הרחבה והארכה של תוכנית החומש לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי ותיקון החלטת ממשלה

החלטה מספר  617 של הממשלה מיום 06.12.2020 .

נושא ההחלטה:

הרחבה והארכה של תוכנית החומש לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי ותיקון החלטת ממשלה

מ ח ל י ט י ם:

בהמשך להחלטות הממשלה מס' 35 מיום 26.5.2015, מס' 2680 מיום 28.5.2017 ומס' 4675 מיום 26.8.2019 (להלן – החלטות הממשלה בעניין תוכנית החומש) ולהחלטת הממשלה מס' 918 מיום 31.12.2015; ולאור סיומה של תכנית החומש לשיפור, בינוי ועידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי לשנים 2020-2016 (להלן – תכנית החומש):

א. 1. להגדיל את המסגרת התקציבית הכוללת של תוכנית החומש שנקבעה בהחלטות הממשלה בעניין תוכנית החומש לשם ביצוע פעולות בינוי ופיתוח של רחבת הכותל ומנהרות הכותל, ובכלל זה חשיפה ושימור של ממצאים ארכיאולוגיים ונושאים נוספים כפי שיוחלט, מהמקורות הבאים:

א.      משרד התרבות והספורט יקצה 1 מלש"ח מתקציב הרכש של המשרד בשנת 2020.

ב.       משרד ירושלים ומורשת יקצה סכום של 1.5 מלש"ח בשנת 2020 מתקציב הוצאות תפעול ופעולות.

ג.       משרד התפוצות יקצה 1 מלש"ח  בשנת 2020 בהתאם לתכנית הפעולה המפורטת בסעיף ג' להלן.

2.    לתקן את סעיף 2(ח) להחלטת הממשלה מס' 35 מיום 26.5.2015 כך שתקציב משרד החינוך לשנת 2020 יוקצה גם לטובת מימון תשתיות תומכות בפעילויות חינוכיות.

3.    התקציבים המפורטים לעיל יתווספו לתקציבים המפורטים בהחלטות הממשלה בעניין תוכנית החומש ויועברו לתקנה ייעודית במשרד ראש הממשלה אשר ינהל את ביצוע התקציבים וילווה את יישום תוכנית החומש בהתאם לאמור בסעיף 3 להחלטת הממשלה מספר 35 מיום 26.5.2015.

ב.   1. להאריך את תכנית החומש לתקופה של שנה אחת נוספת (שנת 2021) לשם המשך ביצוע פעולות בינוי ופיתוח של רחבת הכותל ומנהרות הכותל, ובכלל זה חשיפה ושימור של ממצאים ארכיאולוגיים, שדרוג תשתיות תחבורתיות וכן נושאים נוספים כפי שיוחלט.

2.    המסגרת התקציבית הכוללת של תוכנית החומש בשנת 2021 תהא 22.25 מלש"ח, מהמקורות הבאים:

א.       משרד הפנים יקצה 3.5 מלש"ח.

ב.        משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יקצה 2 מלש"ח.

ג.         משרד התיירות יקצה 1.5 מלש"ח.

ד.        המשרד לביטחון הפנים יקצה 1 מלש"ח.

ה.       משרד ראש הממשלה יקצה 5.5 מלש"ח.

ו.         משרד ירושלים ומורשת יקצה 1.5 מלש"ח.

ז.         משרד התפוצות יקצה 1 מלש"ח.

ח.       משרד החינוך יקצה 3 מלש"ח לטובת מימון ביקורי תלמידים בכותל המערבי, השתתפות תלמידים בתכניות חינוכיות ותשתיות תומכות בפעילויות האמורות.

ט.       המשרד להגנת הסביבה יקצה 0.25 מלש"ח לטובת ביצוע פרויקטים סביבתיים שיאושרו על-ידי המשרד.

י.         משרד הביטחון יקצה 3 מלש"ח לטובת מימון ביקורי חיילים בכותל המערבי והשתתפותם בתכניות חינוכיות שונות.

3.    משרד ראש הממשלה ינהל את ביצוע התקציב וילווה את יישום תכנית החומש בשנת 2021. לשם כך יעבירו המשרדים המפורטים מעלה את כלל התקציבים לתקנה ייעודית במשרד ראש הממשלה באמצעות מנגנון ההשתתפויות עד ליום 1.3.2021. המשרד לביטחון הפנים יעביר את התקציב באמצעות מנגנון ההשתתפויות או באמצעות תקנת השתתפות, בהתאם לסעיף התקציבי שממנו יחליט להקצות את התקציב. משרד הביטחון יעביר את התקציב לתקנת השתתפות במשרד ראש הממשלה בהתאם לביצוע הביקורים האמורים.

ג.          במהלך שנת 2020 – עד לאישורו בכנסת של תקציב המדינה לשנת 2020 הקצאות התקציבים לפי החלטה זו כפופות להוראות סעיף 3ב לחוק יסוד: משק המדינה ולהוראות סעיף 49ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן – חוק יסודות התקציב). יצוין כי הקצאה זו נכללה בתכנית הפעולה המפורטת לפי סעיף 3ב(א1)(2)(א)(3) לחוק יסוד: משק המדינה שאושרה על ידי הממשלה בהחלטת הממשלה מס' 365 מיום 9 בספטמבר 2020 שעניינה אישור תוכנית פעולה מפורטת לעניין התקציב ההמשכי לשנת 2020, ושאושרה על ידי ועדת הכספים ביום 23 בספטמבר 2020. תנאי להקצאת הכספים האמורים בהחלטה זו בשנת הכספים 2020, לאחר אישור חוק התקציב לשנת 2020, הוא הכללתם בחוק התקציב האמור, לכשיאושר.

ד.         בהתאם להוראות סעיף 40א לחוק יסודות התקציב, יקצו משרדי הממשלה הרלוונטיים מהתקציב השוטף שלהם את הסכום המפורט בהחלטה זו לשנת 2021, לצורך מימון פעולה מאזנת כהגדרתה בסעיף האמור. המשרדים ואגף התקציבים במשרד האוצר רשאים להסכים ביניהם על הקצאה מתקציב שונה מהתקציב המפורט לעיל לשם ביצוע הפעולה המאזנת כאמור.