ההצעת חוק-יסוד: ח"כ הפועל בצורה שונה מהותית מעקרונות המפלגה באמצעותה הוא נבחר, ייחשב כפורש מהסיעה

ההצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – נאמנות לעקרונות מפלגה)

חברי הכנסת נבחרו על בסיס אידיאולוגיה, שבה הם מחזיקים. נאמנות לדרך ולאמון שנתן הציבור בנבחריו היא אחת מאבני היסוד של הדמוקרטיה. נאמנות חברי הכנסת לעקרונות שבשמם נבחרו אינה רק אופן התנהגות ראוי במדינה דמוקרטית, אלא גם ובעיקר אבן בסיס בכל חברה מתוקנת מוסרית.
מוצע בזה כי חבר כנסת הפועל בצורה שונה מהותית מעקרונות המפלגה שייקבעו על ידי המוסד המרכזי, ייחשב פורש מסיעה, ובהתאם יחולו עליו הוראות סעיף 61 לחוק הכנסת, התשנ"ד–1994, בנוגע לקביעת ועדת הכנסת את דבר פרישתו של פורש מסיעה.

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – נאמנות לעקרונות מפלגה)

תיקון סעיף 6א:
1. בחוק-יסוד: הכנסת , בסעיף 6א(ב), בהגדרה "פרישה מסיעה", האמור בה יסומן (1) ואחריו יבוא:
(2) "לרבות ביצוע פעולה בצורה שונה מהותית מעקרונות המפלגה שמטעמה נבחר, כפי שנקבעו על ידי המוסד המרכזי של המפלגה."
תיקון חוק המפלגות:  
2. בחוק המפלגות, התשנ"ב–1992 , אחרי סעיף 18 יבוא:
עקרונות המפלגה: 
18א. "המוסד המרכזי של המפלגה יקבע את עקרונות המפלגה ויפרסמם, והוא רשאי לשנות ולתקן אותם בהליך שיוגדר בתקנון."
תחילה:   
3. תחילתו של סעיף 1 לחוק זה ביום הבחירות לכנסת התשע-עשרה.

דברי הסבר

חברי הכנסת נבחרו על בסיס אידיאולוגיה, שבה הם מחזיקים. נאמנות לדרך ולאמון שנתן הציבור בנבחריו היא אחת מאבני היסוד של הדמוקרטיה. נאמנות חברי הכנסת לעקרונות שבשמם נבחרו אינה רק אופן התנהגות ראוי במדינה דמוקרטית, אלא גם ובעיקר אבן בסיס בכל חברה מתוקנת מוסרית. ראוי שנבחרי ומנהיגי הציבור ינהגו באופן שאין בו רבב, קל וחומר בנושאים אידיאולוגיים הנוגעים לחיי הכלל. חבר כנסת הינו נבחר ציבור, הנבחר בשם הדרך אותה הציג לציבור, ואם בהיותו בעל החלטה בממשלה הוא פועל בניגוד מוחלט לתחושת השליחות אליה נשלח, הרי שהוא מרמה את הציבור ששלח אותו, בבחינת "לתיקוני שדרתיך ולא לעיוותי".
מוצע בזה כי חבר כנסת הפועל בצורה שונה מהותית מעקרונות המפלגה שייקבעו על ידי המוסד המרכזי, ייחשב פורש מסיעה, ובהתאם יחולו עליו הוראות סעיף 61 לחוק הכנסת, התשנ"ד–1994, בנוגע לקביעת ועדת הכנסת את דבר פרישתו של פורש מסיעה.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת יעקב כץ (פ/1676/18) והוסרה מסדר היום ביום י"ג באדר התשס"ט (9 במרס 2009).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' באב התשע"א – 1.8.11