הצעת חוק: אדם שלא משרת בצה"ל (שלא מטעמי בריאות) ישרת בשירות אזרחי במקום

הצעת חוק השירות האזרחי, התשע"ב–2012

הצעת החוק מבקשת להגביר את השוויון בנטל השירות למדינה וקובעת כי אדם שלא נקרא לשרת בצה"ל, שלא מטעמי בריאות, ייתן את מכסת השירות שלו לקהילה במסגרת שירות אזרחי. הצעת החוק מבקשת לתקן באופן חלקי את העיוות הנגרם בכך שאזרחים ישראלים בגיל גיוס אינם משרתים לא בצה"ל ולא בשירות אזרחי אחר, למרות שאין שום הצדקה לפטור כפול כזה.

הצעת חוק השירות האזרחי, התשע"ב–2012

פרק א': מטרה
מטרת החוק:
1. מתוך הכרה בחשיבות קיומה של חברה סולידרית ועל מנת להביא לנשיאה שוויונית בנטל השירות, מוצע לפתוח בפני אזרחי ישראל שאינם משרתים בצבא ההגנה לישראל, אפיק תרומה חילופי בדמות שירות אזרחי.
פרק ב': הגדרות:
הגדרות:
2. בחוק זה –
"אזרח ישראלי" – אזרח ישראלי או תושב קבוע מגיל 18 ועד הגיל האמור בסעיף 13(1) או 13(2) לחוק שירות ביטחון, לפי העניין;
"חוק שירות ביטחון" –  חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986 ;
"מועמד לשירות אזרחי" – מי שפטור משירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון או מי שלא זומן לשירות ביטחון על פי אותו החוק ומלאו לו 18 שנה;
"שירות אזרחי" –  שירות באחת ממסגרות השירות הבאות:
  (1) שירות בתחומי החינוך, הרווחה או הבריאות במוסדות כפי שקבע השר;
  (2) שירות לטובת הקהילה המקומית במסגרת הטיפול בעורף;
  (3) שירות במוסד אחר של המדינה שהשר הכיר בו כמסגרת שירות אזרחי;
"שירות סדיר" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון;
"השר" – שר הפנים.
פרק ג': שירות אזרחי:
שירות אזרחי:
3. (א) מועמד לשירות אזרחי ייקרא לשרת שירות אזרחי.
    (ב) משך תקופת השירות יהיה כאמור בסעיף 15(1) או 16(1) לחוק שירות ביטחון, לפי העניין; מי שלא השלים את שירותו הצבאי ייקרא לשירות אזרחי על פי יתרת השירות הצבאי שנותרה לו.
    (ג) כל המשרת בשירות אזרחי חייב למלא כל תפקיד שהוטל עליו כדין   ולציית לכל הוראה חוקית שניתנה על ידי הממונה עליו בשעת שירותו.
    (ד) המשרת שירות אזרחי לפי חוק זה, דינו לכל דבר ועניין ולצורך כל חיקוק כדין מי שמשרת מכוח חוק שירות ביטחון בשירות סדיר.
פרק ד': ועדת שירות אזרחי:
ועדת שירות אזרחי:
4. (א) השר יקים ועדה למיון ושיבוץ המועמדים לשירות אזרחי למסגרות השירות האזרחי.
    (ב) ואלה חברי הוועדה:
        (1) עובד משרד הפנים שימנה השר והוא יהיה היושב ראש;
        (2) עובד המשרד לביטחון פנים שימנה השר לביטחון פנים;
        (3) עובד משרד הביטחון שימנה שר הביטחון;
        (4) עובד משרד החינוך שימנה שר החינוך;
        (5) עובד משרד הבריאות שימנה שר הבריאות;
        (6) עובד משרד הרווחה שימנה שר הרווחה;
        (7) עובד משרד התעשייה המסחר והתעסוקה שימנה שר התעשייה המסחר והתעסוקה;
        (8) שני נציגי ציבור שימנה השר.
פטור משירות אזרחי:
5. הוועדה לא תעניק פטור משירות אזרחי אלא מטעמים אלה:
        (1) טעמים רפואיים;
        (2) אי התאמה על רקע עבר פלילי;
        (3) הצטיינות בתחומי המדעים, האומנויות, הספורט, לימודי הדת וכן בתחומים נוספים שיקבע השר, ובלבד שאחוז הפטורים מטעם זה לא יעלה על 2.5 אחוזים ממחזור הגיוס השנתי לצבא ההגנה לישראל.
מקום השירות:
6. מי שנקרא לשירות אזרחי יישלח, ככל שניתן, למוסד הקשור בעדה או בקהילה שעליה הוא נמנה, ובסביבת אזור המגורים שלו.
תגמול לשרת בשירות אזרחי:
7. אזרח שמימש את זכותו במסגרת שירות אזרחי זכאי למענק ולפיקדון על פי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994  וכן לכל הטבה הקבועה בחוק או בהחלטה אחרת הניתנת למי ששירת שירות סדיר.
ביצוע ותקנות:
8. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. 

דברי הסבר

הצעת החוק מבקשת להגביר את השוויון בנטל השירות למדינה וקובעת כי אדם שלא נקרא לשרת בצה"ל, שלא מטעמי בריאות, ייתן את מכסת השירות שלו לקהילה במסגרת שירות אזרחי. הצעת החוק מבקשת לתקן באופן חלקי את העיוות הנגרם בכך שאזרחים ישראלים בגיל גיוס אינם משרתים לא בצה"ל ולא בשירות אזרחי אחר, למרות שאין שום הצדקה לפטור כפול כזה.
פטור משירות אזרחי יוענק רק מטעמים רפואיים או בשל אי התאמה על רקע עבר פלילי. לצד טעמים אלו, ניתן יהיה להעניק פטור גם למצטיינים בתחומים מסויימים, תוך קביעת סייג לפיו אחוז מקבלי הפטור מטעם זה לא יעלה על 2.5 אחוזים ממחזור הגיוס השנתי לצבא ההגנה לישראל.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת  הכנסת גילה גמליאל (פ/90), על ידי חבר הכנסת אליעזר כהן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1537 ו-פ/2381), על ידי חבר הכנסת אילן שלגי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1761), על ידי חברת הכנסת נעמי בלומנטל וקבוצת חברי הכנסת (פ/1865), על ידי חבר הכנסת דני יתום וקבוצת חברי הכנסת (פ/1950), על ידי חברי הכנסת מתן וילנאי ועמרם מצנע (פ/2091), על ידי חבר הכנסת אליעזר כהן (פ/2972) ועל ידי חברי הכנסת דני יתום ואהוד יתום (פ/3303),
ועל שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת מתן וילנאי (פ/644/17), על ידי חבר הכנסת דני יתום (פ/1276/17), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת איתן כבל (פ/1045/18), על ידי חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2007/18), על ידי חברת הכנסת מירי רגב (פ/2052/18), על ידי חברת הכנסת ציפי חוטובלי (פ/2177/18), על ידי חבר הכנסת עתניאל שנלר (פ/2554/18(, על ידי חברת הכנסת עינת וילף (פ/4038/18), על ידי חברת הכנסת ציפי לבני (פ/4137/18) ועל ידי חבר הכנסת דוד רותם וקבוצת חברי כנסת (פ/4238/18); על ידי חבר הכנסת אברהם דיכטר וקבוצת חברי כנסת (פ/4283/18); הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת נחמן שי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3742/18; והוסרה מסדר היום ביום  כ"ט בשבט התשע"ב (22 בפברואר 2012)).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת יצחק בן-ישראל (פ/3195/17), ועל שולחן הכנסת השמונה עשרה על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/113/18; הוסרה מסדר היום ביום י"ט בשבט התשע"א (24 בינואר 2011) (פ/4283/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"ט בשבט התשע"ב (22 בפברואר 2012)).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו באייר התשע"ב – 7.5.12