הצע"ח להקמת מרכז להנצחת דמותו ופועלו של של הרב עובדיה יוסף של סיעת ש"ס וקבוצת ח"כים מהקואליציה

קבוצת ח"כים מסיעות הקואליציה בראשות ח"כ מלכיאלי (ש"ס) וחברים נוספים של סיעת ש"ס הגישו את הצעת את הצעת חוק להנצחת הרב עובדיה יוסף (ציון זכרו ופועלו), התשע"ח–2017;המבקשת להביא להקמתו של מרכז להנצחתו של הרב עובדיה יוסף 

להלן נוסח הצעת החוק

מספר פנימי: 2022308

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתמיכאל מלכיאלי
                                                יעקב מרגי
                                                יצחק וקנין
                                                מנחם אליעזר מוזס
                                                ניסן סלומינסקי
                                                רועי פולקמן
                                                בצלאל סמוטריץ'
                                                ישראל אייכלר
                                                מכלוף מיקי זוהר
                                                אברהם נגוסה
                                                נאוה בוקר        

______________________________________________                                                

                                             פ/4765/20

 

הצעת חוק להנצחת הרב עובדיה יוסף (ציון זכרו ופועלו), התשע"ח–2017

 
 
 
פרק א': מטרת החוק
מטרות
1.
מטרותיו של חוק זה להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של מרן הרב עובדיה יוסף, בכיר הרבנים הספרדיים בדורו, אשר שימש כרב הראשי הספרדי (הראשון לציון) משנת 1973 עד שנת 1983, מנהיג רוחני בעל שיעור קומה, פוסק ומורה דרך, מחבר ספרים רבים וחתן פרס ישראל לספרות תורנית, לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו. 
יישום המטרות
2.
מטרותיו של חוק זה ייושמו בדרך של קיום יום הרב עובדיה יוסף ופעילויות חינוכיות-ערכיות במוסדות המדינה ובבתי הספר, מתן מלגות לתלמידים ומתן תמיכות למוסדות ציבור, הפועלים להגשמת מטרות חוק זה, לרבות באמצעות קיום פעילות להנצחתו של הרב, והכול לפי הוראות חוק זה.
 
 
פרק ב': המועצה הציבורית
מועצה ציבורית
3.
(א)      השר לשירותי דת (בחוק זה – השר) ימנה מועצה ציבורית להנצחת זכרו של הרב עובדיה יוסף (בחוק זה – המועצה הציבורית); המועצה תהיה בת 7 חברים, ואלו הם:
 
 
 
(1)      ארבעה חברים עובדי המדינה נציגי הממשלה, וביניהם נציג משרד החינוך על פי המלצת שר החינוך, נציג משרד התרבות על פי המלצת שר התרבות, ונציג המשרד לשירותי דת על פי המלצת השר לשירותי דת;  
 
 
 
(2)      נציג הרבנות הראשית לישראל כמשמעותה בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980[1];
 
 
 
(3)      שני חברים, נציגי ציבור שאינם עובדי המדינה, וביניהם נציג  גוף שעיקר עיסוקו בשימור זכרו ופועלו של הרב עובדיה יוסף ונציג מוסדות חינוך.  
 
 
(ב)      המועצה הציבורית תמנה, באישור השר, את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו, מבין החברים האמורים בסעיף קטן (א).
תפקידי המועצה הציבורית
4.
תפקידי המועצה הציבורית –
 
 
(1)      לייעץ לשר בכל הנוגע ליישום החוק ולביצועו, ולעקוב אחר ביצוע החוק;
 
 
(2)      להמליץ לשר על מדיניות ויעדים לעניין הפעילות לפי חוק זה והגברתה;
 
 
(3)      לייעץ לשר לעניין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985[2] (בחוק זה – חוק יסודות התקציב), לשם קידום מטרותיו של חוק זה;
 
 
(4)      להכין הצעת תקציב שנתי להפעלת החוק כאמור בסעיף 13(א), ולהגישה לאישור השר ושר האוצר.
סדרי עבודת המועצה
5.
(א)      המועצה הציבורית תתכנס פעמיים בשנה לפחות, וכן לפי דרישה של לפחות מחצית מחבריה.
 
 
(ב)      יושב ראש המועצה הציבורית ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה הציבורית ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן, בין השאר, בהתאם לדרישות והצעות השר וחברי המועצה הציבורית.
 
 
(ג)       המועצה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
החזר הוצאות
6.
חברי המועצה הציבורית לא יהיו זכאים לשכר בעד חברותם במועצה, אך יהיו זכאים להחזר הוצאות שיוציאו במילוי תפקידם כפי שיקבע השר, באישור שר האוצר.
תקופת כהונה, פקיעת כהונה והעברה מכהונה
7.
(א)      חבר המועצה הציבורית יתמנה לתקופת כהונה של חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות.
 
 
(ב)      חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
 
 
 
(1)      הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
 
 
 
(2)      הוא הורשע או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר מועצה;
 
 
 
(3)      חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה.
 
 
(ג)       השר רשאי להעביר חבר המועצה הציבורית מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
 
 
 
(1)      נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
 
 
 
(2)      הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה הציבורית.
ניגוד עניינים
8.
(א)      לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה הציבורית מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה ובין ענין אחר או תפקיד אחר שלו.
 
 
(ב)      חבר המועצה הציבורית יימנע מהשתתפות בדיון שמקיימת המועצה, מהצבעה בישיבות שהנושא הנדון בהן עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה הציבורית ובין ענין אחר או תפקיד אחר שלו, ולא יטפל במסגרת מילוי תפקידו במועצה בנושא שעלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה; ואולם, רשאי חבר המועצה הציבורית להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.
 
 
(ג)       התברר לחבר המועצה הציבורית, כי נושא הנדון בישיבה של המועצה או שהוא הופקד על טיפולו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.
 
 
(ד)      בסעיף זה –
 
 
 
"עניין אחר" – לרבות עניין של קרובו של חבר המועצה הציבורית או עניין של גוף שחבר המועצה או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
 
 
 
"קרוב" – בן זוג, הורה, צאצא, אח, אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה הציבורית, ובן זוגו של כל אחד מהם.
תוקף פעולות
9.
קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
 
 
פרק ג': יום הרב עובדיה יוסף
יום הרב עובדיה יוסף
10.
(א)      אחת לשנה, ב-ג' בחשוון, יום פטירתו של הרב עובדיה יוסף, יקוים יום הרב עובדיה יוסף; ביום זה –
 
 
 
(1)      בבתי הספר יוקדש זמן ללימוד פועלו וחזונו של הרב עובדיה יוסף;
 
 
 
(2)      יתקיים כנס עיוני לזכרו של הרב עובדיה יוסף; הכנס יאורגן על ידי המועצה הציבורית; בכנס יידונו נושאים מעולמו וברוח חזונו של הרב עובדיה יוסף.
 
 
(ב)      הכנסת תקיים דיון מיוחד לציון יום הרב עובדיה יוסף במועדו או במועד סמוך.
 
 
(ג)       חל ג' בחשון בשבת, יקוים יום הרב עובדיה יוסף ביום א' שלאחריו.
 
 
פרק ד': פעולות חינוכיות-ערכיות ומלגות
פעולות חינוכיות-ערכיות
11.
מוסדות המדינה ובתי הספר יקיימו פעולות חינוכיות-ערכיות לקידום מטרותיו של חוק זה, לרבות קיום טקסים ופעולות חינוכיות ביום הרב עובדיה יוסף.
מלגות
12.
משרד החינוך יקצה מלגות לימודים במסגרת חלוקת מלגות על ידי המשרד, לשם מחקר בנושאים הקשורים לפועלו ולחזונו של הרב עובדיה יוסף, לפי כללים שיקבע שר החינוך.
 
 
פרק ה': תקציב ותמיכות
תקציב ותמיכות
13.
(א)      השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה, לרבות תקציב המלגות לפי סעיף 12 והתקציב לתמיכה במוסדות ציבור לפי סעיף קטן (ג), תיקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.
 
 
(ב)      המועצה הציבורית תכין הצעת תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף קטן (א), ותגישה לשר ולשר האוצר; השר ושר האוצר יאשרו את הצעת התקציב כפי שהציעה המועצה הציבורית או בשינויים שימצאו לנכון, ויביאו את הצעת התקציב המאושרת לפני הממשלה במסגרת הדיונים על חוק התקציב השנתי.
 
 
(ג)       מתן תמיכות לפי חוק זה ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 4(3) שיקבע השר, לאחר התייעצות עם המועצה הציבורית.
 
 
פרק ו': שונות
ביצוע ותקנות
14.
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה הציבורית, ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בעניין סדרי עבודת המועצה הציבורית.

דברי הסבר

מרן הרב עובדיה יוסף זיע"א היה בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הוא שימש כרב הראשי הספרדי (הראשון לציון) בשנים 1973 עד 1983, כמנהיג רוחני בעל שיעור קומה, כפוסק ומורה דרך, חיבר ספרים רבים והיה חתן פרס ישראל לספרות תורנית, אשר אורו האיר לרבים.

מטרת הצעת חוק זו היא לציין את זכרו של הרב עובדיה יוסף ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו.

מטרותיו של חוק זה ייושמו בדרך של קיום פעילויות חינוכיות-ערכיות במוסדות המדינה ובבתי הספר, מתן מלגות לתלמידים ומתן תמיכות למוסדות ציבור הפועלים להגשמת מטרות חוק זה, וכן באמצעות קיום פעילות להנצחתו של הרב.

 

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בכסלו התשע"ח – 20.11.17

 

 
[1] ס"ח התש"ם, עמ' 90.
[2] ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.