וועדת השקיפות בדיון על ניהול רחבת הכותל: "ראוי להגדיר את נורמות השקיפות בפעילות הקרן למורשת הכותל המערבי, ובקבלת החלטות ע"י רב הכותל"

בתאריך ה- 13.2.2018, קיימה וועדת השקיפות, בראשות ח"כ סתיו שפיר (המחנה הציוני) דיון בבקשתה של ח"כ עליזה לביא (יש עתיד) וקבוצות חברות וחברי כנסת בנושא שקיפות בניהול רחבת הכותל. הדיון נקבע בהתאם ללוח הזמנים של רב הכותל, שמואל רבינוביץ' שלבסוף נעדר מהדיון. בעקבות כך, דנה הוועדה בשקיפות ניהול הרחבת הכותל, בין השאר על רקע אירועים שונים כמו הקמת מחיצה חדשה בעלות של מיליון ש"ח, ההפרדה בין עיתנואים לעיתונאיות במהלך ביקורו של סגן נשיא ארה"ב פנס וההחלטה על חנייה של מכוניות יוקרה ברחבת הכותל.

להלן מסקנות הוועדה כפי שפורסמו בעקבות הדיון:

  1. 1. הוועדה מביעה תרעומת על כך שרב הכותל החליט להפר את הוראות תקנון הכנסת לעניין זימון נושאי משרה לוועדות הכנסת, ונמנע מלהגיע לדיון, על אף שלפי אותן הוראות הוא חייב, כנושא משרה בגוף ציבורי, להגיע לדיוני ועדות הכנסת. הודעתו על כך נמסרה לוועדה ערב הדיון, אף שמועד הדיון תואם עמו, לפי לוח הזמנים שלו, מבעוד מועד. מאחר שלפי תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ"א-1981, רב הכותל, בתפקידו כממונה לפי אותן תקנות, הוא בעל הסמכות לקבל החלטות במגוון נושאים הנוגעים לניהול רחבת הכותל, הוועדה עומדת על כך שעליו להגיע לדיון בוועדה כדי שחברי הכנסת – נבחרי הציבור, יוכלו לקבל את התייחסותו לשאלות עקרוניות הנוגעות לשקיפות בקבלת אותן החלטות.
  1. 2. הוועדה סבורה שראוי להגדיר את נורמות השקיפות בפעילות הקרן למורשת הכותל המערבי, ובקבלת החלטות ע"י רב הכותל. זכותו של הציבור לדעת כיצד מתקבלות החלטות בנושאים שונים הנוגעים לניהול רחבת הכותל – ביקורים באתר, קיום טקסים ציבוריים ופרטיים, שיתופי פעולה עם חברות מסחריות, שינויים במרחב הפיזי באתר ועוד. לעניין ניהול כספי הקרן, הוועדה סבורה כי ראוי שתהיה שקיפות מלאה לציבור, שכן הקרן מתוקצבת מכספי משלמי המיסים.
  2. 3. לעניין הקמת המחיצה החדשה, הוועדה מבקשת מהקרן לפרסם מידע על הליך קבלת ההחלטה להחלפתה – מיהו הזכיין שממנו נרכשו המחיצות, מהן אמות המידה שלפיהן נבחר, כמה הצעות מחיר התקבלו וכמה חושבו, פרוטוקולים של דיונים בנושא וכל מידע שעמד בפני הקרן בעת קבלת ההחלטות.
  3. 4. לעניין כניסת רכבי חברת "פרארי" לרחבת הכותל, הוועדה מבקשת מהקרן לפרסם מידע על קבלת ההחלטה, פרוטוקולים של דיונים בנושא, כולל שיקול הדעת שהופעל על מנת לקבלה.
  4. 5. הוועדה מברכת על פרסום באינטרנט של נהלי הקרן למורשת הכותל המערבי, אך מעיון באותם נהלים עולה כי גם נהלים שמפורסמים כאמור מקנים בחלקם שיקול דעת רחב מאוד לרב הכותל, ללא שקיפות וללא אמות מידה ברורות. כדי להבטיח שקיפות מלאה בדרך קבלת ההחלטות, הוועדה סבורה כי ראוי שייקבעו פרמטרים לקבלת החלטות ע"י רב הכותל, בפרט בהתחשב בכך שמדובר בנושאים רגישים.
  5. 6. הוועדה קובעת שאין זה סביר שגוף ציבורי לא מפרסם לציבור פרוטוקולים של דיונים, ואף דורש תשלום גבוה מהציבור המבקש לקבלם במסגרת בקשות לפי חוק חופש המידע. על הקרן לפרסם לציבור פרוטוקולים כאמור, באופן יזום.