הצע"ח של ח"כ מלכיאלי לפסקת התגברות בהצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – פסקת התגברות)

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – פסקת התגברות) של ח"כ מלכיאלי (ש"ס) מבקשת לקבוע פסגת התגברות בחוק כבוד האדם וחירותו, בדבר חקיקה שהתקבל ע"י רוב של חברי הכנסת.

מספר פנימי: 2021177
הכנסת העשרים

יוזם:          חבר הכנסתמיכאל מלכיאלי

              

______________________________________________                                      פ/5219/20
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – פסקת התגברות)
הוספת סעיף 8א
 
1.
בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב–1992[1], אחרי סעיף 8 יבוא:
 
 
"פסקת התגברות
8א.
הוראת חוק הפוגעת בחוק-יסוד זה תהא תקפה אף כשאינה בהתאם להוראות סעיף 8, אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש, שהוא תקף על אף האמור בחוק-יסוד זה."
דברי הסבר

אופייה של מדינת ישראל הותווה לראשונה במגילת העצמאות בה מוגדרת מדינת ישראל "מדינה יהודית בארץ ישראל", ואושרר לאחר מכן בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו בזה הלשון: "חוק-יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

במדינה יהודית חובה לאפשר ואף לעודד לומדי תורה ללמוד במנוחת השקט ובבטח.

בראשית ימי המדינה הונהג הסדר בשם "תורתו אומנותו" שהסדיר את דחיית גיוס בני הישיבות. בדצמבר 1998 מונתה ועדה בראשות השופט בדימוס צבי טל, במטרה לגבש הצעת תיקון לחוק, ואכן בשלהי שנת 2002 חוקק חוק המסדיר את הנושא הידוע כ"חוק טל". ב-21 בפברואר 2012 פסק בית המשפט העליון שחוק זה אינו חוקתי והכנסת לא תוכל לשוב ולהאריך תוקפו מעבר ל-1 באוגוסט 2012.

במהלך השנים הוקמו ועדות לפתרון הנושא, ולאור המלצותיה, הוכנסו תיקונים לחוק בנובמבר 2015 ונקבע כי הנושא הוסדר עד לשנת 2023 בה ייבחן הנושא שוב.

אלא שב-12 בספטמבר 2017 פסק בית המשפט העליון כי חוק זה אינו חוקתי, וקבע כי פסק דינו יכנס לתוקף בתוך שנה וכי בתקופה זו יכולה הכנסת להסדיר את העניין.

הצעת חוק זו, נועדה להסדיר בחקיקה בהתאם להוראת בית המשפט העליון, את מחויבותה של מדינת ישראל ללומדי התורה, את ההכרה, הכבוד וההבנה שזוהי זכות הקיום שלנו בארץ ישראל, תוך אמירה ברורה שבמדינה יהודית יש כבוד ללומדי התורה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב (פ/1891/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/1406/19), ועל ידי חברת הכנסת איילת שקד וקבוצת חברי הכנסת (פ/1944/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב (פ/1374/20), על ידי חברי הכנסת ניסן סלומינסקי ובצלאל סמוטריץ' (פ/2115/20), ועל ידי חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת  (פ/4005/20).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה באדר התשע"ח – 12.3.18

 

 

   

 

 

 

 
[1] ס"ח התשנ"ב, עמ' 150.