הצע"ח של ח"כ יוגב וקבוצת ח"כים, להנצחת הרב אברהם יצחק הכהן קוק (ציון זכרו ופועלו), התשע"ח–2018

בתאריך ה-1.1.2017 הניחו ח"כ מוטי יוגב (הבית היהודי), וקבוצת ח"כים ברובם מסיעות הקואליציה. אך, גם חברי הכנסת נחמן שי (המחנה הציוני), ואורלי לוי אבקסיס (סיעת יחיד), את הצע"ח להנצחת הרב אברהם יצחק הכהן קוק (ציון זכרו ופועלו), התשע"ח–2018 הנועדה לקרב את הנוער והציבור בכללותו לערכי הציונות והדת היהודית כחלק מתהליך הקניית המורשת היהודית-ישראלית והנצחת זכרם ומורשתם של גדולי האומה.

מספר פנימי: 2021787

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתמרדכי יוגב                   בצלאל סמוטריץ'
דוד ביטן                      ניסן סלומינסקי
יואב קיש                     שולי מועלם-רפאלי
אבי דיכטר                   אכרם חסון
רועי פולקמן                שרן השכל
נחמן שי                       אברהם נגוסה
עודד פורר                    יהודה גליק
מירב בן ארי                 אורן אסף חזן
יעקב מרגי                    נאוה בוקר
יצחק וקנין                   נורית קורן
עליזה לביא                  מיכאל מלכיאלי
זאב בנימין בגין            יואב בן צור
מכלוף מיקי זוהר         אמיר אוחנה
אורלי לוי אבקסיס      דוד אמסלם
יפעת שאשא ביטון       רחל עזריה

______________________________________________  

פ/4960/20

הצעת חוק להנצחת הרב אברהם יצחק הכהן קוק (ציון זכרו ופועלו), התשע"ח–2018

פרק א': מטרות החוק ויישומן

מטרות

1.

מטרותיו של חוק זה להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אשר ייסד את הרבנות הראשית לישראל ושימש כרב הראשי הראשון, והיה מנהיג ציוני דגול, איש רוח ומעשה, גאון התורה, לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו הציוני-דתי.

יישום המטרות

2.

מטרותיו של חוק זה ייושמו בדרך של קיום יום הרב אברהם יצחק הכהן קוק ופעילויות חינוכיות-ערכיות במוסדות המדינה, בצה"ל ובבתי הספר, מתן מלגות לתלמידים ומתן תמיכות למוסדות ציבור, הפועלים להגשמת מטרות חוק זה, לרבות באמצעות קיום פעילויות ברחבי הארץ, הכל לפי הוראות חוק זה.

פרק ב': המועצה הציבורית

מועצה ציבורית

3.

(א)      ראש הממשלה או שר שייקבע על ידיו לעניין חוק זה (להלן – השר) ימנה מועצה ציבורית להנצחת זכרו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק (בחוק זה – המועצה הציבורית); המועצה תהיה בת 11 חברים, ואלו הם:

(1)      ארבעה חברים עובדי המדינה נציגי הממשלה, וביניהם נציג משרד ראש הממשלה על פי המלצת ראש הממשלה, נציג משרד החינוך על פי המלצת שר החינוך, נציג משרד התרבות והספורט על פי המלצת שר התרבות והספורט, ונציג המשרד לשירותי דת על פי המלצת השר לשירותי דת;

(2)      חבר נציג צה"ל על פי המלצת שר הביטחון;

(3)      נציג הרבנות הראשית לישראל כמשמעותה בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980[1];

(4)      נציג העמותה ""וזאת לראיה" מפעלי תרבות ותורה להנצחת והנחלת משנת הראי"ה קוק זצ"ל";

(5)      נציג הסגל האקדמי במוסד להשכלה גבוהה בעל מומחיות בתחום מהתחומים הנוגעים למטרות החוק;

(6)      נציג הסגל החינוכי במכינה קדם צבאית מוכרת, כהגדרתה בחוק המכינות הקדם צבאיות, התשס"ח–2008[2];

(7)      נציג מועצת תנועות הנוער;

(8)      נציג ישיבת "מרכז הרב" בירושלים.

(ב)      המועצה הציבורית תמנה, באישור השר, את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו, מבין החברים האמורים בסעיף קטן (א). 

(ג)       בהרכב המועצה הציבורית יינתן ביטוי הולם לייצוגן של נשים ולייצוג של מגוון קבוצות האוכלוסיה.

תפקידי המועצה הציבורית

4.

תפקידי המועצה הציבורית –

(1)      לייעץ לשר בכל הנוגע ליישום חוק זה ולביצועו, ולעקוב אחר ביצוע חוק זה;

(2)      להמליץ לשר על מדיניות ויעדים לעניין הפעילות לפי חוק זה והגברתה;

(3)      לייעץ לשר לעניין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985[3] (בחוק זה – חוק יסודות התקציב), לשם קידום מטרותיו של חוק זה, בין השאר בעניינים אלה:

(א)      קיום פעילות בכל הנוגע לזכרו ופועלו של הרב אברהם יצחק הכהן  קוק;

(ב)      קיום פעולות חינוכיות-ערכיות לרבות הכנת תכנית לימודים, קיום השתלמויות למורים ולמדריכים ועריכת סיורים;

(ג)       קיום אירועים;

(ד)      פעילויות הנצחה.

(4)      להכין הצעת תקציב שנתי להפעלת החוק כאמור בסעיף 14(ב), ולהגישה לאישור השר ושר האוצר.

סדרי עבודת המועצה הציבורית

5.

(א)      המועצה הציבורית תתכנס פעמיים בשנה לפחות, וכן לפי דרישה של לפחות מחצית מחבריה.

(ב)      יושב ראש המועצה הציבורית ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה הציבורית ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן, בין השאר, בהתאם לדרישות והצעות השר וחברי המועצה הציבורית.

(ג)       המועצה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

החזר הוצאות

6.

חברי המועצה הציבורית לא יהיו זכאים לשכר בעד חברותם במועצה, אך יהיו זכאים להחזר הוצאות שיוציאו במילוי תפקידם כפי שיקבע השר, באישור שר האוצר. 

תקופת כהונה, פקיעת כהונה והעברה מכהונה

7.

(א)      חבר המועצה הציבורית, יתמנה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים, ולאחר הפסקה של שלוש שנים, ניתן לשוב ולמנותו ללא יותר משלוש תקופות כהונה רצופות נוספות כאמור. 

(ב)      חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1)      התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2)      חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה.

(ג)       השר יעביר מכהונתו חבר המועצה הציבורית שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר או כיושב ראש המועצה הציבורית.

(ד)      השר רשאי להעביר חבר המועצה הציבורית מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1)      נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(2)      נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה הציבורית.  

ניגוד עניינים

8.

(א)      לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה הציבורית מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו.

(ב)      חבר המועצה הציבורית יימנע מהשתתפות בדיון שמקיימת המועצה, מהצבעה בישיבות שהנושא הנדון בהן עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה הציבורית לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו, ולא יטפל, במסגרת מילוי תפקידו במועצה, בנושא שעלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה; ואולם רשאי חבר המועצה הציבורית להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

(ג)       התברר לחבר המועצה הציבורית, כי נושא הנדון בישיבה של המועצה או שהוא הופקד על טיפולו   עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.

(ד)      בסעיף זה –

"עניין אחר" – לרבות עניין של קרובו של חבר המועצה הציבורית או עניין של גוף שחבר המועצה או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, צאצא, אח, אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה הציבורית, ובן זוגו של כל אחד מהם. 

תוקף פעולות

9.

קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

פרק ג': יום הרב קוק

יום הרב קוק

10.

(א)      אחת לשנה, בג' באלול, יום פטירתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, יקוים יום הרב קוק; ביום זה –

(1)      יתקיים טקס זיכרון ממלכתי בקבר הרב אברהם יצחק הכהן קוק בהר הזיתים בירושלים;

(2)      במחנות צה"ל יוקדש זמן ללימוד פועלו וחזונו הציוני-דתי של הרב אברהם יצחק הכהן קוק;

(3)      יתקיים כנס לזכרו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק; הכנס יאורגן על ידי המועצה הציבורית; בכנס יידונו נושאים מעולם הציונות והדת ברוח חזונו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק.

(ב)      הכנסת תקיים דיון מיוחד לציון יום הרב קוק במועדו או במועד סמוך.

(ג)       חל ג' באלול בשבת, יקוים יום הרב קוק ביום א' שלאחריו. 

ציון במערכת החינוך

11.

אחת לשנה, ביום י"ט בחשוון יוקדש זמן בבתי הספר ללימוד פועלו וחזונו הציוני-דתי של הרב אברהם יצחק הכהן קוק.

פרק ד': פעולות חינוכיות-ערכיות ומלגות

פעולות חינוכיות-ערכיות

12.

מוסדות המדינה, צה"ל ובתי הספר יקיימו פעולות חינוכיות-ערכיות לקידום מטרותיו של חוק זה, לרבות קיום טקסים ופעולות חינוכיות ביום הרב קוק, ולעניין בתי הספר ביום י"ט בחשוון של כל שנה. 

מלגות

13.

משרד החינוך יקצה מלגות לימודים במסגרת חלוקת מלגות על ידי המשרד, לצורך מחקר בנושאים הקשורים לפועלו ולחזונו הציוני-דתי של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, לפי כללים שיקבע שר החינוך. 

פרק ה': תקציב ותמיכות

תקציב

14.

(א)      השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה, לרבות תקציב המלגות לפי סעיף 13 והתקציב לתמיכה   במוסדות ציבור לפי סעיף קטן (ג), תיקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.

(ב)      המועצה הציבורית תכין הצעת תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף קטן (א), ותגישה לשר ולשר האוצר; השר ושר האוצר יאשרו את הצעת התקציב כפי שהציעה המועצה הציבורית או בשינויים שימצאו לנכון, ויביאו את הצעת התקציב המאושרת לפני הממשלה במסגרת הדיונים על חוק התקציב השנתי. 

(ג)       מתן תמיכות לפי חוק זה ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 4(3) שיקבע השר, לאחר התייעצות עם המועצה הציבורית.

פרק ו': שונות

ביצוע ותקנות

15.

השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה הציבורית, ובאישור ועדות החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בעניין סדרי עבודת המועצה הציבורית. 

תיקון חוק החברות הממשלתיות

16.

בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975[4], בתוספת השניה, בסופה יבוא:

"25. המועצה הציבורית – לפי חוק הרב אברהם יצחק הכהן קוק (ציון זכרו ופועלו), התשע"ח–2018".

תחילה

17.

תחילתו של חוק זה בתום ארבעה חודשים מיום פרסומו.

דברי הסבר

הרב אברהם יצחק הכהן קוק הוא אחד מגדולי התורה והרוח של הדורות האחרונים ששילבו פעילות ואמונה בשיבת ציון. הרב פעל לאפשר את התפתחותן של מושבות החלוצים בראשית ימי הציונות ובמהלך כהונתו כרבה של לונדון היה מעורב במהלכים אשר הובילו להצהרת בלפור. לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה, חזר לירושלים וכיהן כרבה, ובשנת 1921 ייסד את הרבנות הראשית לישראל. הוא נבחר לרב האשכנזי הראשון ופעל לעשיית צדק ושמירה על כבודה הלאומי של יהדות ארץ ישראל. הוא אשר טווה את המשולש ארץ ישראל – עם ישראל – תורת ישראל.

הרב קוק הטביע את חותמו על הציונות, על הדת ועל המדינה בכללה. תורתו מלמדת לסובלנות ולאהבת האדם באשר הוא.הרב כיבד את בני המיעוטים וקרא לחיות עימם בשלום ובשכנות טובה.

הרב קוק אינו נחלתו של פלח אוכלוסייה אחד. דמותו ומורשתו שייכים לכלל עם ישראל וראוי שהעם כולו ייחשף לעושר הגדול בהגות, בספרות, בפסיקות ההלכה ובחידוש ימיו של העם היהודי במורשתו של הרב קוק.

הצעת החוק נועדה לקרב את הנוער והציבור בכללותו לערכי הציונות והדת היהודית כחלק מתהליך הקניית המורשת היהודית-ישראלית והנצחת זכרם ומורשתם של גדולי האומה.

נוסח הצעת החוק מבוסס על נוסחם של חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו), התשס"ד–2004, וחוק זאב ז'בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו), התשס"ה–2005, חוקים אשר מסמלים את הכרתה של מדינת ישראל בגדולי האומה ובוניה, ואת הערכתה להם.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ד בטבת התשע"ח – 1.1.18

 

[1] ס"ח התש"ם, עמ' 90.

[2] ס"ח התשס"ח, עמ' 890.

[3] ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

[4] ס"ח התשל"ה, עמ' 132.