הצעה לפטור יוצאים בשאלה מתשלום דמי ביטוח לאומי לתקופה מסוימת

הצעת חוק זו מבקשת לסייע ליוצאים בשאלה להתמודד עם הקשיים הכלכליים העומדים לפתחם באמצעות פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. הפטור צפוי להקל על הקושי הכלכלי החמור ממנו הם סובלים, לתקופה שתיקבע על ידי השר.
הצעת חוק זו נכתבה בסיוע סטודנטים ממרכז "עומק" באונ' העברית בירושלים – מרכז לעיצוב מדיניות וחקיקה.

מספר פנימי: 2011594
הכנסת העשרים

יוזם:           חבר הכנסתמיקי לוי           
______________________________________________                                         
                                             פ/3702/20
 
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – סיוע ליוצאים בשאלה), התשע"ז–2017
 
תיקון סעיף 1
1.
בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חוק תגמול לחייל" יבוא:
 
 
""יוצא בשאלה" – מי שלימודיו לפי חוק לימוד חובה, התש"ט–1949[2] התקיימו במוסד חינוך תרבותי ייחודי של קבוצת האוכלוסייה החרדית, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח–2008[3], ועזב את החברה החרדית, הכל לפי הגדרות שיקבע השר לשוויון חברתי.".
תיקון סעיף 351
2.
בסעיף 351 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (יא) יבוא:
 
 
"(יב)   מבוטח שהוא "יוצא בשאלה" – לתקופת זמן שתיקבע על ידי השר באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.".
דברי הסבר
יוצאים בשאלה הם אנשים שעזבו את החברה החרדית ועברו לחיות בחברה החילונית. בעת מעבר זה, היוצאים בשאלה מתמודדים עם קשיים רבים שנובעים מחינוכם במוסדות חרדיים שאינם מלמדים לימודי ליב"ה ומניתוקם מהחברה בה גדלו ושעל ערכיה חונכו.
היוצאים בשאלה מתקשים, בין היתר, במציאת תעסוקה וברכישת מקצוע בשל היעדר כישורים בסיסיים שנלמדים במסגרת לימודי ליב"ה והיעדרה של תעודת בגרות. עקב כך, יוצאים בשאלה סובלים מקשיים כלכליים. מתן הסיוע ליוצאים בשאלה בחוק זה נובע מתוך רצון תועלתני לשלבם בחברה, ומרצון לקדם שוויון בין אוכלוסיות שונות, מתוקף זכותם לאוטונומיה ומעצם היותם אוכלוסייה שנזקקת, בעל כורחה, לסיוע דחוף. הצעת חוק זו מבקשת לסייע ליוצאים בשאלה להתמודד עם הקשיים שתוארו לעיל באמצעות פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי שצפוי להקל על הקושי הכלכלי החמור ממנו הם סובלים, לתקופה שתיקבע על ידי השר.
הצעת חוק זו נכתבה בסיוע סטודנטים ממרכז "עומק" באונ' העברית בירושלים – מרכז לעיצוב מדיניות וחקיקה.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בטבת התשע"ז – 16.1.17
 
[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.
[2] ס"ח התש"ט, עמ' 287.
[3] ס"ח התשס"ח, עמ' 742.