלק מהותי מהאוכלוסייה, בממשלה, אך ורק לנוכח היותם חרדים. אמירה קשה זו לא הוקעה ולא עוד אלא שעל בסיסה הוקמה הממשלה ה- 33 של מדינת ישראל.
להדרה זו אין מקום בחברה פלורליסטית מתוקנת ומתחשבת, היודעת להוקיר ולכבד את הזולת באשר הוא חרף השונות ביניהם. לפיכך עולה הצורך לשרש תופעה זו מעיקרה. הוספת המונח "החרמה" והכללת המגזר החרדי במסגרת הגדרות העבירה, נוסף על החמרת הענישה בגינה, נועדו להרתיע ולמנוע את הישנותה.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בתמוז התשע"ג – 17.6.13