הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – פיקוח על מחירי תעודת הכשר), של ח"כ מרב מיכאלי.

היום, שני 9.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – פיקוח על מחירי תעודת הכשר), התש"ף–2019 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה-גשר).

הצעת החוק מבקשת כי השר לשירותי דת יחויב לקבוע תעריפים מרביים למתן השירות של הנפקת תעודת הכשר על ידי משגיחי כשרות. בנוסף, תיקון זה מציע לנקוט בסנקציה של שלילת הרשאות להנפיק תעודות הכשר ממשגיח אשר יגבה תעריף גבוה מזה שייקבע על ידי השר.

מספר פנימי: 2082783

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמת:       חברת הכנסת        מרב מיכאלי

 

______________________________________________

פ/1282/22

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – פיקוח על מחירי תעודת הכשר), התש"ף–2019

הוספת סעיף 2א 1. בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 2 יבוא:
    "שלילת הסמכה 2א. נוכחה מועצת הרבנות הראשית לישראל כי רב שהסמיכה לתת תעודת הכשר או רב מקומי גבה תעריף הגבוה מהתעריף שנקבע לפי סעיף 17(ג) עבור מתן תעודת הכשר, תורה על שלילת הסמכתו לתת תעודות הכשר, ובלבד שבטרם תחליט כאמור נתנה לו הזדמנות להביא את טענותיו לפניה."
תיקון סעיף 14 2. בסעיף 14 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
    "(ב)    מוסמך לתת תעודת הכשר שגבה בעד מתן תעודת הכשר, סכום העולה על התעריף המרבי שנקבע לפי סעיף 17(ג), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז–1977[2]."
תיקון סעיף 17 3. בסעיף 17 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
    "(ג)     השר יקבע, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, תעריף מרבי שאותו רשאי לגבות מי שמוסמך לתת תעודת הכשר."

 

דברי הסבר

כיום אין כלל פיקוח על מחירים אותם גובים משגיחי כשרות עבור מתן תעודת הכשר לבתי עסק. בפועל, לעיתים מתנהגים משגיחי הכשרות כמונופול וגובים תעריפים גבוהים יתר על המידה ביחס לשירותים אותם הם מספקים. בכך הם מנצלים לרעה את תלותם המוחלטת של בתי העסק בהם לצורך מחייתם. לפיכך, תיקון זה מציע שהשר לשירותי דת יחויב לקבוע תעריפים מרביים למתן השירות של הנפקת תעודת הכשר על ידי משגיחי כשרות. בנוסף, תיקון זה מציע לנקוט בסנקציה של שלילת הרשאות להנפיק תעודות הכשר ממשגיח אשר יגבה תעריף גבוה מזה שייקבע על ידי השר.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/3056/17).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/406/19; הוסרה מסדר היום ביום ב' בטבת התשע"ד (5 בדצמבר 2013)), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/645/20).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"א בכסלו התש"ף – 9.12.19

 

שינוי גודל גופנים