בחירות לכנסת ה-20: מצע 'המחנה הציוני' בסוגיות דת ומדינה

"המחנה הציוני רואה בטיפוח הזהות היהודית-הישראלית לגווניה יעד ראוי וחשוב.

במקביל מחויב המחנה הציוני לחזונה של מגילת העצמאות בדבר הבטחת חופש הדת,

המצפון והפולחן של כל אזרחי ישראל. יעדים ציונים ודמוקרטיים אלו מחייבים הסדרה

מחודשת של חלק מן התחומים הנוגעים ליחסי הדת והמדינה בישראל. "

להלן עיקרי מצע 'המחנה הציוני' בסוגיות דת ומדינה:

יחסי דת ומדינה וטיפוח תרבות יהודית רב גונית

המחנה הציוני רואה בטיפוח הזהות היהודית-הישראלית לגווניה יעד ראוי וחשוב.

במקביל מחויב המחנה הציוני לחזונה של מגילת העצמאות בדבר הבטחת חופש הדת,

המצפון והפולחן של כל אזרחי ישראל. יעדים ציונים ודמוקרטיים אלו מחייבים הסדרה

מחודשת של חלק מן התחומים הנוגעים ליחסי הדת והמדינה בישראל.

ממשלה בראשות המחנה הציוני תפעל להשגתם של היעדים הבאים:

 חתירה לגיבוש הסכמות ציבוריות רחבות בעניין השינויים הנדרשים ביחסי הדת

והמדינה בישראל, תוך טיפוח השיח בין הקהילות, החוגים והמגזרים השונים בחברה

הישראלית ובעם היהודי.

 מימוש חובתה של מדינת ישראל להעניק לכל אזרח את זכות היסוד להקמת

משפחה, למיסוד מלא ורשמי של הקשר הזוגי ולפירוקו באופן בו יבחר לעשות כן ועל

בסיס שוויוני.

 ביטול מרוץ הסמכויות בין בתי הדין הרבניים ובתי המשפט לענייני משפחה בהליכי

גירושין והטמעת כלים של גישור ופישור בסכסוכים משפחתיים.

 ביסוס קשרים איתנים של מדינת ישראל עם כל הזרמים והחוגים בעם היהודי

והענקת מעמד שווה לכל הקהילות הדתיות במדינת ישראל.

 מימוש החוק לקבורה אזרחית, הקמת בתי עלמין אזרחיים ברחבי הארץ והנגשתם

לכלל האזרחים, במקביל להמשך פיתוח פתרונות לקבורה רוויה בבתי העלמין

הקיימים ואכיפה של כללי מנהל תקין, שקיפות ותודעת שירות בתאגידי הקבורה.

 שמירת מעמדם של השבת ומועדי ישראל כימי המנוחה הרשמיים במדינת ישראל.

בימי מנוחה אלו תתאפשר פעילות תרבות, נופש, בילוי ופנאי לרבות במתקני ציבור.

במקביל יצומצמו היקפי הפעילות המסחרית בשבת על מנת להקטין את מספר

העובדים הנדרשים לעבוד בימי המנוחה. במקביל יפעל המחנה הציוני לחיזוק ההגנה

על הזכויות הסוציאליות של העובדים הנדרשים לעבוד בימים אלו.

 פיתוח דגמים קהילתיים של אספקת שירותי דת, הנשענים על התארגנות עצמאית

וחופשית של קהילות ושל איגודי קהילות ותמיכה שוויונית של המדינה בפעילותם.

 מניעת כל סממן של הדרת נשים במרחב הציבורי בישראל.

 מימוש מדיניות גיור מקלה ומקרבת שתסייע לאזרחי ותושבי ישראל המעוניינים בכך

להשלים את מסעם האישי והמשפחתי ליהדות ולחיק עם היהודי, תוך הקפדה על

עקרונות הפלורליזם וחופש הדת והמצפון ותוך טיפוח שיתופי הפעולה עם כל

הזרמים והחוגים בעם היהודי.

 שמירה קפדנית על אופיו הממלכתי של צה"ל, תוך העצמת תפקידו של חיל החינוך

בגיבוש תפיסת העולם הממלכתית והפלורליסטית של מפקדי צה"ל וחייליו.

 הרחבת מספר המתגייסים החרדיים לשירות צבאי או אזרחי לטובת העמידה ביעדי

הגיוס מקרב אוכלוסייה זו הקבועים בחוק, תוך חתירה מתמדת לשיח ולהבנה עם

הציבור החרדי.

 הגדלת שיעור התעסוקה וההשתתפות בשוק העבודה בקרב הציבור החרדי, בדגש

על ציבור הגברים, באמצעות הרחבת המסגרות להכשרה מקצועית והמכינות הקדם

אקדמיות וגיבוש מערכת תמריצים יעילה.

 טיפוח התרבות היהודית בישראל ולהנגשת המקורות ההיסטוריים והרוחניים של

העם היהודי לציבור הרחב, מתוך תפיסת עולם פלורליסטית ורב גונית.

 מתן תמיכה ממשלתית לארגוני ההתחדשות היהודית ולבתי המדרש הפלורליסטים

על בסיס שוויוני וענייני וביטול האפליה המתמשכת בתקצובם.

 הקמת אגף לתרבות יהודית פלורליסטית במשרד החינוך במקביל לפעילותם של

האגף לתרבות חרדית והאגף לתרבות תורנית.

 לימודי התרבות היהודית במערכת החינוך הממלכתית יתבססו על ערכיו ומטרותיו

של החינוך הממלכתי ועל עקרונות דו"ח ועדת שנהר.

 ביטול המנהלת לזהות יהודית שהוקמה בתקופת הממשלה היוצאת במשרד לשירותי

דת ולריכוז התמיכה הממשלתית בתחום התרבות היהודית במשרד החינוך ובמשרד

התרבות, תוך יישום מלא של עקרונות הפלורליזם והשוויון.

 הקצאת משאבים שוויונית לשירותי הדת הניתנים לציבור הלא יהודי בישראל ולביטול

האפליה הנמשכת בתחום זה.

 הפעלת תחבורה ציבורית בימי המנוחה במתכונת מצומצמת, תוך התחשבות מרבית

בזכויות העובדים בענף ובמאפיינים הדתיים והתרבותיים של כל יישוב. הסדרי

התחבורה הציבורית בימי המנוחה יקבעו בשיתוף הרשויות המקומיות.

מדינת ישראל ויהדות התפוצות

מדינת ישראל היא ביתו הלאומי והריבוני של העם היהודי ומרכז רוחני ותרבותי בעבור

כל יהודי העולם. יחסיה של מדינת ישראל עם יהדות התפוצות צריכים להיות מושתתים

על כבוד, הידברות, וערבות הדדית, ועל הכרתה של מדינת ישראל בקהילות, בחוגים

ובזרמים השונים בעם היהודי. מדינת ישראל תוסיף לפעול למימוש חזון קיבוץ הגלויות

ברוחה של מגילת העצמאות תוך הכרה בחשיבותן וערכן של הקהילות היהודיות

ופעילותן בכל רחבי העולם.

ממשלה בראשות המחנה הציוני תפעלת להשגת היעדים הבאים:

 עידוד הקשר בין יהודי התפוצות למדינת ישראל באמצעות השתתפות ממשלתית

בתוכניות ייעודיות כדוגמת: "מסע" ו-"תגלית".

 חיזוק יחסיה של מדינת ישראל עם כלל הקהילות היהודיות בעולם, תוך השקעה

בחינוך הציוני, לימודי השפה והתרבות העברית ועידוד הביקור של יהודי התפוצות

במדינת ישראל, בדגש על הדור הצעיר.

 הגברת מעורבותה ותמיכתה של ממשלת ישראל בתוכניות חינוך, קהילה ומעורבות

חברתית, המפגישות יחד קהלים ישראלים ויהודים מן התפוצות, לרבות במסגרת

מערכת החינוך הממלכתית.

 חיזוק פעולתם של המוסדות הלאומיים, כשולחן המשותף של מדינת ישראל ויהדות

התפוצות, תוך התאמת דפוסי פעילותם לעת הנוכחית ולאתגרי השעה ותוך הקפדה

על עקרונות של שקיפות, מנהל תקין ויעילות.

 מימוש האחריות המוסרית של מדינת ישראל לרווחתן וביטחונן של הקהילות

היהודית בתפוצות, תוך שיתוף פעולה ותיאום עם הממשלות במדינות העולם וכיבוד

מלא של ריבונותן. 

ציבור הלהט"ב

מניעת אפליה על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית וקידום זכותו של ציבור הלהט"ב

לשוויון הם ביטוי חשוב לאופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל ולטיפוחה של החברה

הישראלית כחברה סובלנית. מתן ביטוי שלטוני, ציבורי וחינוכי ליעדים אלו חיוני לקידום

ערכים של קבלה והכלה, במיוחד על רקע הפגיעה הנמשכת בבני נוער ומבוגרים על רקע

נטייתם המינית וזהותם מגדרית בתא המשפחתי, בזירה הקהילתית ובמרחב הציבורי.

ממשלה בראשות המחנה הציוני תפעל להשגת היעדים הבאים:

 מתן הכרה רשמית וממוסדת בזוגיות של בני זוג מאותו המין והשוואה מלאה של

זכויותיהם לאילו של זוגות הטרוסקסואלים נשואים.   

 עיגון בחקיקה של התקדימים שנפסקו על ידי בתי המשפט בישראל בעניין זכויות

הלהט"ב ולשינויי חוקים המאפשרים אפליה על רקע של נטייה מינית וזהות

מגדרית.

 יינתן ההסדר החוקי הנוכחי המאפשר פונדקאות בישראל עבור בני זוג נשואים,

יפעל המחנה הציוני לביטול האפליה הקיימת בהסדר הנוכחי של זוגות להט"ב.

 הקצאת תקציבים ממשלתיים וציבוריים לצורכי ציבור הלהט"ב ולארגוני החברה

האזרחיים הפועלים למען זכויות ציבור זה ובקרבו.

 קידום החינוך לסובלנות תוך שילוב תכנים פלורליסטים הנוגעים לציבור הלהט"ב

ולזכויותיו במערכות החינוך השונות ולקידום פעולות הסברה ברשויות המקומיות

ובמוסדות ציבוריים.

 גיבוש תוכנית ממשלתית בתחומי החינוך והרווחה לסיוע לנוער להט"ב, בשל

היותו קבוצת נוער בסיכון בעל מאפיינים ייחודיים, תוך שיתוף פעולה עם ארגוני

הקהילה הגאה הפועלים בתחום זה.

 החמרת הענישה על פשעי שנאה, לרבות אלו המבוצעים על רקע נטייה המינית

וזהות מגדרית, ולהגברת האכיפה.

 הטלת איסור על פרסומם ושיווקם של טיפולים נפשיים המיועדים לשינוי נטייתו

המינית של האדם )טיפולי המרה( זאת בהתאם לעמדתם של אנשי המקצוע

בתחום, המצביעים על הנזקים הנפשיים והפיזיים הקשים שגורמים טיפולים אלו.

 שינוי מדיניותו של משרד הבריאות בנוגע לתרומות דם כך שלא תמנע אפשרות

התרומה מקהלים שונים בחברה ישראלית באופן מכליל, מפלה ופוגעני.

 קידום זכויות הציבור הטרנסג'נדרי בישראל ומיגור האלימות ואי השוויון

המופעלים נגדו, תוך הכרה בצרכיו הייחודיים של ציבור זה.