העברת סמכויות מהשר לשירותי דת יעקב אביטן לשר אריה מכלוף דרעי

החלטה מספר 464 של הממשלה מיום 25.10.2020

נושא ההחלטה:
העברת סמכויות מהשר לשירותי דת יעקב אביטן לשר אריה מכלוף דרעי

מחליטים:
1.      בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה:
א.    להעביר לשר אריה מכלוף דרעי את סמכויות השר לשירותי דת לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971,לפי חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, תשנ"ו-1996 ולפי סעיף 99 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, בקשר למועצה האזורית חוף אשקלון, למועצה האזורית באר טוביה, למועצה האזורית מרחבים ולמועצות הדתיות באותן רשויות, וזאת כל עוד השר יעקב אביטן מכהן בתפקיד השר לשירותי דת.
ב.    להעביר לשר אריה מכלוף דרעי  את סמכויות השר לשירותי דת לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971, לפי חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, תשנ"ו-1996 ולפי סעיף 99 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 בקשר למועצה הדתית ולעיריית אשקלון, זאת עד ליום 17.11.2020.
ג.    להעביר לשר אריה מכלוף דרעי את האחריות לטיפול בגיבוש החקיקה בנושא שירותי ההשגחה על הכשרות ולקידומה, וזאת כל עוד השר יעקב אביטן מכהן בתפקיד השר לשירותי דת.
2.    בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, ההחלטות בסעיפים 1(א) עד 1(ב) לעיל יובאו לאישור הכנסת.