החלטת ממשלה 5056 – סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד

החלטת הממשלה מאשרת תקנות לשעת חירום, מכוח סעיף 39 לחוק יסוד הממשלה, ובשל משבר הקורונה. ההחלטה מאשרת את נוסח תקנות שעת חירום  (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד)(תיקון), התש"ף–2020. ההחלטה מאשרת להניח את התקנות על שולחנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, סמוך ככל האפשר לאחר התקנתן, כמתחייב ע"פ החוק. התקנות תיכנסנה לתוקף עם פרסומן ברשומות.

להלן עיקרי השינויים שבוצעו בתקנות  (לת"ל כי הנוסח המחייב הינו נוסח התקנות כפי שפורסם ברשומות בלבד):

– התקנות מוסיפות שורה של עניינים בהם ידון בית הדין הרבני בעת מצב החירום (ובלבד שדן יחיד מוסמך לדון בהם).

– התקנות מקנות סמכות לאב בית הדין או ראש הרכב, מטעמים שיירשמו, להתיר קיום דיון במותב של שלושה בהליך מסוים, אם מצא כי קיימת דחיפות לכך, ובלבד שראה שאפשר לקיים בעת הדיון את כללי הזהירות.

מחליטים:

א. מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף 39 לחוק-יסוד: הממשלה, להתקין תקנות שעת חירום  (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד)(תיקון), התש"ף–2020 (להלן – "התקנות"), בנוסח שלהלן.
ב. בהתאם להוראות סעיף 39 האמור, להניח את התקנות על שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת סמוך ככל האפשר לאחר התקנתן.
ג. התקנות תיכנסנה לתוקפן עם פרסומן ברשומות.

להלן נוסח התקנות:

תקנות שעת חירום  (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד)(תיקון), התש"ף–2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק-יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:
תיקון
תקנה 3    1. בתקנות שעת חירום  (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד), התש"ף–2020 (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 3 –
(1) בתקנת משנה (א), בסופה יבוא:
"(9) העניינים המפורטים להלן, ובלבד שדיין יחיד מוסמך לדון בהם:
(א) אישור הסכם;
(ב) עניין של נישואין;
(ג) ענייני משמורת ילדים והסדרי שהות;
(ד) מזונות זמניים;
(ה) דיוני קדם משפט או ישיבות גישור;
(10) סידור גט שהחליט אב בית דין או ראש הרכב, מטעמים שיירשמו, לערוך, ובלבד שראה שאפשר לקיים בעת עריכת סידור הגט את ההוראות המפורטות  בתקנה 3א לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף–2020 (להלן – כללי הזהירות)."
(2) בסופה יבוא:
"(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אב בית דין או ראש הרכב, מטעמים שיירשמו, להתיר קיום דיון במותב של שלושה בהליך מסוים, אם מצא כי קיימת דחיפות לכך, ובלבד שראה שאפשר לקיים בעת הדיון את כללי הזהירות."

בנימין נתניהו
ראש הממשלה