ההסכם הקואליציוני עם סיעת הבית היהודי: ח"כ איילת שקד תשמש תהיה חברה בועדה למינוי דיינים

נחתם ההסכם הקואליציוני לממשלה ה-34 בין סיעת הליכוד לסיעת הבית היהודי, בין עיקרי ההסכם: שימור הססטוס קוו בסוגיות דת ומדינה, תקצוב מיוחד לישיבות ההסדר והקמת מערך לבירור יהדות במשרד התפוצות בעלות של 9 מליון ש"ח.

להלן עיקרי ההסכם הקואליציוני עם סיעת הבית היהודי בכנסת ה-20:

 • הצדדים יפעלו ליישומם ולהנחלתם של ערכי היהדות והדמוקרטיה, ברוח הכרזת העצמאות תוך שמירת אופייה של ישראל כמדינת חוק יהודית ודמוקרטית. 
 • הממשלה תפעל להגיע להסכמה רחבה בעם בנושאים השנויים במחלוקת. 

 • יישמר הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה כפי שהיה מקובל זה עשרות שנים בישראל. 

 • לא תקודם ולא תאושר חקיקה פרטית אשר יש בה משום שינוי בסטטוס קוו בנושאי דת מלבד מה שהוסכם עליו במפורש בהסכם זה. ככל שתוגש הצעת חוק בניגוד לאמור לעיל, יצביעו כל חברי סיעות הקואליציה נגדה ותופעל משמעת קואליציונית להסרתה מסדר היום, ה וון ב עדות הכנסת והן במליאתה. החלת רציפות על הצעות חוק בנושאי דת ומדינה, תעשה בהסכמת כל סיעות הקואליציה.  
 • הממשלה תפעל לשימור הסטטוס קוו במסגרות המכוונות למתן שירותים ולימודים לציבור החי לפי אורח חיים דתי וברוח תורה ומצוות. היה וייווצרו קשיים משפטיים בשימור הסטטוס קוו כאמור, הממשלה תפעל לתיקוני חקיקה. . 
 • הממשלה תבחן את הטענות בדבר התרחבות היקף הפעילות המיסיונרית הבלתי חוקית בישראל ואת הצעדים הנדרשים לטיפול בכך במידת הצורך. . 

 • יוקם פורום להידברות מתוך רצון טוב הכולל את נציגי ראש הממשלה, הבית היהודי, ש"ס ויהדות התורה בנושא השירותים הדתיים. 

 • הצדדים מסכימים כי ראש הממשלה יביא לכך שבטרם השבעת הממשלה, יתכנסו יו"ר רשימת הבית היהודי ויו"ר רשימת ש"ס או נציגיהם לשם גיבוש הסכמות והבנות ביחס לסוגיות של מינוי רבנים, הרכבת מועצות דתיות ומינוי ממונים ע"י המשרד לשירותי דת, והכל בכפוף להוראות כל דין.  

מינוי דיינים-

 • סיעת הבית היהודי מתנגדת לתיקון חוק הדיינים, תשט"ו-1955 לפיו ייצוג הממשלה בוועדה למינוי דיינים יעמוד על 3 שרים מהממשלה וייצוג הכנסת יעמוד על 3 ח"כ אשר שניים מהם יהיו נציגי הקואליציה ואחד מהם נציג האופוזיציה. 

 • יו"ר הועדה למינוי דיינים יהיה שר מסיעת הליכוד לפי קביעת ראש הממשלה. החוק יתוקן עם כינון הממשלה לעניין זה. אין באמור כדי לגרוע מהעברת הנהלת בתי הדין הרבניים ממשרד המשפטים למשרד הדתות כקבוע בהסכם שבין סיעת הליכוד לבין סיעת ש"ס. שרה מטעם סיעת הבית היהודי תכהן כחברה בועדה למינוי דיינים. 

שוויון בנטל-

 • הצדדים להסכם זה מחויבים לתמוך בתיקונים לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב] תשמ"ו – 1986 שנקבעו בהסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד לסיעת יהדות התורה בכנסת ה .20 – מוסכם כי בחוק שירות ביטחון לעיל, לא יתוקן סעיף 22 לחוק ובכלל זה, לא ישונה אורך השירות הצבאי במסלול המשולב מעל 17 -ל חודשים. כמו כן, נציג מטעם שר החינוך יהיה חבר בצוות המקצועי שיקים שר הביטחון כאמור בהסכם שבין הליכוד לבין יהדות התורה . ב ותקנ ת שר הביטחון (משהב"ט) יוטמעו נוהלי ההכרה בישיבות בהתאם לתקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, תשס"ה- 2005. 

 • נוכח ההכרה בחשיבות לימוד התורה ומתוך הכרה בחשיבות השירות הצבאי בצה , ל" תקצובם של מוסדות תורניים המקיימים מסלול שירות משולב ( הסדר ומ) וסדות תורניים מעודדי גיוס וישיבות גבוהות ציוניות ככל שיקבעו כסוג חדש המתוקצבים בתקנת מוסדות תורניים מבחני תמיכה ישיבות בחינוך, יתוקצבו באופן שלא יפחת מערך של שישים וחמישה אחוזים משווי תקציב תלמיד במכינה קדם צבאית, וזאת בתנאי שיועמדו תקציבים לעניין זה או מההקצאות המוזכרות בסעיף 79 או מסדרי העדיפויות של המשרד, ובלבד שלא יפגעו הסיכומים המופיעים בסעיף 58 בהסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד לסיעת יהדות התורה לכינון הממשלה ה-34.  

שבת- 

 • הממשלה תפעל לכיבוד השבת ומועדי ישראל ולא תאפשר אפליית עובד לרעה בשל היותו שומר שבת וחג 
 • תימנע פגיעה באורחות החיים של הציבור החרדי והדתי באזורי מגורים חרדיים ודתיים מובהקים שבהם הציבור החרדי והדתי מהווה רוב. 

מקומות קדושים- 

 • הממשלה תשמור על זכויות חופש הפולחן והדת בכל המקומות הקדושים לכל הדתות והעדות 
 • נוכח הדרישה שקיימת בחלקים מן הציבור לקבורת שדה, תוקם ועדה לבחינת סוגיית קבורת השדה בישראל בראשות נציג השר לשירותי דת. 

בתי הדין הרבניים והרבנות-

 • הממשלה תשקוד על שמירת מעמדם וייחודם של בתי הדין הרבניים. 

 • ראש הממשלה ימנה צוות מקצועי לבחינת טענות בדבר קיפוח של מערכת בתי הדין הרבניים והצורך בשיפור השירות ורמות התקנים לעומת מערכת בתי המשפט. ראש הממשלה יוכל להרחיב את נושאי הבחינה של הצוות. המסקנות יובאו בפני ראש הממשלה. 

 • הנהלת בתי הדין הרבניים תעבור ממשרד המשפטים למשרד הדתות. בד בבד, מנהל הגיור יעבור ממשרד הדתות למשרד ראש הממשלה. הממשלה תקדם את תיקוני החקיקה לצורך ביצוע פעולות אלה. 

כשרות-

 • ישמר הסטטוס קוו בענייני הכשרות. ככל שעקב אילוצים שונים יהיה חשש לפגיעה בסטטוס קוו, הממשלה תפעל לתיקון חוק איסור הונאה בכשרות. 

חינוך-

 • הצדדים רואים בחינוך יהודי בתפוצות ומניעת התבוללות יעד מרכזי של הממשלה. על אשר , כן להגשמת האמור, בהמשך להחלטת ממשלה "תוכנית מורשה – סיור לימודי בישראל לסטודנטים יהודיים בתפוצות" יוקצו, לתוכנית חינוך יהודי בתפוצות במשרד החינוך, במסגרת התקציב בשנים 2016 – 2015 בכל אחת מהשנים, באופן שלא יפחת מן התקציב על שינוייו (בניכוי עודפים) בשנת 2014, למטרות פעילויות לחיזוק הזהות היהודית בקרב צעירים יהודיים בתפוצות ומניעת התבוללות, באמצעות פעילויות חינוכיות שוטפות בקמפוסים ובמרכזי צעירים בעולם וסיורים לימודיים בישראל . בהתאם לכך, יוארך תוקפה של החלטת הממשלה האמורה לעיל. 

מיהו יהודי-

 • הממשלה תפעל לתגבר את מערך בירור היהדות. לשם כך יגיש שר התפוצות הצעת מחליטים לממשלה שתקציבה 9 מלש"ח תוך 30 מיום כינון הממשלה. 

להסכם המלא לחצ/י כאן