בחירות 2015: מצע מפלגת מרצ בנושא יחסי דת ומדינה

"מרצ דוגלת בחופש דת ובחופש מדת ותמשיך במאמציה לפעול לחקיקת חוק יסוד: חופש הדת, שיבטיח את זכותם של כל אזרחי המדינה ותושביה, יהודים ושאינם יהודים, חילונים ודתייים, רפורמים, קונסרבטיבים ואורתודוקסים – לחיות את חייהם על פי מנהגיהם, השקפתם ואמונתם…

עיקרון חופש הדת, ובכלל זה החופש מדת, מחייבים הפרדה של הדת מהפוליטיקה והפרדה של הדת מהמדינה. מרצ תפעל לביטול המונופול הדתי-אורתודוקסי המפלה לרעה נשים, יהודים חילוניים, ויהודים בעלי גישות דתיות פלורליסטיות ותבטיח את שוויון מעמדם של כל הזרמים הדתיים בכל תחומי החיים. "

להלן מצע מפלגת מרצ בנושא דת ומדינה:

"מרצ דוגלת בחופש דת ובחופש מדת ותמשיך במאמציה לפעול לחקיקת חוק יסוד: חופש הדת, שיבטיח את זכותם של כל אזרחי המדינה ותושביה, יהודים ושאינם יהודים, חילונים ודתייים, רפורמים, קונסרבטיבים ואורתודוקסים – לחיות את חייהם על פי מנהגיהם, השקפתם ואמונתם, ברשות היחיד וברשות הרבים, במועד ובחול, בבניין המשפחה ובחינוך הילדים, בתרבות ובבידור, ללא כפייה בענייני דת של צד אחד על משנהו, ובלבד שמימושם של אלה לא יפגע בכבוד האדם.

מרצ רואה במורשת ישראל ובמשפט העברי מקור השראה ליצירה ולהווי חיינו, אך לא מקור של סמכות או נורמה מחייבת במדינה דמוקרטית ובעולם הפתוח לקדמה, ליצירה ולמחקר.

מדינת ישראל היא מדינת חוק ולא מדינת הלכה. חופש הדת והמצפון ושוויון הזכויות לכל אזרחי ישראל בלי הבדל דת, גזע ומין, שהובטחו במגילת העצמאות, עולים בקנה אחד עם תפיסה נאורה של המורשת היהודית המבוססת על שוויון ערך האדם, חופש הבחירה וחרות המחשבה.

עיקרון חופש הדת, ובכלל זה החופש מדת, מחייבים הפרדה של הדת מהפוליטיקה והפרדה של הדת מהמדינה. מרצ תפעל לביטול המונופול הדתי-אורתודוקסי המפלה לרעה נשים, יהודים חילוניים, ויהודים בעלי גישות דתיות פלורליסטיות ותבטיח את שוויון מעמדם של כל הזרמים הדתיים בכל תחומי החיים.

מרצ תפעל לביטול המונופול של בתי הדין השרעיים על המוסלמים והמוסלמיות אזרחי ישראל, בכל תחומי המשפחה והאישות ותקבע כי ברירת המחדל בכל הליך משפטי בתחומים אלה תהיה בבית המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים ישמשו כבורר, רק בהסכמת כל הצדדים.

מרצ תפעל בנחרצות נגד תופעות של הדרת נשים מן המרחב הציבורי, לביטול קווי אוטובוסים המפרידים בין גברים לנשים ולהטלת סנקציות כלפי המדירים נשים. מרצ תדאג לכך שנשים יוכלו להתפלל באתרים מקודשים, ובכלל זה בכותל המערבי, על בסיס שוויוני.

מרצ תפעל ליישומה והטמעתה של תכנית הליבה בכל מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים במגזר החרדי ותעמוד על הדרישה שהמדינה תימנע ממתן תמיכות ממשלתיות למוסד חינוך במגזר החרדי, אשר אינו מקיים תכנית ליבה במסגרת תכנית הלימודים הנהוגה במסגרתו.

מרצ תומכת בעיקרון השוויון ולפיכך תציע חוק שירות ממלכתי שוויוני, צבאי או אזרחי, שיאפשר לכל אזרח לשרת על פי מצפונו ואמונתו. מרצ תפעל להנהגת שעון קיץ ברוב ימות השנה.

מאבק בהדרת נשים

מרצ תפעל להפסקת הדרת הנשים, שהפכה למכת מדינה:

• יוטלו סנקציות פליליות על המסיתים להדרת נשים, או העוסקים בהדרה. תקבע ענישה מחמירה כלפי המבצעים פעולות של השחתת רכוש, בשל הצגת נשים.

• יחוקק חוק, שיאפשר תביעה למתן פיצוי, בלא הוכחת נזק, בשל הדרת נשים במרחב הציבורי ובכלל זה בתחבורה ציבורית, באירועים ציבוריים, במוסדות שלטון, במתן שירותים חברתיים ודתיים, בשידורי רדיו וכיו"ב. ניתן יהיה לתבוע רשויות, תאגידים ונושאי משרה באופן אישי.

• יוקמו מנגנונים ממשלתיים ומוניציפליים ייעודיים שיעסקו במניעה הדרה, באכיפה ובפיקוח.

• בכל בית עלמין יוצבו שלטים, המודיעים על איסור הפרדה בין גברים לנשים ויינקטו סנקציות מנהליות ופליליות כלפי מנהלי בתי עלמין שאינם ממלאים אחר הוראות אלה.

• כדי להימנע מתופעת הדרת נשים מפרסומים ושלטי חוצות, ייקבע מנגנון פיצוי ממשלתי לגופים פרטיים, אשר נפגעו מהשחתת רכושם בשל הצגת נשים.

נישואים וגירושים

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

• מרצ תפעל לתיקון אי-השוויון המובנה בדיני המשפחה בישראל, על-ידי הנהגת נישואים וגירושים אזרחיים במדינת ישראל, כולל לבני/ות זוג מאותו מין. רשם נישואים ממלכתי יהיה אחראי על רישום המעמד האישי, ויוחל דין אחד לגבר ולאישה בכל הערכאות השיפוטיות ולכל דבר ועניין: שוויון במעשה הנישואים, בתקופת הנישואים ובהתרתם.

• החלתם של נישואים אזרחיים לא תפגע במעמד הידועים בציבור.

• הענקת זכות יסוד לכל אדם בישראל להתחתן על פי בחירתו בנישואים אזרחיים או בנישואים דתיים (אורתודוקסים, קונסרבטיבים או רפורמים) ולהקים בית ומשפחה.

• הקניית הסמכות בכל ענייני האישות לבית המשפט לענייני משפחה. בתי הדין הרבניים ובתי הדין השרעיים ידונו בענייני אישות רק בהסכמת שני הצדדים.

קבורה אזרחית-חלופית

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

• הבטחת מימושו של חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו- 1996, הקובע כי כל אדם זכאי להיקבר על פי השקפתו.

• הקמת בתי עלמין לקבורה אזרחית ברחבי הארץ והקצאת חלקות לקבורה אזרחית בבתי העלמין הקיימים.

• הבטחת האפשרות לקבורה אזרחית עבור התושבים על-ידי כל הרשויות המקומיות.

• גיור יהודי והשתייכות לעם היהודי, ייקבעו עבור כל מי שמצהיר בתום לב שהוא יהודי ושקשר את גורלו עם העם היהודי.

• אלו המבקשים לקיים גיור דתי יוכלו לבחור בין גיור אורתודוקסי, רפורמי, קונסרבטיבי או אחר.

שבת ומועדי ישראל

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

• שמירת השבת כיום המנוחה הכללי בישראל.

• הבטחת כל זכויותיו של עובד המבקש שלא לעבוד בשבת, בין אם בשל אמונה דתית ובין אם מטעמים חברתיים.

• קיום פעילות תרבות, נופש ובילוי בשבת, כולל בתי שעשועים, אתרי בילוי ומתקני נופש וספורט, בהתחשב ברצונם של תושבי המקום.

• הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, תוך התחשבות באופי האוכלוסייה במקום ובצרכיה.

שירותי דת

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

• הבטחת מתן שירותי דת על-ידי המדינה באופן שוויוני לכל הדתות ולכל הזרמים ביהדות, על פי שיעורם באוכלוסייה ובהתאם ל"סל שירותי דת" אשר יעוגן בחוק ויתבסס על המלצת מועצה ציבורית מיוחדת.

• ביטול המועצות הדתיות.

• הרבנות הראשית תחדל להתקיים כמוסד ממלכתי במימון המדינה.

מערכת המשפט ובתי הדין הרבניים והשרעיים

• מרצ תפעל להפעלת בתי הדין הרבניים של הזרמים השונים ושאר בתי הדין הדתיים באופן אוטונומי במסגרת משרד המשפטים, בדומה לבתי המשפט האזרחיים. סמכותם תהיה כבוררים בלבד ויידרשו להם רק בהסכמת כל הצדדים הנוגעים לעניין.

חינוך מדע ותרבות

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

• הנחלת הערכים ההומניים של המורשת היהודית ושל התרבות האנושית הכללית במערכת החינוך הממלכתית תוך הצגת העושר הרוחני של המורשת היהודית מתוך גישה פלורליסטית והימנעות מכל הטפה דתית או כפייה של ביטויים פולחניים.

• חיזוק והגברת התמיכה בארגונים ובבתי מדרש העוסקים בהתחדשות יהודית ובלימוד מקורות יהודיים וישראליים והמחויבים להשקפת עולם הומניסטית, פלורליסטית ודמוקרטית.

• יישומה והטמעתה של תכנית הליבה בכל מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים במגזר החרדי ועמידה על הדרישה שהמדינה תימנע ממתן תמיכות ממשלתיות למוסד חינוך במגזר החרדי, אשר אינו מקיים תכנית ליבה במסגרת תכנית הלימודים הנהוגה במסגרתו.

• טיפוח רגשי כבוד לבני דתות אחרות ולמקומותיהם המקודשים ועידוד דיאלוג והבנה בינדתית בין בני כל הדתות בישראל.

• פעילות נחרצת נגד הסתה גזענית ולאומנית של מחנכים ורבנים והגברת האכיפה נגד עברייני "תג מחיר" הפוגעים בכנסיות ובמסגדים.

• ביטול הגבלות מטעמי דת המקשות או המגבילות נתיחה שלאחר המוות והשתלות איברים להצלת חיי אדם. שינוי ברירת המחדל בתרומת איברים – באם אין התנגדות מראש של הנפטר או התנגדות של משפחתו הקרובה, ניתן יהיה לעשות שימוש באיבריו לצרכי השתלה.

• הבטחת זכותה של כל אישה להחליט, משיקוליה, על הפסקת הריון, שתבוצע בתנאים הולמים ובפיקוח רפואי מוסמך.

• ביטול ההגבלות מטעמי דת על חופש המחקר בתחומי הארכיאולוגיה והאנתרופולוגיה.

"