הצע"ח של ח"כ לביא (יש עתיד) וקבוצת ח"כים לשוויון מגדרי באפשרות להתמנות לתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים

בתאריך ה-1.1.2017 ח"כ עליזה לביא (יש עתיד) וקבוצת ח"כים, הניחו את הצע"ח הדיינים (תיקון – כשירות מנהל בתי הדין הרבניים),  התשע"ח–2018, המיועדת לקבוע על בסיס מתווה בג"ץ, כי יש להטמיע מסלול לבדיקת כשירות מועמד לתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים, באופן המאפשר לנשים להתמודד לתפקיד.

יוזמים:      חברי הכנסתעליזה לביא
נחמן שי
קארין אלהרר
אורלי לוי אבקסיס
מיקי לוי
לאה פדידה
רויטל סויד      

______________________________________________  פ/4933/20

הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות מנהל בתי הדין הרבניים),  התשע"ח–2018

תיקון סעיף 13

1.

בחוק הדיינים התשט"ו–1955[1], בסעיף 13, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), כשיר להתמנות כמנהל בתי הדין הרבניים גם מי שנתקיימו בו כל התנאים האלה:

(1)      הוא תושב ישראל;

(2)      הוא בעל רישיון טוען רבני או שהוא עורך דין בעל תואר שני במשפט עברי, בתלמוד או בתחום אחר הרלוונטי לתחום עיסוקו;

(3)      הוא בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בהופעה בבתי הדין הרבניים;

(4)      מבחינת אופיו ואורח חייו הוא ראוי לשמש בתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים.".

דברי הסבר

תפקיד מנהל בתי הדין הרבניים הוא תפקיד ניהולי-אדמיניסטרטיבי בעיקרו ובמהותו ואינו תפקיד דתי. משכך, ולאור עקרונות היסוד של המשפט הישראלי, בראשם עקרון השוויון, וציוויים של סעיף 6ג לחוק שווי זכויות האשה, התשי"א–1951, וסעיף 15א(א) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959, יש לאפשר גם לנשים להתמנות לתפקיד. מסקנה זו עולה בקנה אחד עם דברי חקיקה שונים, ובהם חוקי היסוד בדבר זכויות האדם, חוק שיווי זכויות האשה, וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, וכן עם הצורך בייצוג הולם של נשים במגזר הציבורי בכלל, ובניהול בתי הדין הרבניים בפרט.

בהמשך למספר עתירות שהוגשו בנושא זה, החל מחודש מאי 2016 דנה ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בנוסח התקנות למינוי מנהלי בתי דין רבניים, אך עד למועד הגשת הצעת החוק לא אושר אף נוסח בוועדה. ביום 15.8.17 ניתן פסק דין בבג"ץ 8213/14 בתיה כהנא דרור נ' השר לשירותי דת (פורסם ביום 15 באוגוסט 2017), אשר דן בעתירה למינוי אישה לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים. במסגרת פסק הדין התווה בג"ץ מסלול לבדיקת כשירות מועמד לתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים, באופן המאפשר לנשים להתמודד לתפקיד.

תיקון החוק המוצע דנן מבוסס על המתווה שהציג בג"ץ בפסק דינו, ונכתב בסיוע הלשכה המשפטית של ארגון ויצו.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ד בטבת התשע"ח – 1.1.18

[1] ס"ח התשט"ו, עמ' 68.