הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – סמכויות אכיפה)

ביום ב', 27 לדצמבר 2021, כ"ג בטבת תשפ"ב, הועלתה בפני וועדת שרים לענייני חקיקה הצעת החוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – סמכויות אכיפה). 

יוזם הצעת החוק: השר לשירותי דת מתן כהנא (ימינה).

דברי ההסבר:

"חוק איסור הונאת בכשרות, תשמ"ג-1983, נועד למנוע הונאת צרכנים בכל הנוגע לכשרות המזון. תכליתו של החוק היא להביא לכך שבית עסק לא יוצג ככשר אלא אם ניתנה לו תעודת הכשר מן הרבנות המקומית או גורם אחר שהוסמך לפי חוק, ובכך למנוע את הונאת הציבור שומרי הכשרות הנובעת מהצגת בית העסק או מוצר ככשרים כאשר אינם כשרים בפועל.

בתיקון לחוק נקבעו הוראות שונות שיחולו על גופים נותני הכשר שמטרתם להבטיח כי גופים אלה יתפקדו באופן ראוי שיבטיח כי תעודת ההכשר שניתנות ישקפו באופן מלא את הכשרות בפועל של בעל התעודה.

התיקון המוצע מעגן מנגנון אכיפה מנהלית שקובע כי הפרדה של חלק מההוראות תגרור הטלת עיצום כספי. מנגנון האכיפה המנהלית המוצע יאפשר להבטיח כי ההוראות החדשות שנקבעו יקוימו, שכן כל הפרה של הוראה מההוראות תגרור הטלת עיצום כספי, שתהפוך את ההפרה ללא כדאית."

חוק איסור הונאה בכשרות