היוזמה המשותפת לממשלת ישראל ולעם היהודי בתפוצות – תיקון החלטת ממשלה

החלטה מספר 226 של הממשלה מיום 17.07.2020

נושא ההחלטה:

היוזמה המשותפת לממשלת ישראל ולעם היהודי בתפוצות – תיקון החלטת ממשלה

מחליטים:

לתקן את החלטת הממשלה מספר 1660 של הממשלה מיום 1.6.2014 (להלן: "החלטה 1660"), כדלקמן:
א. בסעיף 5 לאחר המילים: "מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה" יבוא: "מנכ"ל משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה".
ב. יתר סעיפי החלטה 1660, על תיקוניהם, ייוותרו ללא שינוי.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.