הצבעה: ביטול הצורך באישור וועדת הכספים לאמות המידה לחלוקת תקציבים למועצות הדתיות

הצבעה: הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 17), התשע"א–2011

מהות החוק: "בסעיף 11ב(א) לחוק קבועה פרוצדורה המאפשרת לשנות את שיעורי ההשתתפות בין הממשלה לבין הרשות המקומית בהתאם למנגנון הקבוע באותו סעיף. רשאים השר לשירותי דת, שר הפנים ושר האוצר, בתוך 60 ימים מיום קבלת חוק התקציב השנתי, לשנות, בהחלטה שהתקבלה ברוב דעות השרים ובכללם שר האוצר, את סכום ההשתתפות הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות, כולן או חלקן, לסכום אחר על פי אמות מידה שוויוניות שיקבעו השרים באישור ועדת הכספים של הכנסת בכפוף, לשלשה תנאים המפורטים בסעיף…
מוצע לתקן את סעיף 11ב(א) לחוק, ולבטל את הצורך באישור של ועדת הכספים של הכנסת לאמות המידה כאמור. תיקון החוק עשוי להקל על אופן קביעת השתתפות המדינה והרשויות המקומיות בתקציביהן של המועצות הדתיות ולהביא לחלוקה צודקת יותר של תקציב המדינה למועצות הדתיות."  

החוק עבר ברוב של: 22 בעד 3 נגד ו-0 נמנעים.

הצביעו בעד (22):

אורי אורבך
זבולון אורלב
דניאל הרשקוביץ
זאב אלקין  
יריב לוין
ציון פיניאן
כרמל שאמה הכהן
משה גפני    
אורי מקלב
אלכס מילר   
חמד עמאר
פאינה (פניה) קירשנבאום
ליה שמטוב
אלי אפללו 
זאב בילסקי
מגלי והבה
מאיר שטרית
דוד אזולאי
יצחק וקנין
נסים זאב
אברהם מיכאלי 
יעקב מרגי

הצביעו נגד (3):

אילן גילאון
זהבה גלאון
ניצן הורוביץ

נמנעו (0)