הצעת החוק להסדרת נהלים בכותל המערבי ורחבתו של חברות הכנסת עזריה ובירן

על רקע מספר אירועים שנוים במחלוקות אשר עוררו ביקורת ציבורית רבה על האופן בו מנוהלת רחבת הכותל המערבי ע"י הרב שמואל רבינוביץ', וחברות הכנסת רחל עזריה (כולנו) ומיכל בירן (המחנה הציוני) הניחו בתאריך ה-29.1.2018 את הצע"ח הסדרת נהלים בכותל המערבי ורחבתו, התשע"ח–2018, המבקשת לקבוע נהלים לעבודת הממונה על הרחבה בנושאי טקסים ואירוח אירועים ברחבת הכותל.

ח"כ רחל עזריה (כולנו) הגדירה את החוק כחוק שמטרתו להבהיר ולהגדיר את מעמד הממונה על הכותל ועריכת האירועים במקום. בימים שאנו עדים למחלוקת ומתיחות בחברה הישראלית, הכותל צריך לשוב למעמדו כמקום קדוש המאחד את כל עם ישראל.
 

להלן נוסח הצע"ח

יוזמות:      חברות הכנסת        רחל עזריה
                                                 מיכל בירן         

______________________________________________                                                

                                             פ/5067/20

 
הצעת חוק הסדרת נהלים בכותל המערבי ורחבתו, התשע"ח–2018
 
הגדרות
1.
בחוק זה –
 
 
"הכותל המערבי" – הכותל המערבי ורחבתו, לרבות חנייתו, וכן כל מבנה וכל מעבר עילי או תת-קרקעי שהכניסה אליהם היא מתוך הרחבה;
 
 
"השר" – שר ירושלים ומורשת.
הממונה וסמכויותיו לאישור אירועים בכותל המערבי
2.
(א)      השר לשירותי דת ימנה, על פי המלצת הרבנים הראשיים לישראל, מנהל ראשי על המקומות הקדושים או מנהל על מקום קדוש פלוני (בחוק זה – הממונה).
 
 
(ב)      הממונה יאשר אירועים בכותל המערבי לפי הוראות אלה:
 
 
 
(1)      ייתן עדיפות לקיום אירועים ממלכתיים או אירועים רשמיים מטעם צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון, וכן אירועים למטרות חינוכיות;
 
 
 
(2)      לא יאשר קיום של אירועים מסחריים או אירועים פרטיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה; ואולם, הממונה רשאי לאשר קיום תפילות וטקסים דתיים פרטיים בכותל המערבי, ובלבד שהם אינם נערכים באולמות המצויים במעברים התת-קרקעיים; לעניין זה, "אירוע מסחרי" – אירוע שנעשה למטרות רווח, לרבות למטרת פרסום או יחסי ציבור.
סייג
3.
על אף האמור בכל דין, לא יעסוק הממונה בנושאים המשפיעים או עשויים להשפיע על יחסי החוץ של מדינת ישראל ועל ביטחונה, לרבות סידורי אבטחה וביקורים דיפלומטיים בכותל המערבי.
שקיפות פעילות הממונה
4.
הממונה יפרסם בכל חצי שנה באתר האינטרנט של הקרן למורשת הכותל המערבי דוח תקופתי ובו יפורטו האירועים שהתקיימו בכותל המערבי ואת הנימוקים בדבר אישורם.
תקנות
5.
השר יהיה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר קריטריונים לקיומם של אירועים בכותל המערבי; תקנות כאמור יותקנו עד שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.
דברי הסבר

הכותל המערבי הוא נכס לאומי חשוב למדינת ישראל. מעמדו של הכותל והסדרת ניהולו מעוגנים כיום בחקיקה במסגרת חוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז–1967 (להלן – החוק), כאשר הממונה על הכותל כמקום קדוש הוא רב הכותל שפועל במסגרת "הקרן למורשת הכותל".

כיום, אין נהלים סדורים ומקובלים על משרדי הממשלה ביחס לקיום אירועים רשמיים או דחייה של מבקשי סיורים או טקסים בכותל כאתר לאומי. בשנים האחרונות התקיימו אירועים של חברות מסחריות ברחבת הכותל, כמו גם אירועים פרטיים של אח"מים, בד בבד עם דחיית אירועים מטעם מוסדות לאומיים. מצב עניינים זה פוגע במעמדו של הכותל המערבי.

לפיכך, מטרתה של הצעת החוק היא לתת עדיפות לקיום אירועים ממלכתיים, רשמיים, אירועים מטעם צבא ההגנה לישראל או כוחות הביטחון וכן אירועים למטרות חינוכיות בכותל המערבי על פני אירועים מסחריים שנעשים למטרות רווח, לרבות אירועים למטרת פרסום או יחסי ציבור. עוד מוצע לקבוע כי הממונה על הכותל לא יעסוק בנושאים המשפיעים או עשויים להשפיע על יחסי החוץ של מדינת ישראל ועל ביטחונה, לרבות סידורי אבטחה וביקורים דיפלומטיים בכותל המערבי, וכי עליו יהיה לפרסם בכל חצי שנה באתר האינטרנט של הקרן למורשת הכותל המערבי דוח תקופתי ובו יפורטו האירועים שהתקיימו בכותל המערבי ואת הנימוקים בדבר אישורם.

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג בשבט התשע"ח – 29.1.18