הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי בני זוג), התשע"ט– 2018 של ח"כ מירב בן ארי

הצעת חוק זו של ח"כ מירב בן ארי (כולנו) מבקשת לקבוע כי בעת בחינת הקריטריונים לקביעת המאמצים המתאימים, תינתן האפשרות לבני זוג לאמץ ותיבחן היכולת של ההורים המאמצים לתת למאומץ את צרכיו הפיזיים והרגשיים וכן המסוגלות ההורית של המאמצים לתת עורף ומשפחה למאומץ. 

הכנסת העשרים

יוזמת:        חברת הכנסת         מירב בן ארי
              
______________________________________________                                            פ/5707/20
הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי בני זוג), התשע"ט–2018
תיקון סעיף 3
1.
בחוק אימוץ ילדים, התשמ''א–1981[1], בסעיף 3, במקום "איש ואשתו יחד" יבוא "בני זוג".
דברי הסבר
הצעת החוק נועדה לקבוע כי בעת בחינת הקריטריונים לקביעת המאמצים המתאימים, תינתן האפשרות לבני זוג לאמץ ותיבחן היכולת של ההורים המאמצים לתת למאומץ את צרכיו הפיזיים והרגשיים וכן המסוגלות ההורית של המאמצים לתת עורף ומשפחה למאומץ. 
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת עדי קול וקבוצת חברי הכנסת (פ/1945/19), על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/2047/19), ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/2353/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/421/20), על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/450/20), על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/4624/20; הוסרה מסדר היום ביום ב' בסיוון התשע"ח (16 במאי 2018); פ/5490/20), ועל ידי חבר הכנסת אמיר אוחנה (פ/4983/20).
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בחשוון התשע"ט – 15.10.18
 
[1] ס''ח התשמ''א, עמ' 293.