חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
תאריך: 7.6.17

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – בחירת החברים במועצה דתית), התשע"ז–2017 של ח"כ עליזה לביא

בתאריך ה-5.6.2017 הגישה ח"כ לביא וקבוצת ח"כים את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – בחירת החברים במועצה דתית), התשע"ז–2017, לאפשר מעורבות מוגברת של התושבות והתושבים בנושאי דת וייצוג הולם של ציבור מקומי במועצה הדתית ביישוב נתון. על רקע ביקורות חוזרות ונשנות של וועדות ציבוריות ומבקר המדינה.

יוזמים:      חברי הכנסת           עליזה לביא
                                                 יהודה גליק
                                                 אלעזר שטרן
                                                 יעקב פרי
                                                 קארין אלהרר
                                                 מיקי לוי
                                                 יעל כהן-פארן
                                                 קסניה סבטלובה
              
______________________________________________                                         
                                             פ/4288/20
 
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – בחירת החברים במועצה דתית), התשע"ז–2017
 

תיקון סעיף 3
 

1.

בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3 –

 

 

(1)       בסעיף קטן (א), ברישה, במקום "יציעו" יבוא "ימנו";

 

 

(2)       סעיף קטן (ב) –  בטל.

ביטול סעיף 4

2.

סעיף 4 לחוק העיקרי – בטל.

ביטול סעיף 5

3.

סעיף 5 לחוק העיקרי – בטל.

תיקון סעיף 6

4.

בסעיף 6 לחוק העיקרי –

 

 

(1)       בסעיף קטן (א) –

 

 

 

(א)      במקום "השר יחדש את הרכבה של כל מועצה" יבוא "הרכב כל מועצה יחודש";

 

 

 

(ב)       במקום "2 עד 5" יבוא "2 עד 3א";

 

 

 

(ג)       במקום "עד תום שנה" יבוא "עד תום 90 ימים";

 

 

 

(ד)       בסופו יבוא "ראש המועצה יכהן בתפקידו חמש שנים מיום הבחירה או עד למועד חידוש המועצה, המוקדם מביניהם";

 

 

(2)       בסעיף קטן (ב1), במקום "עד תום שנה" יבוא "עד תום 90 ימים";

 

 

(3)       בסעיף קטן (ב2), במקום הסיפה החל במילים "ימנה השר" יבוא "המועמדים שמונו למועצה על ידי כל אחת משלוש הרשויות הנזכרות בסעיף 3, כולן או חלקן, יתחילו לכהן כחברי מועצה בפועל, לרבות הסמכויות והאחריות המוקנות לחברי מועצה, ובלבד שמספר המועמדים שמונו יעלה על שלושה";

 

 

(4)       סעיפים קטנים (ב3) עד (ב7) – בטלים.

דברי הסבר
בשנת 1992 מינה ראש הממשלה דאז יצחק רבין ז"ל ועדה ציבורית לבחינת תפקוד המועצות הדתיות – ועדת צדוק. הצעת החוק היא ברוח המלצות הוועדה: חיזוק הנציגות המקומית בהרכבה של המועצה וביטול הצורך בהסכמה הדדית בין הרשויות המרכיבות את המועצה.
סעיף 3(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971 (להלן – החוק), קובע את הרכב המועצה הדתית בחלוקה כדלהלן: 45% מהחברים נקבעים על ידי  השר לשירותי דת, 45% על ידי המועצה המקומית, ו-10% נוספים על ידי הרבנות המקומית. סעיפים 4, 5 ו-6 לחוק קובעים שיש צורך בהסכמת שלושת הגופים האמורים על מנת לאשרר את מינוי כל חברי המועצה המוצעים. פעמים רבות קורה שגופים אלה אינם מגיעים להסכמה וכך במועד מסוים, כאשר הרכב המועצה הדתית עדיין אינו נקבע, השר לשירותי דת ממנה אנשים מטעמו שאינם בהכרח מייצגים את התושבים המקומיים.
לפיכך, מוצע לקבוע כי לא יהיה צורך בהסכמת שלושת הגופים למינוי כל המועצה, אלא כל גוף ימנה את נציגיו ללא צורך בהסכמה כללית. כך יימנע מצב שעליו הצביע מבקר המדינה בדוחותיו בשנים 2000 ו-2006, וכלשונו: "מתגלעים על-פי רוב חילוקי דעות בין שלוש הרשויות שצוינו לעיל בעניין המועמדים לשמש חברי מועצה וחידוש הרכבי המועצות הדתיות מתעכב" (דוח שנתי 51ב לשנת 2000 ולחשבונות שנת הכספים 1999). לפי נתוני המשרד לשירותי דת, בנובמבר 2016, שלוש שנים לאחר הבחירות לרשויות המקומיות האחרונות ושנתיים לאחר המועד הקובע לכינוס המועצות הדתיות, הורכבו באופן תקין רק 56 מועצות מתוך 131, כ-42.7% בלבד.
מטרת הצעת החוק היא לאפשר מעורבות מוגברת בנושאי דת וייצוג הולם של ציבור מקומי במועצה הדתית של אותו היישוב. הצעת החוק נועדה לייצר מנגנון לכינוס המועצה הדתית תוך שלושה חודשים מיום הבחירות לרשויות המקומיות על מנת שלציבור יהיה כלי לפיקוח על מתן שירותי הדת.
כמו כן, מוצע שמועצה דתית תכהן עד יום חידוש הרכבה או עד 90 ימים מיום בחירת המועצה של הרשות המקומית, לעומת המצב בחוק כיום, שבו מועצה דתית יכולה לכהן עד יום חידוש הרכבה או עד תום שנה מיום בחירת מועצת הרשות המקומית.
נוסף על כך מוצע להסדיר את משך כהונתו של ראש המועצה. לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות), התש"ל–1970, הפסקת כהונתו של ראש מועצה דתית תחול רק אם הוא התפטר מהמועצה או מתפקידו, או שנבחר ראש מועצה חדש. על כן, מוצע לקצוב את כהונתו של ראש המועצה לחמש שנים או לחילופין עד למועד חידוש המועצה הדתית, המוקדם מביניהם.
הצעת החוק נכתבה בסיוע תנועת נאמני תורה ועבודה ובשיתוף קבוצת אדוות.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/2456/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת (פ/3221/20).
 
 
---------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בסיוון התשע"ז – 5.6.17
 
 
[1] ס"ח התשל"ה, עמ' 130.

תחומי עניין קשורים

ייתכן וגם זה יעניין אותך

    תנאי שימוש
    עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר