מתן אשרה לישיבת ארעי לקבוצה לצורך הליך גיור

החלטה מספר 475 של הממשלה מיום 25.10.2020

נושא ההחלטה:
מתן אשרה לישיבת ארעי לקבוצה לצורך הליך גיור

מחליטים:
1.    בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2442 מיום 14.10.2007, לאשר מתן אשרות כניסה לישראל מסוג א/5 ( אשרת ארעי) לפי סעיף 2 (א)(3)לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, לצורך הליך גיור ל-250 אנשים המנויים ברשימה השמורה במזכירות הממשלה, המהווה חלק מתוך רשימה רחבה יותר אשר צורפה למכתבם של הרבנים השליחים המיוחדים לבחינת עלייתם של בני המנשה אל הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, מיום י"ג בסיון התשע"ח (27.5.2018).
הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו,  האמון על נושא הגיור כיום, אישר הבאת קבוצה בת 250 אנשים מתוך הרשימה הרחבה.
(עותק ממכתבו של הרב דוד לאו, ממכתבם של הרבנים השליחים המיוחדים והרשימה של 250 אנשים שמורים בתיקי מזכירות הממשלה)

2.    קליטת הבאים לישראל בהתאם להחלטה זו, עד לסיום הליך הגיור וקבלת תעודת עולה, תבוצע בהתקשרות עם ספק בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 והתקנות על פיו .

3.    סך העלות לביצוע החלטה זו היא 4,584,748 ₪ ממקורות משרד העלייה והקליטה, בנוסף לעלויות סל הקליטה בסך של כ-3.5 מיליון ₪ שישולמו במהלך שנת 2021 מתקנת סל קליטה בתקציב משרד העלייה והקליטה.
הממשלה רושמת לפניה את הודעת  עמותת "שבי ישראל – למען אחינו האובדים" שלפיה היא תעמיד סכום של 1,386,860 ש"ח עבור המימון הנדרש לשם הטסתה של הקבוצה, עלות הוצאת הדרכונים עבורה ודמי כלכלה לקבוצה בעת שהותה במרכז שבו ייקלטו, שאינם חלק מהתקצוב הממשלתי.

(עותק ממכתב העמותה שמור בתיקי מזכירות הממשלה).
משרד העלייה והקליטה יבצע את הפעולות הדרושות לביצוע החלטה זו.
האנשים הנמנים על  הקבוצה יובאו לישראל בסמוך לאחר קבלת אשרות הכניסה לישראל.