חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
תאריך: 15.6.17

תזכיר חוק- ועדת בדיקה לרבני ערים


מטרת החוק המוצע הינה אפוא לתת למשרד לשירותי דת ולרבנות הראשית כלים להתמודד עם טענות לחוסר תפקוד של רב עיר, ולאפשר להעביר רב עיר מכהונתו במקרים חריגים, וזאת בדומה להסדרים הקיימים בחוק ביחס לנבחרי הציבור ברשויות מקומיות וביחס לאיגודי ערים.
 1. החוק המוצע מסמיך את מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל למנות לאחר התייעצות עם הרב הראשי לישראל המכהן כנשיא מועצת הרבנות הראשית, ועם ראש הרשות המקומית שבה מכהן הרב, ועדה לבדיקת תפקודו של רב עיר לצורך מתן המלצה לשר האם יש להעבירו מתפקידו לפני תום תקופת כהונתו, וזאת אם לדעת מנכ"ל הרבנות קיים חשש שהרב אינו ממלא תפקידיו כנדרש.
 2. החוק המוצע מסדיר את הרכב ועדת הבדיקה ומטיל עליה חובה להעניק זכות טיעון לרב העיר בטרם תיתן המלצות לגביו.
 3. החוק המוצע מסמיך את השר להעביר רב עיר מכהונתו, על פי המלצת ועדת הבדיקה, אם ראה שרב העיר אינו ממלא את תפקידיו כנדרש.

תזכיר חוק
 
 • שם החוק המוצע

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' ...) (ועדת בדיקה לרבני ערים), התשע"ז-2017
 
 • מטרת החוק המוצע והצורך בו

 
רב עיר הוא נושא משרה ייחודי בעלת מאפיינים מעורבים של נבחר ציבור ושל עובד ציבור.
על פי סעיף 15 לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971, השר לשירותי דת (להלן – השר) מוסמך לקבוע תקנות לעניין בחירות רבני עיר. בהתאם לכך, נקבע בתקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), תשס"ז-2007 (להלן – התקנות), בין היתר, אופן הליך בחירת רב עיר. על פי התקנות, רב עיר נבחר באמצעות גוף בוחר הנותן ייצוג לאוכלוסיות שונות בתחומה של רשות מקומית וכולל בין השאר נציגים של מועצת הרשות המקומית. לרב העיר תפקידים סטטוטוריים ובכלל זאת, הוא מופקד על מתן תעודות הכשר בתחומו ועל רישום נישואין. לצד זאת, הוא נושא בתפקידים נוספים כגון העברת שיעורים, מתן מענה הלכתי לפונים, השתתפות באירועים ציבוריים המתקיימים בתחומה של העיר, מכירת חמץ וכד'. הרב מהווה סמכות הלכתית-רוחנית לבני עירו.
בניגוד לנבחר ציבור רגיל, העומד לבחירת הציבור מדי תקופה, רב עיר מכהן בתפקידו ברצף עד לגיל פרישה הקבוע בתקנות.  
מחוקק המשנה ראה לנכון במסגרת התקנות להעניק לרב הגנות שונות מפני פיטורין וזאת על מנת להקנות לו עצמאות במילוי תפקידו והפעלת סמכויותיו.
הקושי בפניו נתקלים הגורמים המוסמכים במשרד לשירותי דת וברבנות הראשית הוא העדר כלים המאפשרים לתת מענה במקרים חריגים בהם מסיבות שונות רב אינו ממלא את תפקידו כראוי.
אמנם, סעיף 12א לחוק שירותי הדת היהודיים מסדיר דין משמעתי לרבני ערים, ונועד לתת מענה לעבירות משמעתיות/אתיות של רבני ערים, אך עם זאת, אין בו כדי לתת מענה למקרים בהם כאמור הבעיה היא חוסר תפקוד ואופן התנהלות כללי.
מטרת החוק המוצע הינה אפוא לתת למשרד לשירותי דת ולרבנות הראשית כלים להתמודד עם טענות לחוסר תפקוד של רב עיר, ולאפשר להעביר רב עיר מכהונתו במקרים חריגים, וזאת בדומה להסדרים הקיימים בחוק ביחס לנבחרי הציבור ברשויות מקומיות וביחס לאיגודי ערים.
 
 
 • עיקרי החוק המוצע
  1. החוק המוצע מסמיך את מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל למנות לאחר התייעצות עם הרב הראשי לישראל המכהן כנשיא מועצת הרבנות הראשית, ועם ראש הרשות המקומית שבה מכהן הרב, ועדה לבדיקת תפקודו של רב עיר לצורך מתן המלצה לשר האם יש להעבירו מתפקידו לפני תום תקופת כהונתו, וזאת אם לדעת מנכ"ל הרבנות קיים חשש שהרב אינו ממלא תפקידיו כנדרש.
  2. החוק המוצע מסדיר את הרכב ועדת הבדיקה ומטיל עליה חובה להעניק זכות טיעון לרב העיר בטרם תיתן המלצות לגביו.
  3. החוק המוצע מסמיך את השר להעביר רב עיר מכהונתו, על פי המלצת ועדת הבדיקה, אם ראה שרב העיר אינו ממלא את תפקידיו כנדרש.

 
 
 • השפעת החוק המוצע על החוק הקיים

יתווספו סעיף 10ג ו-10ד
 
 • השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה והתקן

לחוק אין השפעה על תקציב המדינה או על תקינת כוח אדם. 
 
 • להלן נוסח החוק המוצע


 
 
הצעת חוק מטעם הממשלה:
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' ...) (ועדת בדיקה לרבני ערים), התשע"ז-2017

 

 

 

הוספת סעיף 10ג

1.              

בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971[1], אחרי סעיף 10ב יבוא:

 

 

"מינוי ועדת בדיקה

10ג.

(א)             ראה מנכ"ל הרבנות הראשית כי קיים חשש שרב עיר אינו ממלא את תפקידיו כנדרש רשאי הוא למנות, לאחר התייעצות עם נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל וראש הרשות המקומית בה מכהן הרב,  ועדה לבדיקת הצורך בהעברת רב העיר מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו, שתביא לפני השר את המלצותיה (להלן – ועדת בדיקה).

 

 

 

 

 

 

(ב)             ועדת הבדיקה תורכב משלושה חברים והם: 

 

 

 

 

 

 

 

(1)              דיין או דיין שיצא לגמלאות, שימנה  נשיא מועצת הרבנות הראשית;

 

 

 

 

 

 

 

(2)              המנהל הכללי של הרשות המקומית בה מכהן רב העיר;

 

 

 

 

 

 

 

(3)              יועץ משפטי של משרד ממשלתי או של יחידת סמך של משרד כאמור שימנה השר.

 

 

 

 

 

 

(ג)               ועדת הבדיקה לא תמליץ לשר להעביר רב עיר מכהונתו, אלא לאחר שנתנה לרב העיר הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין בתוך תקופה שתקבע.

 

 

העברת רב עיר מכהונתו בשל אי-מילוי תפקידו

10ד.

ראה השר, לפי המלצת ועדת הבדיקה, שרב העיר אינו ממלא את תפקידיו כנדרש, רשאי הוא להעביר את רב העיר מכהונתו."

 
 
[1] [1] ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשע"ד, עמ' 38.

תחומי עניין קשורים

ייתכן וגם זה יעניין אותך

  תנאי שימוש
  עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר