פרשנות הייעוץ המשפטי לוועדה המשותפת לוועדות חוץ וביטחון וחוקה על הוראת השעה של שר הביטחון אביגדור ליברמן לסדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה

בתאריך ה-4.12.2017 הניח שר הביטחון, אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו) על שולחן הכנסת את תקנות שירות הביטחון סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה (הוראת שעה), התשע"ח-2017, המבקשות להטמיע בהוראת שעה לשלוש השנים הקרובות את הנוהל לביטול הפטור הניתן מטעמי הכרה דתית למועמדת לשירות ביטחון בהתאם לסעיף 40 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, הקובע את התנאים לקבלת הפטור, וסעיף 41 הקובע כי במקרה שבו הורשה המיועדת בפסק דין סופי בשל מסירת ידיעה כוזבת או בעבירה של שבועת שקר, בשל תצהיר לפי סעיף 40 לחוק שירות ביטחון.

 

התיקון שהניח שר הביטחון מבקש לפשט את ההליכים בדבר ביטול פטור מטעמי הכרה דתית, במקרה בו נתגלה כי חדלו להתקיים התנאים שבגינה מיועדת לשירות ביטחון קיבלה פטור משירות ביטחון כגוון, שמירה על כשרות בבית ומחוצה לו, שמירת שבת ובתוך זאת אי נסיעה באוטו בשבת.

 

לפי התיקון, הפטור יכול להתבטל גם במצב בו לפוקד לצבא ההגנה לישראל, יש יסוד ממשי להניח כי המיועדת לשירות ביטחון יש יסוד ממשי להניח כי המיועדת נהגה באופן שאינו תואם מהותית תנאי מהתנאים שעליהם הצהירה. התיקון קובע את התהליך להגשת בקשה לביטול הפטור- מצב שבו הפוקד חש כי יש עילה לביטול הפטור, עליו להודיע למיועדת על כוונתו לעשות כן , ולאפשר לה להביא בפניו את עמדתה או להגיש את טענותיו בכתב בתוך כ-30 יום. במידה והפוקד לא שוכנע, עליו להודיע על החלטתו להגיש את הבקשה לביטול הפטור לוועדה למיועדת לשירות ביטחון, בהודעה בדואר רשום או במסירה לבן משפחה.                                                          

 

התיקון מאפשר למיועדת השמיע את טענותיה בעצמה, או באמצעות מי מטעמה בפני וועדה מקצועית לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית. שר הביטחון מבקש כי הרכב הוועדה יכלול חמישה חברים: יו"ר הוועדה- מי שכיהן כשופט בית משפט השלום;  שני נציגי ציבור ששירתו בניהול כוח האדם בצה"ל; נציג ציבור שימונה בהמלצת הרבנים הראשיים- ואם לא המליצו, אז שר הביטחון ימנה נציג אשר כשיר להתמנות כרב עיר. כמו כן, לפחות שניים מבין חברי הוועדה תהיינה נשים, וכי לחברת ועדה אישה רשאי שר הביטחון למנות ממלאת מקום אישה בלבד.     

 

התקנות קובעות כי בבקשה לביטול הפטור יתייחס הפוקד לעובדות שעליהן מתבססת בקשתו, ויכלול את הנימוקים לכך. התקנות קובעות את סדר הזמנים הניתן למיועדת להשיב לבקשת הביטול: הוועדה תחליט בבקשה בתוך שלושים ימים משפרסם הפוקד בקשה לביטול הפטור, ולאחר שנתנה הוועדה לצדדים הזדמנות לטעון את טענותיהם בפנייה. במקרים מיוחדים הוועדה רשאית, שיירשמו ע"י הוועדה, להאריך את התקופה למתן החלטתה לתקופה אחת נוספת בלבד, שלא תעלה על שלושים ימים. החלטתה הסופית של הוועדה רשאית להאריך את התקופה למתן החלטה, לתקופה אחת נוספת בלבד שלא תעלה על שלושים ימים. כתב התשובה, יכלול את העובדות- שיאומתו בתצהיר- עליהן נסמכת הבקשה, ואת הנימוקים לה.

 

 לקריאת נוסח התקנות שהשר ליברמן מבקש להתקין

שינוי גודל גופנים