הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון – איסור התבטאות גזענית מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית), התשע"ז–2017

הצעת חוק זו מבקשת להרחיב את האיסור על התבטאות גזענית הקבועה כיום בחוק ולהוסיף לה גם איסור הפליה מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית.

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתיעל גרמן                                          אילן גילאון                                         
יעקב פרי                             חיים ילין                                          עמר בר-לב                                          איציק שמולי                        יחיאל חיליק בר                                זהבה גלאון                                          מיקי רוזנטל                         מיכל בירן                                          נחמן שי                                           קסניה סבטלובה                   יוסי יונה                                          איל בן ראובן                                          מיקי לוי                               עליזה לביא      
______________________________________________                                          
                                             פ/4113/20
 
הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון – איסור התבטאות גזענית מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית), התשע"ז–2017
 
תיקון סעיף 15
1.
בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח–2008[1], בסעיף 15, בסופו יבוא "או מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית".
דברי הסבר
חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח–2008‏ (להלן – החוק), התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשס"ח (30 ביולי 2008), במטרה להתמודד עם תופעת האלימות והגזענות במגרשי הספורט, זאת נוכח מקרים חוזרים ונשנים של ביטויי אלימות וגזענות במגרשי הספורט ובהקשר של אירועי ספורט.
סעיף 15 לחוק קובע כי המתבטא התבטאות גזענית במהלך אירוע ספורט דינו מאסר שנתיים. הגדרת המונח 'התבטאות גזענית' בחוק היא: "קריאה של מילים, צלילים או נהמות, וכן התבטאות חזותית, על ידי אדם, לבדו, יחד עם אחר או במקהלה, שיש בהם משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע, לדת או למוצא לאומי-אתני".
החוק מתעלם מהתבטאויות פוגעניות על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית, המהוות פגיעה קשה באדם ובכבודו.
לפיכך, מבקשת הצעת חוק זו להרחיב את האיסור על התבטאות גזענית הקבועה כיום בחוק ולהוסיף לה גם איסור הפליה מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3232/20; הוסרה מסדר היום ביום כ"ו בשבט התשע"ז (22 בפברואר 2017)).
 
[1] ס"ח התשס"ח, עמ' 878.