הצע"ח של ח"כ מלכיאלי לאסור מכירת מצבה בימי השבעה

בתאריך ה-23.10.2017 הגיש ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון-איסור מכירת מצבה בימי השבעה), התשע"ח-2017, המבקשת לאסור על הצעות עוסק למכירת מצבה בבית האבל או בכל מקום שבו בני משפחה יושבים במהלך השבעה, תוך קביעת סנקציות למפרים הוראה זו. זאת בשל הסיבה ש: "לא אחת מנצלים מוכרי המצבות את האבלים את היות המצבה מונמנט חשוב ואישי המנציח את הנפטר ושומר על כבודו כדי לסגור עסקאות בעוד מתאבלים אבלים על יקירם, בלא שיש בידיהם את הרצון והיכולת להתמקח.

מספר פנימי: 2020817
הכנסת העשרים

יוזם:            חבר הכנסתמיכאל מלכיאלי
              
______________________________________________                                                   
                                           פ/4628/20
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – איסור מכירת מצבה בימי השבעה), התשע"ח–2017
 
הוספת סעיף  14א11
1.                           
בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971[1], אחרי סעיף 14א10 יבוא:
 
 
"איסור מכירת מצבה במהלך ימי השבעה
14א11.
(א)      מי שעוסק בבניית והקמת מצבות, או מי מטעמו, לא ימכור ולא יציע למכירה או ישווק בדרך אחרת מוצר או שירות הקשורים במצבות במהלך ימי השבעה בביתו של הנפטר או במקום אחר   שבו יושבים בני המשפחה האבלים.
 
 
 
 
 
 
(ב)       המציע למכירה או משווק בדרך אחרת מוצר או שירות הקשורים בבניית או הקמת מצבה, בניגוד להוראות סעיף קטן (א), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977[2].
 
 
 
 
 
 
(ג)       בלי לגרוע מהוראות חוק הצרכן, התשמ"א–1981[3], מי שעוסק בבניית והקמת מצבות יחולו עליו הוראות סעיפים 14א10(ו) עד (ח) בשינויים המחויבים." 
דברי הסבר
עם הצער, הכאב ותחושת האובדן אותם חווה אדם עם מות יקיריו, עולה הצורך לדאוג לסידורי הקבורה ולהנציח את זכר המנוח על גבי קברו, בין היתר, באמצעות מצבה. המועד להנחת מצבה אינו מוגדר הלכתית וככלל נהוג לעשות כן לאחר 30 ימים מיום הפטירה. עם זאת, הסכום אותו נדרשים האבלים להשקיע במצבה הוא לא מבוטל ונע בין אלפים בודדים לעשרות אלפי שקלים חדשים.
לא אחת מנצלים מוכרי המצבות את האבלים ואת היות המצבה מונומנט חשוב ואישי המנציח את הנפטר ושמור על כבודו כדי לסגור עסקאות בעוד מתאבלים האבלים על יקירם, בלא שיש בידיהם את הרצון והיכולת להתמקח, תוך הפעלת השפעה בלתי הוגנת וניצול מוגבלותם הנפשית ופעמים אף הגופנית להבנת העסקה.
לפיכך, מוצע לאסור הצעת עוסק למכירת מצבה בבית האבל או בכל מקום אחר שבו בני המשפחה יושבים במהלך ימי השבעה, תוך קביעת סנקציות למפרים הוראה זו.
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' בחשוון התשע"ז – 23.10.17
 
 
 
 
[1] ס"ח התשל"א, עמ' 130.
[2] ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
[3] ס"ח התשמ"א, עמ' 248.