הצעת חוק: אדם שמפרנס יותר נפשות ובשל כך נאלץ לשלם מס עקיף רב, יהנה מהפחתה יחסית במס הישיר

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הכנסת בני זוג), התשע"א–2011

בשנת 2003 החליטה ממשלת ישראל לקצץ באופן משמעותי את קצבאות הילדים
מידת הצדק החברתי דורשת ליצור איזון בתשלומי המיסים: אדם שמפרנס יותר נפשות וכפועל יוצא נאלץ לשלם מס עקיף גדול יותר מאחרים, ייהנה מהפחתה יחסית במס הישיר.
אין בחוק זה כדי לגרוע מזכויות הנשים העובדות. מטרת החוק היא לעשות צדק עם בעלי משפחות העמלים להבאת פת לחם וחינוך לבני ביתם, שבמציאות הנוכחית נושאים על עצמם עול מיסים כפול. נתינת נקודות זיכוי תעודד בעלי משפחות להגדיל את הכנסתם, תסייע להנעת גלגלי המשק ותעשה צדק חברתי וכלכלי.
כן יסייע העניין בשמירה על מעמד הביניים שהעוני מכרסם בו.

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הכנסת בני זוג), התשע"א–2011

תיקון סעיף 66:
1. בפקודת מס הכנסה , בסעיף 66(ג)(3), במקום "ובנוסף וכנגד המס החל על הכנסתה מיגיעה אישית – לנקודות זיכוי בעד ילדיה כלהלן:" יבוא "ובנוסף יהיה זכאי כל אחד מבני הזוג לנקודות זיכוי כנגד המס החל על הכנסותיו מיגיעה אישית בעד ילדיו כלהלן:", ובמקום "מילדיה" יבוא "מילדיהם".

דברי הסבר

בשנת 2003 החליטה ממשלת ישראל לקצץ באופן משמעותי את קצבאות הילדים. אחד מהנימוקים לקיצוץ היה הרצון לדרבן יציאה של מפרנסים לשוק העבודה, במיוחד אלו שנשענו על קצבאות הילדים הנדיבות שניתנו באותה העת. על אף שבמשך השנים, בוצעו מספר תוספות לקצבאות המקוצצות, הפגיעה במשפחות ברוכות הילדים נשארה בעינה.
גודלה של המשפחה הוא ללא ספק אחד מהמרכיבים המרכזיים המניעים את המשק הישראלי. ככל שיש יותר נפשות במשפחה היא מוציאה יותר על ביגוד, בריאות, חינוך וכדומה. באופן זה היא מייצרת מקומות עבודה, ומכניסה לאוצר המדינה הון רב דרך המיסים העקיפים השונים. מידת הצדק החברתי דורשת ליצור איזון בתשלומי המיסים: אדם שמפרנס יותר נפשות וכפועל יוצא נאלץ לשלם מס עקיף גדול יותר מאחרים, ייהנה מהפחתה יחסית במס הישיר.
האמצעי המקובל במשק להפחתה במס הישיר הוא נקודות זיכוי, הניתנות בעיקר לנשים עובדות, במטרה לעודד אותן לצאת לשוק העבודה (מחקרים שנעשו הוכיחו שרובן של הנשים העובדות לא נהנות מנקודות הזיכוי). אין בחוק זה כדי לגרוע מזכויות הנשים העובדות. מטרת החוק היא לעשות צדק עם בעלי משפחות העמלים להבאת פת לחם וחינוך לבני ביתם, שבמציאות הנוכחית נושאים על עצמם עול מיסים כפול. נתינת נקודות זיכוי תעודד בעלי משפחות להגדיל את הכנסתם, תסייע להנעת גלגלי המשק ותעשה צדק חברתי וכלכלי. כן יסייע העניין בשמירה על מעמד הביניים שהעוני מכרסם בו. מדובר באינטרס לאומי, כלכלי וחברתי מהמעלה הראשונה.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' באב התשע"א – 1.8.11