הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – כשרות לבית אוכל שאינו מחלל שבת), של ח"כ אלעזר שטרן.

אתמול, שני 4.11.2019 הנוחה על שולחן הכנסת הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – כשרות לבית אוכל שאינו מחלל שבת), התש"ף–2019 של ח"כ אלעזר שטרן (כחול לבן).

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי תעודת ההכשר תינתן לבית אוכל בהתחשב אך ורק במידת כשרותו של המזון, ברוח פסיקתו של בית המשפט העליון.

מספר פנימי: 2081411

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזם:         חבר הכנסת          אלעזר שטרן

______________________________________________

פ/69/22

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – כשרות לבית אוכל שאינו מחלל שבת), התש"ף–2019

תיקון סעיף 11 1. בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983[1], בסעיף 11 –
(1)      האמור בו יסומן "(א)", ובו, אחרי "כשרות" יבוא "המזון";
(2)      אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב)    בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), בבואו לתת תעודת הכשר, נותן הכשרות לא ישקול שיקולים של פתיחת בית האוכל בשבת או במועדי ישראל, ובלבד שבית האוכל לא יחלל שבת."

דברי הסבר

חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983, קובע כי "במתן תעודת הכשר יתחשב הרב בדיני הכשרות בלבד". מאחר שהגדרת המונח "דיני כשרות" אינה ברורה, בפועל נמתח הגבול, וכתוצאה מכך, נשקלים שיקולים אשר אינם קשורים לכשרות המזון המוגש או הנמכר במקום, כגון: הצגת מופעים לא צנועים במקום, עריכת טקסים לא לפי ההלכה היהודית ועוד.

הצעת החוק באה לקבוע כי תעודת ההכשר תינתן לבית אוכל בהתחשב אך ורק במידת כשרותו של המזון, ברוח פסיקתו של בית המשפט העליון, אשר קבע בבג"ץ 8735/06 קומפורטי נ' מועצת הרבנות הראשית לישראל, כי החלטות מועצת הרבנות הראשית ורב העיר אשדוד להתנות בתנאים, שאינם שייכים לדיני כשרות המזון, את מתן תעודת הכשרות לעסקה של העותרת, התבססו על שיקולים שאינם בגדר הסמכות המוקנית להם בחוק איסור הונאה בכשרות.

לגבי פתיחת בית האוכל בשבת, מוצע שבמידה ובית האוכל אינו מחלל שבת, לא תישלל תעודת כשרותו. בדומה להגדרה של מלונות כבתי אוכל, אין סיבה שאוכל שהוכן לפני שבת והוגש במהלך השבת, יפגע בכשרות הניתנת לעסק. כמו כן, מדובר במודל בו פועלות מסעדות ובתי קפה רבים בחו"ל המשרתים אוכלוסייה דתית וחרדית במקומות אלה ללא פגיעה בהלכה ותוך שמירה על כללי כשרות המזון.

הצעת החוק נוסחה בסיוע תנועת נאמני תורה ועבודה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/2256/20; הוסרה מסדר היום ביום י"ז בשבט התשע"ו (27 בינואר 2016); פ/3411/20), ועל ידי חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת (פ/2033/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ו' בחשוון התש"ף – 4.11.19