כל מה שרצית לדעת על מתווה הכותל ולא העזת לשאול

ב 25 ביוני 2017 החליטה ממשלת ישראל להקפיא את מתווה הכותל, לאחר שדחתה את יישומו במשך שנה וחצי.
 

מה בעצם כלל מתווה הכותל המקורי שהובל על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ומזכיר הממשלה זאז עו"ד אביחי מנדלבליט?
קווי היסוד של מתווה הכותל שהתקבל ברוב של 15 שרים נגד 5, בהחלטת ממשלה ב 31 באוקטובר 2016:

* בכותל תהיינה שתי רחבות תפילה רשמיות.
* המדינה תספק מימון ראשוני לפיתוח הרחבה השויונית, ותקצה תקציב קבוע לניהול הרחבה הדרומית, השויונית.
* כניסה מכובדת משותפת לכל איזורי הכותל.
* מועצה ציבורית תנהל את הרחבה הדרומית, השויונית.

לאחר שלוש וחצי שנים של מו"מ בין ממשלת ישראל ובין היהדות המסורתית והרפורמית בישראל ובתפוצות, נציגי הפדרציות היהודיות ונשות הכותל, וביידוע מלא של נציגי הציבור החרדי ורבניו, הוסכם על מתווה הכותל המובא כאן.
 
עיקרי המתווה המוצע הם כדלקמן:

 1. אתר הכותל המערבי יהיה פתוח ונגיש עבור כל יהודי המבקש לשאת את תפילתו באופן התואם את זהותו ואמונתו. לשם כך, בצד רחבת התפילה הקיימת כיום בחלקו הצפוני של הכותל המערבי (להלן – הרחבה הצפונית), תוקם רחבת תפילה נוספת בחלקו הדרומי של הכותל, מדרום לגשר המוגרבים (להלן – הרחבה הדרומית). שתי רחבות התפילה יפעלו במקביל.
 2. ברחבת התפילה הצפונית תתנהל התפילה על-פי מנהג היהדות האורתודוקסית, לפי דין תורה, שהרבנות הראשית לישראל נוהגת לפיו, בין השאר, תוך הפרדה בין עזרת נשים לעזרת גברים, וקיום תפילת נשים לפי מנהג זה.
  ברחבה הדרומית תתנהל התפילה על-פי תפיסה פלורליסטית ושוויונית, באופן שיהיה בו כדי לספק מענה למתפללים מקרב הזרמים השונים שאינם אורתודוקסים, ובראשם, הזרם הרפורמי והזרם הקונסרבטיבי. ככלל, ברחבה זו תתקיים תפילה מעורבת של גברים ונשים ללא מחיצה. לצד זאת, ובשים לב לאופייה הפלורליסטי של רחבה זו, תינתן ל"נשות הכותל", שמאבקן המסור להתפלל כדרכן ברחבת הכותל המערבי נמשך מעל לחצי יובל שנים, האפשרות לקיים במקום תפילת נשים נפרדת, כמנהגן, מדי ראש חודש, בתענית אסתר, ובמועדים נוספים לגביהם ייתן הממונה על רחבת התפילה הדרומית, על דעת מועצת רחבת התפילה הדרומית, היתר פרטני.
 3. רחבת התפילה הדרומית תותאם מבחינה פיסית לשמש כמקום תפילה מכובד, נגיש ובעל נראות, המהווה חלק אינטגרלי מאתר הכותל המערבי. הכשרת המתחם לשמש כרחבת תפילה כאמור תיעשה תוך התחשבות בעובדה כי במקום, המשמש כיום גן ארכיאולוגי, קיימים ממצאים ארכיאולוגיים בעלי חשיבות תרבותית, מדעית, היסטורית ולאומית מן המדרגה הראשונה, המנציחים את חורבנה של ירושלים.
 4. שער הכניסה לרחבת הכותל המערבי, הממוקם כיום בחלקו התחתון של מבנה הכניסה לאתר הכותל ("מבנה שוקן"), יועתק ממקומו לחלקו העליון של המבנה (בצמוד לצדו המזרחי של החלק העליון). במקום זה, יוכשרו שלוש עמדות בידוק – שתי עמדות נפרדות לנשים ולגברים ועמדה אחת מעורבת. מצפון לעמדה המעורבת, יוקמו גשר ומדרגות המוליכים אל חלקו התחתון של מבנה הכניסה. גשר ומדרגות אלו יובילו אל מדרגות רחבות המקשרות בין הדרך המובילה מ"מבנה שוקן" התחתון לשער האשפות לבין רחבת התפילה הדרומית (בין "הקירות האומאיים"). המעבר לגשר יהיה פתוח לכל באי הרחבה הציבורית, לרבות אלו המגיעים מהכניסות הנוספות לאתר הכותל המערבי. התכנית להסדרת שער הכניסה המשותף תכלול גם הסדרת דרך הגישה הרגלית משער האשפות לשער זה, באופן ההולם את היקף המשתמשים בדרך, וכן, את חסימת הגישה לאתר הכותל מכיוון הדרך הקיימת (המחברת בין שער האשפות לחלקו התחתון של "מבנה שוקן"), פרט למועדים חריגים בהם הדבר נדרש בשל היקף המבקרים באתר (הכוונה היא לאירועים כדוגמת תשעה באב ותפילות המוניות הנערכות בשלושת הרגלים ובעצרות תפילה גדולות; וכן, כשהדבר נדרש לפי דרישת משטרת ישראל משיקולים דחופים ומתחייבים של שמירה על הסדר הציבורי באתר הכותל).
 5. הרחבה העליונה, שנמצאת ממערב לרחבת התפילה הצפונית, ככלל, לא תשמש לצרכי תפילה, אלא כמקום התכנסות ומעבר לרחבות התפילה, ולעיתים גם לעריכת טקסים הנושאים אופי לאומי, ממלכתי וצבאי (בכלל זאת, הרחבה העליונה לא תשמש לעריכת טקסי הכנסת ספרי תורה לרחבות התפילה הצפונית או הדרומית). ברחבה זו, ככלל, לא יתקיימו תפילות ולא תנהג הפרדה בין נשים לגברים. זאת, למעט ביחס לתפילות שנערכות במועדים מיוחדים – שלושת הרגלים (סוכות, פסח ושבועות), ימי סליחות, יום ירושלים ותשעה באב, וכן, בעצרות תפילה גדולות – ובתנאי שמספר המשתתפים בתפילות אלו עולה בפועל על הקיבולת המרבית של רחבת התפילה הצפונית. במקרים אלו, בשעת התפילה בלבד, יהא מנהג המקום במתחמים המשמשים לתפילה ברחבה העליונה (שגודלם יותאם למספר המתפללים במקום), על-פי המנהג שנקבע לרחבה הצפונית. ניהול הרחבה העליונה על כל היבטיו יישאר במתכונת הקיימת, כלומר, תחת אחריות רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים ליהודים והקרן למורשת הכותל המערבי.
 6. שתי רחבות התפילה, הצפונית והדרומית, תהיינה פתוחות ונגישות באופן חופשי לכל אדם אשר יבקש להיכנס לתחומן, למטרת ביקור, תפילה ולכל מטרה אחרת, ובלבד שהתנהגות המבקרים ברחבות אלו תיעשה בהתאם להסדרי התפילה הנהוגים במקום, בכל רחבה על-פי המקובל בתחומה ועל-פי אפיונה.
 7. ניהול הרחבה הצפונית, על היבטיו המנהליים וההלכתיים, יישאר במתכונת הקיימת, היינו, על-ידי הממונה על המקומות הקדושים ליהודים (הוא רב הכותל המערבי). ניהול הרחבה הדרומית, בהיבטים אלו, יופקד בידי הממונה על רחבה זו, שיהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה או מי מסגניו או מי מסגני מזכיר הממשלה, שימונה לשם כך על-ידי ראש הממשלה. לצד הממונה, תפעל מועצה שתקבע את ההסדרים הנוגעים לתפילה במקום, ותהא רשאית להנחות את הממונה בנוגע להפעלת סמכויותיו. חברי המועצה יהיו יושב-ראש הסוכנות היהודית לארץ ישראל, אשר ישמש כיושב-ראש המועצה; חמישה עובדי מדינה שימונו על ידי ראש הממשלה; מנהל רשות העתיקות; ושישה נציגי ציבור, שימונו אף הם על ידי ראש הממשלה, המייצגים את ציבור המתפללים ברחבה הדרומית.
 8. המתווה המוצע יעוגן בתיקון לתקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ"א – 1981.
 9. עד למימוש המתווה המוצע באופן אשר ייתן מענה הולם לצורכי התפילה של "נשות הכותל", יישאר על כנו המצב הנוהג במועד פרסום הדו"ח ביחס לתפילתן בכותל המערבי.

 
מוצע כי הממשלה תאמץ את המתווה האמור, ותטיל על השר לשירותי דת לפעול, בתוך 30 ימים, לתיקון תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ"א-1981, בהתאם לנספח ג' להמלצות הצוות.
כן מוצע שהתקציב החד פעמי הנדרש לצורך הכשרת רחבת התפילה הדרומית והסדרי הגישה לאתר הכותל, כאמור בנספח ד' להמלצות הצוות, בסך 35 מלש"ח, יוקצה בהתאם למפורט בסעיף 3 להצעת המחליטים.      
התקציב השוטף הדרוש לצורך ניהול רחבת התפילה הדרומית ייקבע במסגרת דיוני התקציב לשנת 2017 אלא אם הקמת רחבת התפילה הדרומית והסדרי הגישה אליה, לרבות שער הכניסה החדש, תושלם עוד בשנת 2016, אז יפעלו משרד ראש הממשלה בשיתוף משרד האוצר לצורך מתן מענה עבור שנת 2016.
בנוסף, מוצע להנחות את שר התיירות לבחון, בתוך 60 ימים, בשיתוף עם המשרד לביטחון פנים ומשרד המשפטים, פתרונות שונים אשר יאפשרו להתמודד עם העומס בכניסה להר הבית דרך שער המוגרבים.
מימוש המלצות הצוות מחייב עמידה בקשר שוטף עם הצדדים המעורבים בגיבוש ההסכמות על המלצות הצוות ותיאום הדוק עימם. בשים לב לתחומי האחריות של מזכיר הממשלה לנושא אתר הכותל המערבי והקשר עם התפוצות, מוצע להטיל על מזכיר הממשלה לפעול ליישומן של המלצות הצוות המייעץ להסדרי התפילה בכותל המערבי.

שינוי גודל גופנים