החלטות ממשלה "תוכנית מורשה" – המשך קיום סיורים לימודיים בישראל לסטודנטים יהודים בתפוצות בשנים 2021 – 2023

החלטה מספר  631 של הממשלה מיום 10.12.2020

נושא ההחלטה:

"תוכנית מורשה" – המשך קיום סיורים לימודיים בישראל לסטודנטים יהודים בתפוצות בשנים 2021 – 2023

מ ח ל י ט י ם:

א.      בהמשך להחלטת הממשלה מס' 967 מיום 14.1.2016 ולהחלטת הממשלה מס' 2980 מיום 17.8.2017, להמשיך ולקיים בשנת 2021 סיורים לימודיים בישראל של המשתתפים במסגרת "תכנית מורשה" שמטרתה קירוב של סטודנטים יהודים בתפוצות בגילי 30-17 למדינת ישראל ולעם היהודי ומניעת התבוללות באמצעות לימודי העשרה בנושאי יהדות וישראל. עיקר התכנית הבאת המשתתפים לסיור לימודי בישראל למשך 25-15 ימים בשני מחזורים במהלך השנה, במהלך לימודיהם, במסגרת המשך הפרויקט המשותף לממשלת ישראל ולסוכנות היהודית (להלן – "סיור מורשה") אשר ימומן על ידיהן ביחס שווה, בכפוף לכל דין.

ב.      להסמיך את ועדת ההיגוי המשותפת לממשלת ישראל ולסוכנות היהודית להמשיך ליישם את ההחלטה לביצוע סיור "מורשה" גם בשנת 2021 ככל שיהיה לכך מקור תקציבי וניתן יהיה להמשיך בפעילות, בכפוף לכל דין. בוועדה ישתתפו נציגי משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה, נציג משרד התפוצות, נציג משרד ראש הממשלה, נציג הסוכנות היהודית ונציג החשב הכללי במשרד האוצר, והיא תרוכז על ידי משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה.

ג.        באחריות ועדת ההיגוי להמשיך בקביעת תכני הסיור ואתרי הביקור בהתייחס לזהות יהודית וציונית ולתרבות ישראלית, וכן לענייני השעה של מדינת ישראל והעם היהודי, אישור קריטריונים להשתתפות בסיור, אישור תכנית העבודה והתקציב. כמו כן תמשיך הוועדה ללוות את סיורי "מורשה" ולפקח על עמידתם ביעדיהם ועל ניהולם התקין.

ד.      בשנת 2021 מתוכננים להשתתף בסיורים בין 1,500 ל–2,000 סטודנטים יהודים מהתפוצות וסטודנטים נוספים – ככל שיאפשר התקציב. משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה יתקצב ממקורותיו את התכנית ב–10 מלש"ח בשנת 2021. במקביל יוקצה סכום זהה למטרה זו על ידי הסוכנות היהודית. בנוסף לסכומים האמורים, התכנית תופעל באמצעות סכום של כ-3 מלש"ח נוספים מגבייה מהמשתתפים בכל שנה. התקציב בסך 23 מלש"ח לשנה מהווה את כלל תקציב "מורשה".

ה.      התכנית תבוצע בהתאם לחוזה מפורט, שייחתם בין משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה לבין הסוכנות היהודית בעניין הפעלת התכנית ותקצובה, בכפוף להוראות חוק חובת מכרזים, התשנ"ב–1992 ותקנותיו.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

שינוי גודל גופנים