החלטת ממשלה :המשך הכניסה לישראל של בני קהילות גונדר ואדיס אבבה העומדים בתבחינים שנקבעו בהחלטת ממשלה מספר 1911

במהלך שבוע שעבר, ראשון 9.2.2020 ראש הממשלה ח"כ בנימין נתניהו (הליכוד) הצהיר כי הממשלה בראשותו אישרה את העלאתם של כארבע מאות עולים מאתיופיה.

להלן פירוט החלטת הממשלה:

החלטת הממשלה מטילה על שר הפנים להמשיך לבחון ולאשר את כניסתם של בני קהילות גונדר ואדיס אבבה המועמדים להעלאה לארץ, ככל שהם עומדים בתנאים המפורטים בהחלטה, ואשר עד כה לא אושרה כניסתם אך ורק משום שתמה המכסה שנקבעה במסגרת החלטה קודמת (החלטה 1911 משנת 2016).

ההחלטה קובעת את התנאים על פיהם תבוצע בחינת הזכאות שתבצע רשות האוכלוסין וההגירה. כמו כן קובעת ההחלטה כי רשות האוכלוסין וההגירה תדווח למשרד ראש הממשלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר, אחת לרבעון, בדבר סך הבקשות שנבדקו, בדבר ההחלטות שהתקבלו בעניינן וכן בדבר עמידתם של המבקשים בתנאים המפורטים בהחלטה.

עוד קובעת ההחלטה כי משרד העלייה והקליטה יעניק לכל נכנס מכוח החלטה זו, עם הגעתו ארצה, זכויות עולה מאתיופיה, כפי שניתנו עד היום,  וכן אגף הגיור יעמיד לטובת העולים מתוקף ההחלטה שירותי גיור ומעטפת רוחנית, לטובת גיורם המלא וכפי שנעשה ע"פ החלטות עבר.

הסוכנות היהודית מתחייבת לקיים פעולות הכנה לעלייה לישראל ואת הנדרש לצורך קיומן, לאפשר ביצוע בדיקות רפואיות בתיאום ובמימון משרד הבריאות ולארגן את כרטיסי הטיסה ודרכוניהם של המועמדים שכניסתם לישראל אושרה.

ההחלטה קובעת כי היא מיועדת להביא עד 398 מועמדים שתאושר כניסתם, וכי כניסתם של מועמדים תחל בהקדם האפשרי ותושלם לא יאוחר מסוף שנת 2020. כמו כן קובעת ההחלטה את התקציב ליישומה.