הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי הורה יחיד), של ח"כ מרב מיכאלי.

היום, שני 25.5.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי הורה יחיד), התש"ף–2020 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה).

הצעת החוק מבקשת לבטל את ההתייחסות המפלה בין אלו המבקשות והמבקשים לאמץ, מתוך הבנה שטובת הילד והילדה אינה בהכרח זוג הורים הטרוסקסואלי נשוי בלבד, אלא הורה או הורים בעלי יכולות הורות מיטביות.

מספר פנימי: 2086491
הכנסת העשרים ושלוש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי
______________________________________________
פ/946/23
הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי הורה יחיד), התש"ף–2020
החלפת סעיף 3 1. בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א–1981 , במקום סעיף 3 יבוא:
"כשירות המאמץ 3. כל אדם רשאי לאמץ ילד, בין אם כיחיד ובין אם לאו."
דברי הסבר
סעיף 3 לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א–1981, קובע את כשירות המאמצים. מאמצים כשירים הם רק "איש ואשתו", דבר הפוגע בכל מי שאינם עונות ועונים להגדרת "איש ואשתו", מכל סיבה שהיא. במקרה של יחידים המבקשים לאמץ, החוק מפנה את שיקול הדעת לבית המשפט באופן מחמיר מאשר נקבע לגבי "איש ואישה". בשל המצב החוקי כיום נאלצים זוגות ויחידים, שכשירותם להיות הורים והורות מאמצים גבוהה אך אינם נופלים תחת הגדרת "איש ואישה", לפנות לאימוץ בחוץ לארץ או לחילופין להמתין זמן ממושך ועל פי רוב להיענות בסירוב על ידי הרשויות הממונות. לפיכך, מוצע לבטל את ההתייחסות המפלה בין אלו המבקשות והמבקשים לאמץ, מתוך הבנה שטובת הילד והילדה אינה בהכרח זוג הורים הטרוסקסואלי נשוי בלבד, אלא הורה או הורים בעלי יכולות הורות מיטביות.
יצוין כי ישראל חריגה בעניין זה בין מדינות המערב, ובמדינות רבות כגון שבדיה, הולנד, אנגליה ומדינות נוספות, לא ניתנת עדיפות להורים נשואים בתהליך אימוץ, ויחידים יכולים לאמץ כל עוד הם נמצאים כשירים על ידי הרשויות הרלוונטיות.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/2353/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/421/20; הוסרה מסדר היום ביום כ"ה בתמוז התשע"ז (19 ביולי 2015)), ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/5478/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/488/21), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1371/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ניצן הורביץ (פ/33/23).
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/4624/20), על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/4647/20; הוסרה מסדר היום ביום ב' בסיוון התשע"ח (16 במאי 2018)) ועל ידי חבר הכנסת אמיר אוחנה (פ/4983/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/102/22).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בסיוון התש"ף – 25.5.20