הצעת חוק:תמיכה במוסדות ציבור הפועלים בתחום היהדות הישראלית

בשנים האחרונות החברה הישראלית עדה להתפתחות של תרבות יהודית-ישראלית, הנשענת על אדני תרבות יהודית מסורתית, ומוצאת את דרכה לתרבות העכשווית.בהצעת חוק זו, מוצע להביא לחלוקה שוויונית של כספי התמיכה, באופן שבו שמוסדות ציבור הפועלים בתחום היהדות הישראלית והפיוט יקבלו ביטוי בחלוקת תקציב התרבות.

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – תמיכה במוסדות ציבור הפועלים בתחום היהדות הישראלית והפיוט), התשע"ו–2016
 
תיקון סעיף 3א
1.
בחוק יסודות התקציב, התשמ''ה–1985[1], בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן (י) יבוא:
 
 
"(יא)   תמיכה במוסדות ציבור הפועלים בתחום היהדות הישראלית והפיוט תעשה בהתקיים שלושה מאלה לפחות:
 
 
 
(1)       הפעילות מבוצעת על ידי גברים ונשים יחד;
 
 
 
(2)       הפעילות מיועדת עבור קהל של גברים ונשים יחד;
 
 
 
(3)       הפעילות מבוצעת על ידי יוצרים המקיימים אורח חיים דתי ושאינו דתי;
 
 
 
(4)       הפעילות מיועדת עבור קהל המקיים אורח חיים דתי ושאינו דתי."
 
 
לעניין מופע יחיד, יתקיים בו אחד לפחות מהאמור בפסקאות (2) או (4); לעניין זה, "מופע יחיד" – מופע בתחום הנגינה, השירה, המחול, הדרמה, הקולנוע או בתחום אחר של הבידור או האמנות המבוצע על ידי אמן אחד בלבד."
 
דברי הסבר
בשנים האחרונות החברה הישראלית עדה להתפתחות של תרבות יהודית-ישראלית, הנשענת על אדני תרבות יהודית מסורתית, ומוצאת את דרכה לתרבות העכשווית.
בין היתר, ניתן לראות חידוש תרבותי חוצה מגזרים בתחום הפיוט, בתי מדרש מעורבים ובתי מדרש קהילתיים, בהם לומדים ומלמדים נשים וגברים, דתיים, מסורתיים וחילוניים בצוותא.
אוכלוסיות רבות ומגוונות, אשר התרבות היהודית לא היתה מנת חלקם, כעת מוצאות עניין בפעילות תרבותית המבוצעת על ידי יוצרים מרקעים מגוונים, לרבות יצירות המבוצעות על ידי גברים ונשים, אשכנזים ומזרחים, דתיים, חילוניים ומסורתיים.
כמו כן, אנו חוזים בצמיחה של מוסדות ציבור העוסקים בתחומי התרבות היהודית-ישראלית, המתבססת על מקורות יהודיים מגוונים, לרבות מבחינה תרבותית וכרונולוגית, ובכלל זה קידום העיסוק בזיקה שבין יהדות לישראליות, אשר באה לידי ביטוי ביתר שאת בתחום הפיוט. גם מוסדות אלו פונים למגוון סוגי אוכלוסייה והשקפות עולם, מתוך מטרה לקדם רב גוניות בתרבות היהודית, באופן הכולל ביקורת וחידוש.
מבחני התמיכה הקיימים כיום לא נותנים ביטוי לפעילות תרבותית מעין זו, ומביאים בפועל לחלוקה בלתי שוויונית של כספי התמיכות.
לפיכך, בהצעת חוק זו, מוצע להביא לחלוקה שוויונית של כספי התמיכה, באופן שבו שמוסדות ציבור הפועלים בתחום היהדות הישראלית והפיוט יקבלו ביטוי בחלוקת תקציב התרבות.