הוועדה לעבודה, רווחה ובריאות: דיון והצבעה בעניין החלת חוק שירות המדינה על עובדי המועצות הדתיות

מטרת דיון זה היא להביא לידי הצבעה את ההחלטה האם להחיל את חוק שירות המדינה על עובדי המועצות הדתיות כך שיחולו עליהם אותם תקנות משמעת שחלים על כלל עובדי המדינה.
מדובר בסוגיה שנמשכת כבר עשרות שנים והצבעה זו הינה ההצבעה הראשונה שנעשתה בכנסת בנושא. בדיון השתתפו מספר חברי כנסת וכן גם מספר גורמים רלוונטיים, למשל משרד המשפטים, המשרד לשירותי דת, חבר המועצות הדתיות ועוד.
כאמור, לאחר דיון ברזי החוק, התבצעה הצבעה בנושא.