מתן אשרה לישיבת ארעי לקבוצה לצורך הליך גיור – תיקון החלטת ממשלה

החלטה מספר  618 של הממשלה מיום 06.12.2020 .

נושא ההחלטה:

מתן אשרה לישיבת ארעי לקבוצה לצורך הליך גיור – תיקון החלטת ממשלה

מ ח ל י ט י ם:

לתקן את החלטת הממשלה מספר 475 מיום 25.10.2020 בעניין מתן אשרת כניסה לישראל מסוג א/5 (אשרת ארעי) לפי סעיף 2(א)(3) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 לצורך הליך גיור כך שמספר האנשים שכניסתם לישראל אושרה יגדל מ-250 ל-257, ללא תוספת תקציב.