חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת תשפ"ב, 2022

ביום ג', 25 בינואר 2022, כ"ג בשבט תשפ"ב, פרסם המשרד לשירותי דת חוזר מנכ"ל לאחר שנתיים ללא פרסום. ובו מספר עדכונים והתאמות בהתאם למדיניות השר לשירותי דת מתן כהנא (ימינה) בנושאים שקידם עם כניסתו לתפקיד, ובכללם נושא הכשרות ושילוב נשים בתחום שירותי הדת בישראל ככלל ובמשרד לשירותי דת בפרט.  

שילוב נשים בתפקיד ממונות למועצות הדתיות, תפקיד איליו לא מונתה אישה מעולם, קיבל ביטוי נרחב בחוזר המנכ"ל. ופרסומו מהווה המשך ישיר לפעילות השר כהנא בנושא מינוי נשים לתפקיד יו"ר במועצות הדתיות. וכן הממונה יוכל \ תוכל לכהן בתפקיד למשך תקופת כהונה אחת במועצה דתית, אך השר רשאי לבחור מחדש את הממונה לכהונה נוספת במועצה דתית אחרת. 

נוסף על כך, השינויים העוסקים בטקס הלוויה עודכנו תוך התאמת הנהלים לעריכת טקס לוויה המאפשר לנשים להספיד, תבוטל חובת ההפרדה בין גברים לנשים, עוד נקבע כי שילוט הדורש כללי התנהגות מהמשתתפים בלוויה יוכוון לשני המינים ולא לנשים בלבד. ובוצעו שינויים בתעריפי רכישת חלקת קבר מחיים כאשר המחיר ינוע בין ₪ 3,702 (בנימינה) – ₪ 15,511 (תל אביב). 

בתחום הכשרות שולב יישום השלב הראשון ברפורמת הכשרות שעל פיו רשאי רב עיר או רב אזורי שיש לו במקום כהונתו מערך שירותי כשרות הכולל מפקחים במועצה הדתית או ברשות המקומית, לתת תעודות כשרות גם מחוץ לתחומי הרשות המקומית בה הוא מכהן, בסיוע של מערך הכשרות שבמקום כהונתו. ונעשה תיקון בתיאור העיסוק של משגיח הכשרות במטרה להסיר חסמים לאוכלוסיית הנשים המעוניינת לעסוק בתחום זה.

בסוגיית בירור היהדות של יוצאי אתיופיה אומצו החלטות מבקר המדינה לקביעת סטנדרטים אחידים בנושא בירור היהדות ואחידות הטפסים של תעודות היהדות הניתנות על ידי מבררי היהדות של יוצאי אתיופיה. 

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, שמעון (מוני) מעתוק אמר על פרסום חוזר המנכ"ל:

"חוזר המנכ"ל משקף את מדיניות השר בנושאים שהם בליבת העיסוק של המשרד – כשרות, קבורה, מועצות דתיות, תנאי העסקה של הרבנים ובירור יהדות בקרב יוצאי אתיופיה. החוזר הוא תוצר של עבודה של האגפים המקצועיים והלשכה המשפטית, ויש בו בשורה לאזרחי ישראל".

docs_חוזר מנכל תשפב1