הצעת החוק של חברי סיעת יש עתיד לחוק הפעלת תחבורה ציבורית מצומצמת ביום המנוחה השבועי, התשע"ח–2017

ביום שני ה-6.11.2017 הגישו חברי הכנסת יעל גרמן, קארין אלהרר, ויואל רזבזוב מסיעת יש עתיד, את 
הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית מצומצמת ביום המנוחה השבועי, התשע"ח–2017; שנועדה לאפשר  לרשות מקומית לקבל החלטה על הפעלת קו שירות ציבורי בגבולותיה ובדרכים בין-עירוניות בלבד

מספר פנימי: 2021837
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתיעל גרמן
                                                קארין אלהרר
                                                יואל רזבוזוב
           
______________________________________________                                       
                                             פ/4676/20
 
הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית מצומצמת ביום המנוחה השבועי, התשע"ח–2017
 
מטרה
1.
מטרתו של חוק זה לקבוע את העקרונות להפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי בתחומי הרשויות המקומיות אשר יחליטו על כך, בהתחשב באופייה השונה של כל רשות מקומית ובמגוון האוכלוסייה המתגוררת בשטחה.
הגדרות
2.
בחוק זה –
 
 
"יום המנוחה השבועי" – פרק זמן אשר מתחיל עם שקיעת החמה ביום שישי ומסתיים עם שקיעת החמה ביום שבת;
 
 
"מיניבוס" – רכב ציבורי, כהגדרתו בפקודת התעבורה[1] (להלן – הפקודה), שהוא אוטובוס זעיר, כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א–1961[2] (להלן – תקנות התעבורה);
 
 
"קו שירות" –  כהגדרתו בפקודה;
 
 
"רישיון" – רישיון שניתן להפעלת קו שירות שניתן לפי חלק ה' לתקנות התעבורה;
 
 
"רשות מקומית" –  עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית;
 
 
"שירותי תחבורה ציבורית" – שירות נסיעות ברכב ציבורי הפועל בקו שירות, שבו משלם כל נוסע בעד נסיעתו בנפרד;
 
 
"השר" – שר התחבורה והבטיחות בדרכים.
הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי
3.
(א)    על אף האמור בכל דין או הסכם, שירותי תחבורה ציבורית יופעלו גם ביום המנוחה השבועי באמצעות מיניבוסים, ברשות מקומית שבה מועצת הרשות קיבלה החלטה על כך (בחוק זה – החלטת הרשות).
 
 
(ב)    החלטת הרשות תתקבל תוך התחשבות בצורך במניעת מטרדי רעש וזיהום אוויר.
תחולת החלטת הרשות
4.
(א)    הרשות המקומית רשאית להחליט כי הפעלת שירותי התחבורה הציבורית כאמור בסעיף 3 תוגבל לאזורים מסוימים ברשות המקומית או לקווי שירות מסוימים הפועלים בשטחה.
 
 
(ב)    חלה החלטת הרשות על קו שירות מסוים הפועל בשטחה – תחול ההחלטה על חלקי מסלול הקו העוברים בגבולות הרשות, ועל חלקי מסלול הקו העוברים אל הרשות וממנה בכבישים בין-עירוניים בלבד.
 
 
(ג)     חלה החלטת הרשות על חלק ממסלולו של קו שירות – יראו את הרישיון שניתן להפעלת קו השירות ככזה המאפשר לבעל הרישיון להפעיל את החלק האמור של מסלול קו השירות ביום המנוחה השבועי בתדירות דומה לתדירות פעילותו בימי חול שבהם פועל הקו.
סייג למתן רישיון להפעלת קו שירות
5.
רישיון חדש להפעלת קו שירות או הארכת תוקפו של רישיון להפעלת קו שירות שהחלטת הרשות חלה על חלק ממסלולו, לא יינתנו אלא אם כן תיכלל בו הוראה המחייבת את מפעיל הקו להפעילו באופן ההולם את החלטת הרשות.
הגבלת תדירות 
6.
השר יפעל בהתאם להחלטת הרשות ויאפשר קיומה; ואולם, על אף האמור בסעיף 4(ג), השר רשאי, משיקולים כלכליים, בהתייעצות עם שר האוצר ושר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע כי קו שירות המופעל ביום המנוחה השבועי על פי הוראות חוק זה יפעל בתדירות השונה מתדירות פעילותו בימי חול, ובלבד שאין בהחלטה כדי להפסיק את פעילות הקו.
ביצוע ותקנות
7.
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
דברי הסבר
מטרת הצעת החוק היא להגשים צדק חברתי ולאפשר לאוכלוסיות שאין להן אמצעי תחבורה פרטיים ליהנות מיום המנוחה השבועי ולאפשר להן נגישות למקומות בילוי.
הצעת החוק נועדה לאפשר לרשות מקומית לקבל החלטה על הפעלת קו שירות ציבורי בגבולותיה ובדרכים בין-עירוניות בלבד. החלטת הרשות צריכה לאזן בין הצורך המוצדק של תושבים שאין ברשותם כלי רכב ואי לכך, מוצאים עצמם ספונים בביתם ביום המנוחה השבועי, ללא אפשרות להגיע למקומות הבילוי בהם מבלים שאר התושבים, ובין הצורך לשמור על השקט והמנוחה של כלל התושבים ולמנוע מטרדי רעש וזיהום אוויר. בהתאם למוצע, החלטת הרשות המקומית תחייב את שר התחבורה והבטיחות בדרכים, אולם, בהתאם לסעיף 6 להצעת החוק, לשר התחבורה והבטיחות בדרכים תהיה סמכות לקבוע שקו כלשהו של תחבורה ציבורית יפעל ביום המנוחה השבועית בתדירות נמוכה יותר מאשר בימי העבודה, מסיבות של כדאיות כלכלית.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/873/20; הוסרה מסדר היום ביום ט"ז בסיוון התשע"ו (22 ביוני 2016); פ/3443/20; הוסרה מסדר היום ביום כ"ז בסיון התשע"ז (21 ביוני 2017), ועל ידי חברת הכנסת יעל גרמן (פ/4406/20).
 
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז בחשוון התשע"ח – 6.11.17
 
 
 
 
[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
[2] ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

שינוי גודל גופנים